61/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. februára 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 205d Zákonníka práce ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa slovo „mesačne“ nahrádza slovom „štvrťročne“.
2.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Poistený si poistné vypočíta sám, pričom použije sadzby uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Minimálne poistné za poistné obdobie (§ 3) je 70 Sk. Ak poistený vykonáva rôzne druhy činnosti, použije sa sadzba poistného vzťahujúca sa na činnosť s najvyššou sadzbou poistného.
(2)
Základom na výpočet poisteného je výška všetkých hrubých miezd a odmien zúčtovaných poisteným za poistné obdobie (§ 3).“.
3.
§ 14 ods.1 znie:
„(1)
Poistné je splatné do pätnásteho dňa po uplynutí poistného obdobia (§ 3) na účet poisťovne.“.
4.
Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Od uplatnenia práva uvedeného v § 15 môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch upustiť čiastočne alebo úplne. Z rovnakých dôvodov môže poisťovňa upustiť od vymáhania súm zvýšenia poistného podľa § 14.“.
5.
V prílohe vyhlášky č. 280/1993 Z. z. sa na konci textu vypúšťa veta „Minimálne poistné za kalendárny mesiac je 100 Sk.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.
Július Tóth v. r.