57/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 2. marca 1994 č. 65/102/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 ustanovujúce záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
(oznámené pod č. 287/1993 Z.z. a uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1993).
Týmto opatrením sa menia predkladacie cesty a termínypredkladania účtovných výkazov bánk určené opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 ustanovujúcim záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania.
Opatrenie sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29490/1990 a opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. apríla 1990 č. V/2-29480/1990 v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28110/1992.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 1993.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.