55/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. februára 1994
o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Daňový subjekt1), ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru v nezmenenom stave a poskytovanie služieb okrem ambulantného predaja (ďalej len „subjekt“), používa od 1. januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou2) (ďalej len „pokladnica“), a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti.
(2)
Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý príslušný orgán štátnej skúšobne vydal certifikát.3)
(3)
Subjekt pri predaji tovaru v nezmenenom stave a poskytovaní služieb vydáva kupujúcemu doklad vyhotovený pokladnicou, ktorého kópia sa uchováva na kontrolnej páske v pokladnici.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ambulantným predajom prevádzková jednotka s prechodným stanovišťom (pojazdná ambulantná predajňa, príležitostný sezónny ambulantný stánok), stánok a kiosk so stálym stanovišťom, nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo vyhradené na sústredený pravidelný celoročný alebo sezónny predaj, jednoúčelové prevádzkové zariadenie všeobecného významu na predaj poľnohospodárskeho, potravinárskeho i nepotravinárskeho tovaru,
b)
pokladnicou elektronické registračné zariadenie vybavené tlačiarňou určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu alebo magnetických kariet,
c)
úhradou v hotovosti príjem peňazí v hotovosti, a to bankoviek, mincí platnej meny, platobných kariet alebo iných platobných prostriedkov nahrádzajúcich peniaze,
d)
daňovým kódom pokladnice kód pridelený príslušným daňovým úradom zápisom do knihy pokladnice pri uvedení pokladnice do prevádzky,
e)
čistým obratom rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom,
f)
hrubým obratom kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici,
g)
záporným obratom kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek nablokovaných v pokladnici,
h)
daňovým identifikačným číslom subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,
ch)
dokladom vyhotoveným pokladnicou doklad, ktorý obsahuje aspoň tieto údaje:
1.
daňový kód pokladnice,
2.
daňové identifikačné číslo,
3.
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
4.
dátum vystavenia dokladu,
5.
názov a množstvo tovaru alebo rozsah služby,
6.
cenu tovaru alebo služby,
7.
celkovú cenu,
i)
kontrolnou páskou páska, na ktorú sa nezávisle od obsluhy zaznamenáva každý tlačový výstup a každý úkon obsluhy alebo servisného technika, ktorých kópia sa uchováva v pokladnici,
j)
službou služba označená v jednotnej klasifikácii výkonov4):
903 1 Výkony verejného stravovania
v reštauráciách
903 4 Výkony verejného stravovania
v rekreačných zariadeniach
903 9 Výkony verejného stravovania ostatné
okrem ambulantného predaja
917 22 Opravy a údržba osobných automobilov
a ich účelových modifikácií
968 1 Služby holičské, kadernícke a kozmetické
968 2 Služby pre osobnú hygienu
968 3 Služby fotografické
968 4 Služby práčovni, čistiarní a farbiarní,
k)
knihou pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá sa považuje za neoddeliteľnú súčasť každej pokladnice a je nerozoberateľná,
l)
páskou dennej a mesačnej uzávierky páska, na ktorú sa zaznamenávajú údaje dennej a mesačnej uzávierky a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkazu.
§ 3
(1)
Subjekt vedie evidenciu tržieb na základe dennej a mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou prostredníctvom denného a mesačného výkazu obratov (ďalej len „výkaz“) osobitne za každú pokladnicu.
(2)
Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou, ktorá pre platiteľa dane z pridanej hodnoty obsahuje aspoň tieto údaje:
a)
daňový kód pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo,
c)
priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d)
dátum vyhotovenia,
e)
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f)
kumulovaný súčet hrubého obratu,
g)
kumulovaný súčet záporného obratu v členení na súčet storno položiek, zliav a záporných položiek,
h)
kumulovaný súčet čistého obratu,
ch)
denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i)
denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.
(3)
Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje aspoň tieto údaje:
a)
daňový kód pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo,
c)
priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d)
dátum vyhotovenia,
e)
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f)
kumulovaný súčet hrubého obratu,
g)
kumulovaný súčet záporného obratu v členení na súčet storno položiek, zliav a záporných položiek,
h)
kumulovaný súčet čistého obratu,
i)
denný a mesačný súčet čistého obratu spolu.
(4)
Dennú uzávierku vyhotovuje subjekt denne, mesačnú uzávierku raz za mesiac, a to k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.
(5)
Vo výkaze subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva aspoň údaje uvedené v odseku 2.
(6)
Subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva vo výkaze aspoň údaje uvedené v odseku 3.
(7)
Vzory knihy pokladnice a výkazov obratov sú uvedené v prílohách č. 1 až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.
(8)
Kniha pokladnice, výkaz a kontrolná páska sa uchovávajú po dobu piatich rokov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
KNIHA POKLADNICE
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo zmeny - uvedie sa číslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.
3. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
5. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
7. Denný obrat v sadzbe 6 % DPH - uvedie sa denný obrat uskutočnený v sadzbe dane z pridanej hodnoty 6 %.
8. Denný obrat v sadzbe 25 % DPH - uvedie sa denný obrat uskutočnený v sadzbe dane z pridanej hodnoty 25 %.
9. Denná DPH v sadzbe 6 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 6 % spolu.
10. Denná DPH v sadzbe 25 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 25 % spolu.
11. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
12. Mesačný obrat - uvedie sa súčet obratov v jednotlivých sadzbách dane z pridanej hodnoty za deň.
13. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Vysvetlivky k mesačnému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
3. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
4. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
5. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
6. Mesačný obrat v sadzbe 6 % DPH - uvedie sa mesačný obrat uskutočnený s daňou z pridanej hodnoty v sadzbe 6 %.
7. Mesačný obrat v sadzbe 25 % DPH - uvedie sa mesačný obrat uskutočnený s daňou z pridanej hodnoty v sadzbe 25 %.
8. Mesačná DPH v sadzbe 6 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 6 % spolu.
9. Mesačná DPH v sadzbe 25 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 25 % spolu.
10. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
11. Mesačný obrat - uvedie sa súčet obratov v jednotlivých sadzbách dane z pridanej hodnoty za deň.
12. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Vysvetlivky k dennému a mesačnému výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo zmeny - uvedie sa číslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.
3. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
5. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
7. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
8. Denný čistý obrat spolu - uvedie sa celkový čistý obrat za deň na základe dennej uzávierky.
9. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
1)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov.