56/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 11. marca 1994 č. 65/96/1994 o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Toto opatrenie sa vzťahuje na
a)
poisťovne,
b)
fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
c)
účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa Účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov podľa opatrenia FMF č. V/20 100/1992 z 15. júla 1992,
d)
rozpočtové a príspevkové organizácie a obce,
e)
politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie,
f)
malé príspevkové organizácie, malé cirkevné organizácie, iné drobné organizácie a preddavkové organizácie, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
g)
burzy cenných papierov, Fond národného majetku Slovenskej republiky, poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky po prvýkrát pri postupoch účtovania a zostavovaní účtovnej závierky za rok 1993.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Toto opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1994 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.