62/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. marca 1994
o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive ustanovuje:
§ 1
(1)
Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn telesných a zdravotných predpokladov.
(2)
Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn psychických vlastností a schopností.
(3)
Spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2 sa zisťuje na návrh1) žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo jeho držiteľa (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
(1)
Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje lekárskou prehliadkou.
(2)
Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje špeciálnym psychologickým vyšetrením.
§ 3
(1)
Lekársku prehliadku vykonáva a posudok o telesnej a zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „lekársky posudok“) vydáva územný alebo závodný obvodný lekár2) (ďalej len „praktický lekár“).
(2)
Špeciálne psychologické vyšetrenie vykonáva a posudok o špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „psychologický posudok“) vydáva psychológ3) zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „psychológ“).
§ 4
(1)
Súčasťou lekárskej prehliadky je anamnéza zameraná na kontraindikácie telesnej a zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(2)
Ak má praktický lekár pochybnosti o povahe ochorenia žiadateľa, odošle ho na odborné vyšetrenie.
(3)
Praktický lekár pri posudzovaní telesnej a zdravotnej spôsobilosti prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.
(4)
Podľa výsledku lekárskej prehliadky vydá praktický lekár lekársky posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
(5)
Ak sa lekárskou prehliadkou nezistilo ochorenie alebo kontraindikácia, ktoré znemožňujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ je telesne a zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
(6)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistilo ochorenie alebo chyba takej povahy, ktorá znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ nie je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
§ 5
(1)
Súčasťou špeciálneho psychologického vyšetrenia je anamnéza zameraná na kontraindikácie špeciálnej psychickej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(2)
Podľa výsledku špeciálneho psychologického vyšetrenia vydá psychológ psychologický posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
(3)
Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taká psychická spôsobilosť, ktorá dáva predpoklad na bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
(4)
Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taký nedostatok psychickej spôsobilosti, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
§ 6
(1)
Praktický lekár a psychológ overujú totožnosť žiadateľa podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti4).
(2)
V lekárskom posudku ani v psychologickom posudku sa neuvádzajú výsledky vyšetrenia a diagnostický záver.
§ 7
Zdravotnícke služby, ktoré sú spojené s vydávaním lekárskeho posudku a psychologického posudku, hradí žiadateľ5).
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.
Irena Belohorská v. r.
Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE TELESNEJ A ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA
1. Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).
2. Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu - pri členenom šepote - pod dva metre.
Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu - pri členenom šepote - na jednom uchu pod dva metre; na druhom uchu pod tri metre.
3. Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Afektívne poruchy.
Mentálna retardácia.
Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti (F60-F69) a neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy (F40-F48) po individuálnom posúdení anamnézy a klinického obrazu odborným lekárom psychiatrom.
4. Nervové choroby
Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
5. Choroby pohybového aparátu
Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môže byť prekážkou bezpečného ovládania strelnej zbrane.
6. Cukrovka
Opakované výskyty kómy; stav, ktorý obmedzuje telesnú a psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
7. Kardiovaskulárne choroby
ISCH - ťažké formy s častým zlyhávaním.
Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).
Ťažké formy angíny pectoris.
Esenciálna hypertenzia III. WHO.
Sekundárna hypertenzia III. WHO.
Stavy po NCMP s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE ŠPECIÁLNEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA
1. a) intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie,
b) zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,
c) analfabetizmus.
2. výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuo-motorická koordinácia).
3. rizikové faktory v štruktúre osobnosti
a) nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania,
b) agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti,
c) abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania,
d) impulzivita, explozivita, emotívna labilita,
e) nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne),
f) egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania,
g) zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod žiadosti o zbrojný preukaz),
h) sklon k regresným prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii,
ch) nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť.
1)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
§ 33 ods. 1 a § 80 ods. 2 a 5 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.
3)
§ 45 ods. 1 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.