58/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 2. marca 1994 č. 65/97/1994, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk.
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk.
Podľa tohto opatrenia postupujú banky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a údaje z nej musia zverejňovať podľa § 20 a 21 zákona č. 563/1991 Zb.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.