Predpis bol zrušený predpisom 339/2002 Z. z.

64/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.1994 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. marca 1994
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:
a)
V § 7 ods. 2 písm a) sa suma „0,80 Sk“ nahrádza sumou „0,85 Sk“.
b)
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „3,05 Sk“ nahrádza sumou „3,20 Sk“.
Čl. II
Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Július Brocka v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 324/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.