70/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
ÚSTAVNÝ ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. marca 1994
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
§ 1
(1)
Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1992 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994.
§ 2
Dňom volieb sa skončí aj mandát poslancov, ktorí boli 5. a 6. júna 1992 zvolení do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.