60/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. marca 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovami v zátvorke „(ďalej len „podnik“)“ vkladajú slová „alebo ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu“ a slová „česko-slovenské“ sa nahrádzajú slovom „slovenské“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu4) znie:
„4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.“.
3.
Nadpis druhej časti znie:
„DRUHÁ ČASŤ
ROZHODNUTIA O PRIVATIZÁCII A PRIVATIZAČNÉ PROJEKTY“.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Rozhodnutie o privatizácii a privatizačné projekty
Prevod majetku podľa tohto zákona sa vykoná na základe rozhodnutia o privatizácii podniku alebo jeho časti, alebo na základe rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby (ďalej len “rozhodnutie o privatizácii„) vydaného na základe privatizačného projektu.“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4a) znie:
„b)
súpis privatizovaných nehnuteľností,4a) údaje o tom, akým spôsobom štát tento majetok nadobudol a aký by mohol byť nárok na vydanie podľa § 3 ods. 2,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4a) znie:
„4a)
§ 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) sa označujú ako 4b) a 4c).
6.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a spôsob naloženia s týmto majetkom,“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa slovo „ocenenie“ nahrádza slovom „ohodnotenie“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. h) znie:
„h)
pri predaji jeho spôsob, návrh ceny, platobných podmienok, ako aj návrh investícií a ďalších podmienok predaja, ktoré sa môžu zohľadniť pri dojednávaní kúpnej ceny alebo sú dôvodom na odpustenie časti kúpnej ceny,“.
9.
V § 6 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
rozdelenie privatizovaného majetku medzi jednotlivých nadobúdateľov (výstupné privatizované jednotky),“.
10.
V § 6 ods. 1 písm. j) sa slová „Federálnym úradom pre vynálezy“ nahrádzajú slovami „Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“.
11.
V § 6a ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „potvrdené príslušným orgánom štátnej správy pre životné prostredie.“.
12.
V § 7 ods. 3 sa na konci vety nahrádza bodka bodkočiarkou a pripájajú sa slová „obdobne môže voči zakladateľovi postupovať Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.
13.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Lehoty na predkladanie návrhov privatizačných projektov určí ministerstvo. Na požiadanie ministerstva zakladateľ a podnik sú povinní zabezpečiť v lehote určenej ministerstvom predloženie požadovaných údajov, dokladov, informácií a pod. potrebných na aktualizáciu privatizačného projektu.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
14.
V § 7 novooznačený odsek 5 znie:
„(5)
Podnik informuje o návrhu privatizačného projektu podniku príslušný odborový orgán. Odborový orgán môže dať vyjadrenie o privatizačnom projekte pred jeho predložením zakladateľovi.“.
15.
V § 7 sa na konci novooznačeného odseku 6 pripája veta: „Povinnosť oznámiť údaje má podnik len po dobu, keď plynie lehota na predkladanie návrhov privatizačných projektov na jeho majetok. Po uplynutí lehoty zakladateľ určí podniku rozsah ďalšej súčinnosti pri poskytovaní údajov súvisiacich s privatizáciou na podanie podnetu na spôsob privatizácie podľa § 8 ods. 4.“.
16.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7, 8, 9, 10 a 11, ktoré znejú:
„(7)
Štatutárnemu orgánu podniku, ktorý porušením svojich povinností zaviní, že podnik neoznámi údaje podľa odseku 6, prípadne ak oznámi neúplné alebo chybné údaje, môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(8)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(10)
Výnos z pokút uložených podľa odseku 7 je príjmom osobitného účtu ministerstva.
(11)
Na ukladanie pokút podľa odseku 7 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
17.
§ 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4d) znie:
㤠8
(1)
Zakladateľ posudzuje všetky predložené návrhy privatizačných projektov podniku; jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na vyjadrenie podľa osobitného predpisu4d). Zakladateľ predkladá návrhy privatizačných projektov podniku a podnetov podľa odseku 4 so svojím stanoviskom a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a s návrhom na rozhodnutie o privatizácii ministerstvu v lehote určenej ministerstvom. Zakladateľ súčasne s predložením návrhu privatizačného projektu oznámi oprávneným osobám navrhnutý spôsob vyporiadania ich nárokov (§ 47 ods. 1).
(2)
Zakladateľ predkladá podľa odseku 1 aj návrhy privatizačných projektov podniku, ktoré neodporúča realizovať, s odôvodnením svojho stanoviska.
(3)
Zakladateľ je povinný zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku spracovaného podnikom v dennej tlači distribuovanej celoštátne. Záujemcom o vypracovanie konkurenčného projektu podniku je podnik povinný poskytnúť údaje o podniku v rozsahu povinnej zákonnej osnovy privatizačného projektu podniku.
(4)
Záujemca o privatizáciu môže podať písomný podnet na spôsob privatizácie podniku alebo jeho časti do dňa vydania rozhodnutia o privatizácii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4d) znie:
„4d)
§ 19 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 495/1992 Zb.“.
18.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní
(1)
Orgán štátnej správy, ktorý vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkovej účasti štátu na podnikaní právnických osôb, zodpovedá za vypracovanie návrhov privatizačných projektov týchto účastí v lehote určenej ministerstvom a predkladá ich ministerstvu.
(2)
Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní (ďalej len „privatizačný projekt účasti“) obsahuje náležitosti privatizačného projektu podniku primerane.
(3)
Návrh privatizačného projektu účasti vypracúva spravidla právnická osoba, ktorej sa týka. Primerane platí postup uvedený v § 7 a 8.“.
19.
§ 9a sa vypúšťa.
20.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Rozhodnutie o privatizácii
(1)
Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom mimo verejnej obchodnej súťaže (ďalej len „verejná súťaž“) alebo verejnej dražby vydáva vláda na návrh ministerstva. Rozhodnutie o privatizácii v ďalších veciach si vláda môže vyhradiť.
(2)
Rozhodnutie o privatizácii neuvedené v odseku 1 vydáva ministerstvo.
(3)
Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii je povinný pred vydaním rozhodnutia o privatizácii zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku v dennej tlači distribuovanej celoštátne.
(4)
Rozhodnutie o privatizácii možno vydať najskôr 30 dní po zverejnení informácie podľa odseku 3.
(5)
Vydanie rozhodnutia o privatizácii zverejňuje ministerstvo do 30 dní v Obchodnom vestníku, pričom využíva aj iné formy zverejnenia.
(6)
Na rozhodovanie o privatizácii sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Toto rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.
(7)
Rozhodovanie o privatizácii je neverejné a v rámci neho sa prihliada na všetky privatizačné projekty predložené na daný majetok alebo majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v ustanovenej lehote, ako aj na všetky prijaté podnety podľa § 8 ods. 4. Rozhodnutie o privatizácii musí mať písomnú formu a musí byť doručené spracovateľovi privatizačného projektu alebo predkladateľovi podnetu, ktorý bol týmto rozhodnutím vybraný na realizáciu. Spracovatelia ďalších privatizačných projektov a predkladatelia ďalších podnetov, ktorých sa toto rozhodnutie týka, musia byť písomne vyrozumení o spôsobe privatizácie i o tom, že ich privatizačný projekt alebo podnet rozhodnutím o privatizácii nebol vybraný na realizáciu.
(8)
Rozhodnutie o privatizácii sa môže týkať aj časti majetku riešeného návrhom privatizačného projektu.
(9)
Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii môže pred vydaním rozhodnutia o privatizácii zmeniť formou písomného dodatku podmienky, rozsah a spôsob privatizácie obsiahnuté v návrhu privatizačného projektu.
(10)
Rozhodnutie o privatizácii môže orgán príslušný na jeho vydanie zmeniť iba v prípadoch, keď po vydaní rozhodnutia vyjdú dodatočne najavo závažné skutočnosti, ktoré neboli známe v čase vydania rozhodnutia o privatizácii a mali by na pôvodné rozhodovanie o privatizácii podstatný vplyv.
(11)
Podľa odseku 10 možno postupovať iba do prechodu privatizovaného majetku na Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).“.
21.
Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4e) znie:
㤠10a
(1)
Rozhodnutie o privatizácii podniku obsahuje
a)
identifikáciu projektu,
b)
označenie schváleného spôsobu privatizácie,
c)
účtovnú hodnotu majetku jednotlivých samostatne privatizovaných jednotiek zodpovedajúcich privatizačnému projektu, ktorý bol týmto rozhodnutím určený na realizáciu,
d)
v prípade existencie majetku nepoužiteľného na podnikateľské účely jeho účtovnú hodnotu po odpočítaní prípadných výnosov z jeho realizácie a spôsob naloženia s týmto majetkom,
e)
prípadnú skutočnosť, že s prevodom privatizovaného majetku je spojený vznik nového záväzku nadobúdateľa s uvedením jeho rozsahu a sankcií za jeho neplnenie,
f)
prípadnú skutočnosť, že privatizačný projekt alebo jeho časť bude realizovať Slovenský pozemkový fond,
g)
prípadnú skutočnosť, že v rámci privatizačného projektu sa bezodplatne prevádzajú viacúčelové sklady a majetok civilnej ochrany,
h)
prípadnú skutočnosť, že fond uzatvorí na základe rozhodnutia vlády s nadobúdateľom zmluvu o úhrade nákladov vynaložených na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou,
ch)
prípadné ďalšie podmienky.
(2)
Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom vopred určenému záujemcovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
spôsob výberu nadobúdateľa,
b)
nadobúdateľa privatizovaného majetku s uvedením jeho identifikačného alebo rodného čísla,
c)
spôsob určenia kúpnej ceny; ak je kúpna cena určená dohodou, uvedie sa absolútna suma,
d)
platobné podmienky vrátane ich zabezpečenia.
(3)
Rozhodnutie o privatizácii verejnou súťažou obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
podmienky verejnej súťaže a kritériá na posúdenie ich splnenia,
b)
vymedzenie okruhu účastníkov privatizácie.
(4)
Rozhodnutie o privatizácii vložením privatizovaného majetku do obchodnej spoločnosti s následnou privatizáciou jej obchodných podielov alebo akcií a rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti štátu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
spôsob privatizácie akcií (obchodných podielov) vyjadrený percentuálnymi podielmi jednotlivých spôsobov privatizácie akcií (obchodných podielov), prípadne percentuálne podiely predávané jednotlivým nadobúdateľom,
b)
prípadnú existenciu akcií s osobitnými právami,
c)
prípadnú zmenu v návrhu na obsadenie orgánov obchodnej spoločnosti,
d)
pri predaji akcií (obchodného podielu) za dohodnutú kúpnu cenu cenu jednej akcie (obchodného podielu) alebo dohodnutú celkovú cenu.
(5)
Prílohu privatizovaného projektu vybraného rozhodnutím o privatizácii na realizáciu tvorí súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností.
(6)
Pri privatizačnom projekte majetkových účastí možno rozhodnutím o privatizácii uložiť fondu zabezpečenie predaja, prípadne vydanie majetku osobe oprávnenej podľa osobitných predpisov.2) Toto rozhodnutie zabezpečí fond pri výkone práv akcionára.4e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4e) znie:
„4e)
§ 187 Obchodného zákonníka.“.
22.
Nadpis tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A POUŽITIE MAJETKU FONDU NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
23.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
V súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku zakladateľ zruší podnik bez likvidácie alebo vyjme časť majetku podniku ku dňu určenému fondom.
(2)
Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza privatizovaný majetok do vlastníctva fondu.
(3)
Ak je súčasťou privatizovaného majetku podľa rozhodnutia o privatizácii aj majetok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, prechádza podľa odseku 2 na fond aj tento majetok. Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane.
(4)
Pred prechodom majetku podľa odseku 2 naloží podnik s nepoužiteľným majetkom [§ 6 ods. 1 písm. c)] podľa rozhodnutia o privatizácii.
(5)
Zakladateľ nevyjme časť majetku podniku, ktorú tvoria alebo s ktorou sú spojené práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva [§ 6 ods. 1 písm. j)]. Tieto práva prevedie podnik zmluvou na nadobúdateľa privatizovaného majetku.
(6)
Ak na fond prechádza všetok majetok podniku, musí byť založenie obchodnej spoločnosti alebo predaj tohto majetku časovo zhodné so zrušením podniku bez likvidácie.
(7)
V súlade s rozhodnutím o privatizácii účasti prevedie orgán štátnej správy ku dňu určenému fondom tieto majetkové účasti na fond.“.
24.
V § 12 ods. 1 znie:
„(1)
Majetok fondu nie je vo vlastníctve štátu a možno ho použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.“.
25.
V § 12 ods. 2 sa slovo „fondov“ nahrádza slovom „fondu“.
26.
V § 12 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
na predaj majetku podniku alebo jeho časti, alebo na predaj majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby,“.
27.
V § 12 ods. 2 písm. e) znie:
„e)
ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe na prevod privatizovaného majetku na Slovenský pozemkový fond, ktorý ďalej nakladá s týmto majetkom v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku obdobne podľa písmen a) až d).“.
28.
V § 12 ods. 3 znie:
„(3)
Pri postupe podľa § 12 ods. 2 písm. e) platia ustanovenia § 13 až 21 obdobne aj pre Slovenský pozemkový fond.“.
29.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
30.
Poznámka pod čiarou k odkazu5) znie:
„5)
Obchodný zákonník.“.
31.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a) a 6) sa vypúšťajú.
32.
V § 14 ods. 1 znie:
„(1)
Predaj privatizovaného majetku uskutočňuje fond na základe zmluvy uzavretej s kupujúcim alebo na verejnej dražbe. Ak sa predaj uskutočňuje na verejnej dražbe, postupuje sa primerane ako pri prevode majetku štátu podľa osobitných predpisov.3) V zmluve sa upraví zodpovednosť kupujúceho za porušenie zmluvných záväzkov vrátane možnosti dohody o výhradách a podmienkach na zánik právneho vzťahu založeného zmluvou.“.
33.
V § 14 ods. 2 znie:
„(2)
Pri vklade privatizovaného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti postupuje fond v súlade s osobitným predpisom5) a s odchýlkami ustanovenými týmto zákonom.“.
34.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na ručenie Slovenského pozemkového fondu pri privatizácii majetku slúžiaceho poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe sa ustanovenie odseku 3 použije obdobne.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
35.
Poznámka pod čiarou k odkazu7) znie:
„7)
Občiansky zákonník.“.
36.
V § 18 sa slovo „kapitálu“ nahrádza slovom „imania“.
37.
V § 19 ods. 3 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „s výnimkou § 45 ods. 8“.
38.
Štvrtá časť vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom8) a 8a) znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
PREVOD MAJETKU S POUŽITÍM INVESTIČNÝCH KUPóNOV
§ 22
(1)
Prevod majetkových účastí fondu alebo Slovenského pozemkového fondu na iné osoby možno uskutočniť s použitím investičných kupónov (ďalej len „kupón“).
(2)
Kupón je na účely tohto zákona cenný papier na meno, ktorý oprávňuje na kúpu akcií určených na predaj za kupóny.
(3)
Dátum registrácie kupónu je deň, ktorým je kupónová knižka v prospech majiteľa zaregistrovaná v lehote určenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) pri číslovanej sústave osobitných pracovísk (ďalej len „registračné miesta“). Registračné miesta zriaďuje a ich zoznam zverejňuje ministerstvo financií. Registrácia vykonaná mimo tohto obdobia, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, je neplatná.
(4)
V prípade prechodného nedostatku kupónových knižiek vydá ministerstvo financií náhradné registračné karty. Na uplatnenie nároku podľa § 24 ods. 2 sa v lehote určenej ministerstvom financií nahradí náhradná registračná karta zaregistrovanou kupónovou knižkou.
(5)
Pri registrácii kupónovej knižky sa občan môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
(6)
S výnimkou použitia kupónu podľa § 24 ods. 3 písm. c) je kupón neprevoditeľný a práva s ním spojené prechádzajú len na dediča. Kupón nemožno umoriť.
§ 23
(1)
Náležitosťami kupónovej knižky sú najmä
a)
meno, rodné číslo a miesto trvalého pobytu občana,
b)
označenie orgánu, ktorý kupón vydal,
c)
nadobúdacia cena,
d)
dátum emisie a doba platnosti,
e)
dátum registrácie.
(2)
Vydavateľom kupónov je ministerstvo financií.
(3)
Čistý výnos z predaja kupónov sa prevedie na fond.
§ 23a
(1)
Kupóny sú platné desať mesiacov od dátumu ich emisie. Túto lehotu môže ministerstvo financií predĺžiť.
(2)
Dátum emisie kupónov určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom.
§ 24
(1)
Právo na nadobudnutie kupónu má každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, ktorý k dátumu emisie kupónov dovŕšil osemnásty rok svojho veku.
(2)
Celkový rozsah uspokojených objednávok akcií pre jedného majiteľa kupónu a jednu privatizačnú vlnu je najviac 1 000 investičných bodov.
(3)
Každý majiteľ kupónu príslušnej emisie je oprávnený použiť investičné body v príslušnej privatizačnej vlne
a)
na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je fond, zaradenej na tento účel do zoznamu akcií akciových spoločností (§ 24c ods. 2),
b)
na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je Slovenský pozemkový fond, zaradenej na tento účel do zoznamu akcií akciových spoločností (§ 24c ods. 2),
c)
na získanie účasti na investičných fondoch8) zriadených pre príslušnú privatizačnú vlnu (ďalej len „investičné fondy“), zaradených na ten účel do zoznamu ministerstva financií.
(4)
Spôsoby použitia investičných bodov uvedené v odseku 3 možno uplatniť súbežne.
(5)
Spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. c) možno investičné body použiť len v časovom období pred začatím privatizačnej vlny, ktoré určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom (ďalej len „predkolo“).
§ 24a
(1)
Predkolo netvorí súčasť privatizačnej vlny. Nemožno ho začať, pokiaľ sa nezverejní zoznam investičných fondov, ktorým možno odovzdávať investičné body na objednávanie akcií za kupóny. Predkolo nemožno ukončiť pred zverejnením zoznamu podľa § 24c ods. 2.
(2)
Do zoznamu podľa § 24 ods. 3 písm. c) zapíše ministerstvo financií investičný fond, ktorý predloží doklad, že je zapísaný v obchodnom registri.
(3)
Miesto registrácie a lehotu na zaregistrovanie investičného fondu určí ministerstvo financií.
§ 24b
Ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu kupónov, vykonáva na požiadanie zmenu registračného miesta, určuje pracoviská na objednávanie akcií (ďalej len „podateľňa“), vedie centrálnu evidenciu objednávok akcií a určuje dobu, počas ktorej zostáva v podateľni príslušný diel kupónového listu, na ktorom je vykonané objednanie akcií.
§ 24c
(1)
Najneskôr pri začatí obdobia vymedzeného na zaregistrovanie kupónových knižiek ministerstvo vypracuje a zverejní pre každú privatizačnú vlnu predbežný zoznam podnikov a majetkových účastí štátu určených na privatizáciu s použitím investičných kupónov.
(2)
Ministerstvo financií na základe podkladov ministerstva zverejní základné informácie o akciových spoločnostiach, ktorých akcie sa v príslušnej privatizačnej vlne ponúknu za kupóny (ďalej len „zoznam akcií“). Zoznam akcií vychádza zo zoznamu podľa odseku 1 a ministerstvo financií ho môže pred jeho zverejnením primerane upraviť na základe zistenia skutočného počtu zaregistrovaných kupónových knižiek alebo z iných vážnych dôvodov. Zoznam akcií ministerstvo financií zverejní pred začatím príslušnej privatizačnej vlny. Aktualizáciu zoznamu akcií z hľadiska ponuky zverejní ministerstvo financií po ukončení každého kola príslušnej privatizačnej vlny.
(3)
Zverejňované informácie majú orientačný charakter a nemožno ich považovať za návrh zmluvy podľa osobitných predpisov.
§ 25
(1)
Privatizačná vlna je časové obdobie, ktorého začiatok a koniec určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom a počas ktorého môžu majitelia kupónov uplatniť svoj nárok na akcie určené na predaj za kupóny.
(2)
Privatizačná vlna sa člení na privatizačné kolá.
(3)
Začiatok a koniec privatizačných kôl, ponuku akcií, kurzy akcií, ich zverejnenie, začiatok a koniec objednávkového obdobia privatizačného kola určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom.
§ 26
(1)
Ministerstvo financií v prípade pochybnosti rozhoduje,
a)
či je vykonaná registrácia platná a ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá,
b)
či je objednanie akcií alebo odovzdanie investičných bodov investičnému fondu vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
(2)
Ministerstvo financií je oprávnené uviesť do súladu obsah objednávok akcií s nárokom majiteľa kupónu, ak bol objednávkami prekročený nárok majiteľa kupónu podľa § 24 ods. 2. Pritom ministerstvo financií vždy dá prednosť skôr podanej objednávke pred objednávkou akcií podanou neskôr. Pri časovo zhodných objednávkach akcií rozhodne ministerstvo financií o platnosti konkrétnej objednávky.
§ 26a
(1)
Investičné fondy za investičné body prevzaté od majiteľa investičného kupónu nakúpia akcie s tým, že tieto akcie spolu s ostatnými takto nakúpenými akciami sa použijú na zvýšenie základného imania investičného fondu v súlade s osobitným predpisom.8) Investičný fond vydá majiteľom kupónov, ktorí mu odovzdali investičné body, svoje akcie v celkovej hodnote zodpovedajúcej takto zvýšenému základnému imaniu. Každý z týchto majiteľov má nárok na akcie investičného fondu v menovitej hodnote, ktorá zodpovedá pomeru počtu ním odovzdaných investičných bodov k celkovému počtu investičných bodov odovzdaných tomuto fondu. Spôsob ocenenia akcií nakúpených za investičné body ustanoví ministerstvo financií osobitným predpisom.
(2)
Odovzdaním a prevzatím investičných bodov vzniká medzi majiteľom kupónu a investičným fondom zmluvný vzťah, ktorého obsahom sú vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 1.
(3)
Zmluvou o prevode cenného papiera8a) je odovzdanie investičných bodov investičnému fondu spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.
§ 26b
(1)
Ministerstvo financií určí na základe výsledkov centrálneho hodnotenia objednávok, ktoré z objednávok podaných v rámci jedného privatizačného kola možno uspokojiť a ktoré nemožno uspokojiť.
(2)
Uspokojené budú všetky objednávky akcií tých akciových spoločností, pri ktorých v príslušnom privatizačnom kole súhrnný dopyt po akciách neprevýšil ich súhrnnú ponuku.
(3)
Neuspokojené budú v príslušnom privatizačnom kole objednávky akcií tých akciových spoločností, pri ktorých súhrnný dopyt po akciách presahoval ich súhrnnú ponuku o viac ako 25 %.
(4)
Ak v príslušnom privatizačnom kole súhrnný dopyt po akciách jednej akciovej spoločnosti prevýšil ich súhrnnú ponuku, avšak nie viac ako o 25 %, a súhrnný dopyt po týchto akciách uplatnených fyzickými osobami neprevýšil ich súhrnnú ponuku, ministerstvo financií určí, že objednávky uplatnené fyzickými osobami sa uplatnia v plnom rozsahu a objednávky uplatnené investičnými fondmi sa uspokoja čiastočne, a to pomerne k rozsahu objednávok uplatnených jednotlivými investičnými fondmi. Investičné body zodpovedajúce tomuto zníženiu môže investičný fond použiť v ďalších privatizačných kolách.
(5)
Ak nemožno objednávky akcií uspokojiť podľa odsekov 2 a 4, ministerstvo financií určí, že žiadna z takýchto objednávok sa neuspokojí, a tieto akcie, ak nejde o posledné privatizačné kolo, ponúkne znovu v nasledujúcom privatizačnom kole.
(6)
Investičné body z objednávok neuspokojených v príslušnom privatizačnom kole sa považujú za nepoužité; to neplatí, ak ide o posledné privatizačné kolo, v ktorom sa všetky investičné body považujú za použité.
§ 26c
(1)
V poslednej fáze každého privatizačného kola ministerstvo financií zabezpečí, aby registračné miesto malo úplné informácie o objednávkach akcií a ich uspokojení, ktoré v tomto privatizačnom kole uplatnili majitelia kupónov zaregistrovaní na tomto registračnom mieste.
(2)
V poslednej fáze každého privatizačného kola ministerstvo financií zverejní, pri ktorých akciách mohli byť objednávky v rámci tohto kola uspokojené a pri ktorých akciách nemohli byť uspokojené.
(3)
V závislosti od vývoja ponuky a dopytu po akciách jednotlivých akciových spoločností alebo na základe iných závažných skutočností môže ministerstvo financií po dohode s ministerstvom rozhodnúť o ukončení predaja alebo o znížení ponuky týchto akcií pre ďalšie privatizačné kolo, ktoré nasleduje po prijatí takéhoto rozhodnutia. Toto rozhodnutie ministerstvo financií zverejní.
(4)
Ministerstvo financií do jedného mesiaca od ukončenia privatizačnej vlny písomne oznámi každému majiteľovi kupónu a každému investičnému fondu, ktoré ich objednávky podané v priebehu celej privatizačnej vlny boli uspokojené. Zároveň v tejto správe oznámi, v akej lehote a akým spôsobom sa im akcie odovzdajú.
(5)
Investičný fond je povinný do jedného mesiaca od odovzdania akcií podľa odseku 4 písomne oznámiť majiteľom kupónov, ktorí ho v predkole poverili objednaním akcií, počet a menovitú hodnotu svojich akcií, na ktoré majú majitelia kupónov nárok, a v akej lehote a akým spôsobom sa im tieto akcie vydajú.
(6)
Ministerstvo financií je oprávnené postupovať primerane podľa odseku 4, ak bol v priebehu privatizačnej vlny ukončený predaj akcií jednotlivej akciovej spoločnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8) a 8a) znejú:
„8)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.

8a) § 13 a 19 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.“.
39.
Piata časť vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 8b), 8c), 8d), 8e), 8f) a 8g) znie:
„PIATA ČASŤ
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 27
(1)
Fond je právnická osoba zriadená osobitným zákonom8b), zapísaná do obchodného registra. Právne postavenie a právne pomery fondu sa spravujú ustanoveniami tohto zákona odo dňa jeho účinnosti.
(2)
Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(3)
Orgánmi fondu sú prezídium, výkonný výbor a dozorná rada.
(4)
Organizačné usporiadanie fondu a vymedzenie jeho činnosti upravuje štatút, ktorý po prerokovaní vo vláde schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. Štatút tiež upraví vzájomnú súčinnosť fondu, ministerstva, zakladateľov a vlády pri výkone jeho funkcie zakladateľa obchodných spoločností založených podľa rozhodnutí o privatizácii a pri výkone jeho ďalších činností, ako aj vzájomnú súčinnosť fondu so Slovenským pozemkovým fondom pri realizácii rozhodnutí o privatizácii podniku.
§ 28
Majetok fondu a jeho použitie
(1)
Majetok fondu tvorí najmä
a)
privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond podľa tohto zákona (§ 11),
b)
zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňuje,
c)
čistý výnos z predaja investičných kupónov (§ 23 ods. 3),
d)
výnos z predaja akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach.
(2)
Majetkom fondu sa po zúčtovaní podľa odseku 4 stávajú finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov8c) príjmom osobitného účtu ministerstva.
(3)
Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a možno ich použiť iba na tieto účely:
a)
v súlade s rozhodnutím o privatizácii
1.
na spôsoby privatizácie podľa § 12 ods. 2,
2.
na prevod na Reštitučný investičný fond,
3.
na úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou,
b)
v súlade s rozhodnutím vlády
1.
na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,
2.
na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,
3.
na splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34%,
4.
na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky formou majetkových vkladov,
a to v rozsahu použitia majetku fondu schváleného podľa § 32 ods. 3,
c)
na zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond,
d)
v rozsahu určenom rozpočtom fondu na náklady spojené s činnosťou fondu,
e)
na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal podnik zodpovednosť za vady, ak táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa,
f)
v rozsahu určenom štatútom fondu na úhradu nákladov spojených s prípravou a realizáciou privatizačných projektov a rozhodnutí o privatizácii,
g)
na nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo,
h)
na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov 8d) a § 47 a na úhradu nákladov reštitučných a privatizačných súdnych sporov, ktoré je povinné uhradiť ministerstvo alebo fond, prípadne na úhradu súvisiacich škôd spôsobených ministerstvom alebo fondom,
ch)
na úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu8e),
i)
na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek podľa osobitných predpisov 8f), ktoré boli v zakladateľskej (zriaďovateľskej) pôsobnosti obcí a orgánov miestnej štátnej správy v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky; tieto prostriedky sa rozdelia po 1. decembri 1992 medzi jednotlivé obce okresu v pomere podľa počtu obyvateľov,
j)
na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi8g), ktorým je obchodná spoločnosť, v ktorej je majetková účasť fondu 100 %,
k)
na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(4)
Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné zúčtovanie príjmov podľa odseku 2 a výdavkov fondu podľa odseku 3 písm. h).
(5)
S majetkom fondu a jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ktorý nebolo možné z dôvodov nezapríčinených fondom privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii, naloží fond spôsobom, s ktorým ministerstvo vyjadrí predchádzajúci písomný súhlas. Ustanovenia § 8 a 10 sa pritom použijú primerane.
(6)
Rovnako ako v odseku 5 sa postupuje pri majetku fondu a jeho majetkových účastiach na podnikaní iných osôb, ktoré na fond prešli odstúpením od zmluvy v dôsledku porušenia zmluvných povinností nadobúdateľa privatizovaného majetku.
(7)
V prípadoch postupu podľa odseku 5 zabezpečí ministerstvo pred vyjadrením písomného súhlasu zrušenie pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo jeho časti.
§ 29
Právne úkony fondu
(1)
Podľa rozhodnutia o privatizácii uzaviera fond vo svojom mene zmluvy a robí iné právne úkony, a to najmä
a)
zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ktoré sa zaviazal,
b)
nadobúda akcie na základe svojej účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva akcionára vrátane účasti na valných zhromaždeniach,
c)
vykonáva práva spoločníka vo svojej účasti na iných než akciových spoločnostiach,
d)
podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje, a znáša jeho dôsledky vo forme zisku a strát,
e)
predáva akcie alebo podiely na iných než akciových spoločnostiach,
f)
podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu svojej účasti na jej podnikaní, ak dôjde k jej zrušeniu,
g)
uzaviera zmluvy o predaji podnikov, ich organizačných častí a častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž,
h)
predáva privatizovaný majetok na verejných dražbách,
ch)
prevádza privatizovaný majetok na obce a na Slovenský pozemkový fond,
i)
prevádza privatizovaný majetok na účely nemocenského a dôchodkového poistenia,
j)
prenajíma na určitú dobu tieto hodnoty do doby ich použitia na privatizáciu.
(2)
Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o privatizácii fond vykoná aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu. Ak z aktualizácie vznikne požiadavka založiť obchodnú spoločnosť s inou výškou základného imania, prípadne rezervného fondu, než sa uvádza v rozhodnutí o privatizácii, môže tak fond postupovať so súhlasom ministerstva.
(3)
V prípadoch trvalej majetkovej účasti fondu v obchodnej spoločnosti vykonáva fond práva akcionára v akciových spoločnostiach, prípadne práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, ak ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov a zrušenie spoločnosti so súhlasom príslušného orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o privatizácii.
(4)
Pri právnych úkonoch, ktoré robí fond podľa odseku 1 písm. a), g), h), ch) a i), spolupracujú so zakladateľmi.
(5)
Fond vyporiadava tiež nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva k majetku došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, a to podľa časového plánu uvedeného v privatizačnom projekte vybranom rozhodnutím o privatizácii, najneskôr však do jedného roka od vydania rozhodnutia o privatizácii. Fond vyporiada tieto nároky len vtedy, ak ich oprávnené osoby uplatnia včas a ak uvedú názov a sídlo podniku, ktorý vec drží.
§ 30
Pri uskutočňovaní činností uvedených v § 28 vznikajú fondu práva a záväzky. Fond je oprávnený domáhať sa splnenia svojich práv na súde alebo iných príslušných orgánoch a môže byť žalovaný za nesplnenie jeho záväzkov alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojím majetkom.
Orgány fondu
§ 31
Prezídium
(1)
Najvyšším orgánom fondu je prezídium, ktoré sa skladá z deviatich členov.
(2)
Prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších sedem členov volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.
(3)
Členovia prezídia okrem viceprezidenta nie sú zamestnancami fondu. Za výkon funkcie sa členom prezídia poskytuje odmena v rozsahu vymedzenom v štatúte.
§ 32
Pôsobnosť prezídia
(1)
Do pôsobnosti prezídia patrí najmä
a)
vymenúvať a odvolávať členov výkonného výboru,
b)
schvaľovať odmeňovanie členov výkonného výboru a zásady odmeňovania ostatných pracovníkov fondu,
c)
schvaľovať rokovací poriadok prezídia a výkonného výboru.
(2)
Prezídium zodpovedá najmä za vypracovanie
a)
návrhu na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b),
b)
návrhu rozpočtu fondu,
c)
ročnej účtovnej závierky fondu,
d)
výročnej správy o činnosti fondu za predchádzajúci rok,
e)
návrhu štatútu fondu,
f)
informácií a údajov o činnosti fondu podľa § 40.
(3)
Návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b), návrh rozpočtu fondu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termínoch stanovených v štatúte.
§ 33
Prijímanie rozhodnutí prezídia
(1)
Prezídium je schopné uznášať sa, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov prezídia. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov prezídia.
(2)
V mene prezídia podpisuje dokumenty prezident a počas jeho neprítomnosti viceprezident.
Výkonný výbor
§ 34
Pôsobnosť výkonného výboru
(1)
Činnosť fondu podľa pokynov prezídia zabezpečuje výkonný výbor fondu (ďalej len „výbor“).
(2)
Výbor koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy dvoch členov výboru. Štatút ďalej určí, kedy a v akom rozsahu členovia výboru konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu. Členovia výboru oprávnení konať za fond sa zapisujú do obchodného registra.
(3)
Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.
§ 35
Zloženie výboru
(1)
Výbor sa skladá z jedenástich členov.
(2)
Funkciu predsedu výboru vykonáva viceprezident prezídia; ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva prezídium.
(3)
Členovia výboru volia zo svojho stredu najviac dvoch podpredsedov.
(4)
Členovia výboru sú zamestnancami fondu.
Dozorná rada
§ 36
Pôsobnosť dozornej rady
(1)
Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho prezídia a výboru, či je v súlade s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu. Na tento účel sú členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu. Dozorná rada upozorňuje prezídium, vládu, Národnú radu Slovenskej republiky a v odôvodnených prípadoch aj príslušné orgány na zistené nedostatky.
(2)
Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu je prezídium povinné pred predložením vláde prerokovať v dozornej rade.
§ 37
Zloženie dozornej rady
(1)
Dozorná rada sa skladá zo siedmich členov. Predsedu a ďalších šiestich členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.
(2)
Dozorná rada volí zo svojho stredu podpredsedu.
(3)
Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu. Za výkon funkcie sa členom dozornej rady poskytuje odmena v rozsahu vymedzenom v štatúte.
(4)
Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.
§ 38
Nezlučiteľnosť funkcií
(1)
Funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné okrem funkcie viceprezidenta prezídia.
(2)
Členom prezídia, členom výboru a dozornej rady nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Členovia prezídia, výboru, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu, najmä nesmú byť členmi orgánov obchodných spoločností, na ktorých podnikaní má fond majetkovú účasť s výnimkou zamestnancov fondu, ktorých fond navrhne do dozorných orgánov týchto obchodných spoločností. Členovia prezídia, výboru a dozornej rady nemôžu nadobudnúť majetok fondu okrem akcií za investičné kupóny (§ 22).
(4)
Členovia dozorných orgánov obchodných spoločností navrhnutí prezídiom sú povinní informovať prezídium o svojej činnosti. Podrobnosti určí štatút fondu.
§ 39
Člen prezídia, člen výboru a dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil. V takomto prípade členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie.
§ 40
(1)
Fond je povinný na požiadanie poskytnúť informácie a údaje o svojej činnosti vláde a ministerstvu; ďalším orgánom, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Informácie a údaje o svojej činnosti poskytne fond vždy, ak o to požiada Národná rada Slovenskej republiky alebo výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 40a
Ukončenie činnosti fondu
O ukončení činnosti fondu, likvidácii fondu a o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky zákonom.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b), 8c), 8d), 8e), 8f) a 8g) znejú:
8b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.
8c)
§ 15 a 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.
§ 7 písm. b), § 10 ods. 3 a § 22 ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
8d)
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
8e)
§ 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
8f)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
8g)
§ 17a a 32 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
40.
§ 41 znie:
㤠41
(1)
Príslušné orgány štátnej správy a obce predložia na schválenie vláde v termíne ňou určenom zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré budú zahrnuté do privatizácie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Zároveň predložia zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ktoré nebudú zahrnuté do privatizácie. Zoznamy predkladá vláda na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
(2)
Zoznamy podnikov predkladané na schválenie obsahujú najmä názov podniku, sídlo podniku, zakladateľa, účtovnú hodnotu majetku a počet zamestnancov podniku. Zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb predkladané na schválenie obsahujú najmä názov právnickej osoby, jej právnu formu, predmet podnikania a rozsah majetkovej účasti štátu na tomto podnikaní.
(3)
Lehoty na vypracovanie návrhov privatizačných projektov určí ministerstvo.“.
41.
§ 42 sa vypúšťa.
42.
§ 43 znie:
㤠43
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú ústredných orgánov štátnej správy, sa týkajú obdobne aj Národnej banky Slovenska.“.
43.
§ 44 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9) znie:
㤠44
Ohodnotenie majetku podniku obsiahnuté v rozhodnutí o privatizácii nahrádza ocenenie nepeňažného vkladu do základného imania akciovej spoločnosti doložené odborným odhadom a vyžadované podľa osobitných predpisov.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:
„9)
§ 163 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.“.
44.
§ 45 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 10) a 11) znie:
㤠45
(1)
Podniky nemôžu uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku slúžiaceho na prevádzkovanie ich podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti, prípadne slúžiaceho na kultúrne a sociálne potreby, ku ktorému majú právo hospodárenia, nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní právnických osôb, ani ich zakladať alebo majetok podniku do majetku týchto osôb vkladať. To neplatí, ak bola uzavretá zmluva o združení finančných prostriedkov na výstavbu objektov a na základe tejto zmluvy mal nastať prevod majetku do vlastníctva odborov.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre Slovenský pozemkový fond ako správcu osobitnej časti majetku vo vlastníctve štátu.
(3)
Podniky môžu uzavierať nájomné zmluvy a iné zmluvy o užívaní majetku uvedeného v § 1 inými osobami len na dobu do dňa zrušenia podniku bez likvidácie alebo vyňatia časti majetku podniku podľa § 11 ods. 1. Pokiaľ by uvedené zmluvy boli uzavreté na dlhšiu dobu, zaniká právo užívať majetok dňom zrušenia podniku bez likvidácie alebo vyňatia časti majetku podniku. To neplatí, ak ide o zmluvy o nájme nebytových priestorov, na ktorých uzavieranie vzniklo právo podľa osobitného predpisu,3) o zmluvy o nájme bytu a o zmluvy o nájme pozemku uzavreté s vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku.
(4)
Podniky ako prenajímatelia nemôžu uzavierať zmluvy o kúpe prenajatej veci podľa osobitných predpisov10) týkajúce sa majetku uvedeného v odseku 1.
(5)
Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda. Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch možno robiť úkony podľa ustanovení odsekov 1 a 4 bez povolenia vlády, prípadne ustanoviť podmienky, pri ktorých splnení povolenie udeľuje ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky.
(6)
S majetkovými účasťami štátu na podnikaní právnických osôb možno nakladať iba podľa rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti.
(7)
Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové a príspevkové organizácie.
(8)
K majetku podniku a majetkovým účastiam štátu na podnikaní iných právnických osôb prevádzaným podľa tohto zákona nemožno voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu uplatniť predkupné právo11).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10) a 11) znejú:
„10)
§ 489 až 496 Obchodného zákonníka.
11)
§ 140 Občianskeho zákonníka.“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu10a) sa vypúšťa.
46.
§ 46 znie:
㤠46
Vláda ustanoví nariadením obsah kupónovej knižky, nadobúdaciu cenu kupónovej knižky a kupónu, podrobnosti registrácie kupónovej knižky a náhradnej registrácie, jednotlivé fázy privatizačného kola, postup pri objednávaní akcií, menovitú hodnotu akcií ponúkaných za kupóny, postup pri spotrebovaní, strate, odcudzení, poškodení alebo zničení kupónových listov a spôsob zverejňovania informácií.“.
47.
V § 47 ods. 1 znie:
„(1)
V prípade, ak k odňatiu vlastníckeho práva k privatizovanému majetku alebo jeho časti došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, vzniká osobám oprávneným podľa uvedeného zákona nárok, ktorého spôsob vyporiadania určí rozhodnutie o privatizácii týkajúce sa tohto majetku; o schválenom spôsobe a rozsahu vyporiadania je ministerstvo povinné bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o privatizácii písomne upovedomiť oprávnenú osobu, ktorá uplatnila svoj nárok podľa odseku 2.“.
48.
V § 47 ods. 2 sa v prvej vete slová „orgáne príslušnom podľa § 10 ods. 1 na schválenie privatizačného projektu nahrádzajú slovom „ministerstve “ a v druhej vete sa slová „Príslušný fond národného majetku“ nahrádzajú slovom „Fond“.
49.
V § 47 ods. 3 v druhej vete sa slovo „vyporiadaním“ nahrádza slovom „ocenením“.
50.
V § 47 ods. 4 znie:
„(4)
Ak nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože nebolo vydané príslušné rozhodnutie o privatizácii do 31. decembra 1995, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 30. júna 1996; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde v lehote do 31. decembra 1996.“.
51.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak možno nárok oprávnených osôb vyporiadať vydaním veci, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách; odsek 4 sa nepoužije. Ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde.“.
52.
§ 47b znie:
㤠47b
(1)
Pri likvidácii podnikov uvedených v § 1 okrem rozpočtových a príspevkových organizácií speňaží likvidátor majetok predajom vecí na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom ministerstva udeleným po predchádzajúcom prerokovaní so zakladateľom.
(2)
Na postup pri verejných dražbách sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.