69/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1994 do 30.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. marca 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov, sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe vyhlášky Sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike podľa územných obvodov okresov vrátane územného obvodu hl. mesta SR Bratislavy a správ finančnej kontroly v bode I. Sídla a pôsobnosť daňových úradov – Hlavné mesto SR Bratislava
1.
V odseku Daňový úrad Bratislava II sa slová „územné obvody mestských častí Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa,“ nahrádzajú slovami „územný obvod mestskej časti Ružinov okrem katastrálneho územia Prievoz a katastrálneho územia Trnávka,“.
2.
Za odsek Daňový úrad Bratislava V sa vkladá nový odsek, ktorý znie:
„Daňový úrad Bratislava VI
územné obvody mestských častí Podunajské Biskupice, Vrakuňa, katastrálne územie Prievoz a katastrálne územie Trnávka,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.
Rudolf Filkus v. r.