55/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1995 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. februára 1994
o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Daňový subjekt1), ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (ďalej len „subjekt“), používa od 1. januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou2) (ďalej len „pokladnica“), a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti.
(2)
Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý príslušný orgán štátnej skúšobne vydal certifikát.3)
(3)
Subjekt pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb vydáva kupujúcemu doklad vyhotovený pokladnicou, ktorého kópia sa uchováva na kontrolnej páske v pokladnici, s výnimkou evidencie podľa § 3 ods. 10.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
tovarom tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave,
b)
pokladnicou elektronické registračné alebo elektronické registračné váhové zariadenie vybavené tlačiarňou určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu alebo magnetických kariet, alebo iným spôsobom,
c)
úhradou v hotovosti príjem peňazí v hotovosti, a to bankoviek, mincí platnej meny, platobných kariet alebo iných platobných prostriedkov nahrádzajúcich peniaze,
d)
daňovým kódom pokladnice kód pridelený príslušným daňovým úradom zápisom do knihy pokladnice pri uvedení pokladnice do prevádzky,
e)
čistým obratom rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom,
f)
hrubým obratom kumulovaný súčet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici,
g)
záporným obratom kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek nablokovaných v pokladnici,
h)
daňovým identifikačným číslom subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,
ch)
dokladom vyhotoveným pokladnicou doklad, ktorý obsahuje aspoň tieto údaje:
1.
daňový kód pokladnice,
2.
daňové identifikačné číslo,
3.
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
4.
dátum vystavenia dokladu,
5.
názov a množstvo tovaru alebo rozsah služby,
6.
cenu tovaru alebo služby,
7.
celkovú cenu,
i)
kontrolnou páskou páska, na ktorú sa nezávisle od obsluhy zaznamenáva každý tlačový výstup a každý úkon obsluhy alebo servisného technika, ktorých kópia sa uchováva v pokladnici,
j)
službou služba označená v jednotnej klasifikácii výkonov4):
903 1 Výkony verejného stravovania
v reštauráciách
903 4 Výkony verejného stravovania
v rekreačných zariadeniach
903 9 Výkony verejného stravovania ostatné
917 22 Opravy a údržba osobných automobilov
a ich účelových modifikácií
968 1 Služby holičské, kadernícke a kozmetické
968 2 Služby pre osobnú hygienu s výnimkou položiek 968 23 Masážne služby, ktoré poskytujú držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, 968 24 Verejné osobné umyvárne a 968 29 Ostatné služby pre osobnú hygienu
968 3 Služby fotografické
968 4 Služby práčovni, čistiarní a farbiarní,
k)
knihou pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá sa považuje za neoddeliteľnú súčasť každej pokladnice a je nerozoberateľná,
l)
páskou dennej a mesačnej uzávierky páska, na ktorú sa zaznamenávajú údaje dennej a mesačnej uzávierky a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkazu.
m)
predajným miestom miesto, kde sa tovar predáva za úhradu v hotovosti,
n)
názvom tovaru pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru, je spravidla vyjadrené podstatným menom, ku ktorému sa môžu pripojiť ďalšie slová vyjadrujúce najmä vlastnosti tovaru; názvom tovaru je aj jeho skrátený názov, z ktorého je zrejmá identifikácia predávaného tovaru,
o)
predajom tovaru predaj, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou predaja
1.
cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,
2.
pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,
3.
tovaru prostredníctvom predajných automatov,
4.
doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,
5.
tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,
p)
servisnou organizáciou pre pokladnice organizácia, ktorá má uzavretú platnú zmluvu o vykonávaní servisu s dovozcom, výrobcom alebo distribútorom pokladníc, ktoré získali certifikát,3) je vybavená potrebnou servisnou dokumentáciou a náhradnými dielmi potrebnými na zabezpečenie servisného zásahu do piatich rokov pozáručného servisu a má schopnosť servisného zásahu do 36 hodín od nahlásenia poruchy.
§ 3
(1)
Subjekt vedie evidenciu tržieb na základe dennej a mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou prostredníctvom denného a mesačného výkazu obratov (ďalej len „výkaz“) osobitne za každú pokladnicu.
(2)
Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou, ktorá pre platiteľa dane z pridanej hodnoty obsahuje aspoň tieto údaje:
a)
daňový kód pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo,
c)
priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d)
dátum vyhotovenia,
e)
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f)
kumulovaný súčet hrubého obratu,
g)
kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,
h)
kumulovaný súčet čistého obratu,
ch)
denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i)
denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.
(3)
Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje aspoň tieto údaje:
a)
daňový kód pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo,
c)
priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d)
dátum vyhotovenia,
e)
poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f)
kumulovaný súčet hrubého obratu,
g)
kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,
h)
kumulovaný súčet čistého obratu,
i)
denný a mesačný súčet čistého obratu spolu.
(4)
Dennú uzávierku vyhotovuje subjekt denne, mesačnú uzávierku raz za mesiac, a to k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.
(5)
Vo výkaze subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva aspoň údaje uvedené v odseku 2.
(6)
Subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva vo výkaze aspoň údaje uvedené v odseku 3.
(7)
Vzory knihy pokladnice a výkazov obratov sú uvedené v prílohách č. 1 až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.
(8)
Kniha pokladnice, výkaz a kontrolná páska sa uchovávajú po dobu piatich rokov.
(9)
Pokladničné siete sa budú posudzovať individuálne, pričom súčasťou certifikátu budú podmienky, ktoré musí používateľ pokladničnej siete dodržať a podľa ktorých sa tieto siete certifikovali.
(10)
Údaje kontrolnej pásky sa môžu uchovávať aj na inom médiu ako na papierovej páske (napr. streamer, optický disk). Na požiadanie kontrolného orgánu musí daňový subjekt z archívneho média vytlačiť kontrolnú pásku za ľubovoľný časový úsek predaja po dobu piatich rokov.
§ 3a
(1)
Ak nemožno použiť pokladnicu pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia subjektu, subjekt túto skutočnosť zaznamená v knihe pokladnice s uvedením presného obdobia jej nepoužiteľnosti.
(2)
V prípade poruchy pokladnice subjekt zaznamená v knihe pokladnice okrem skutočností uvedených v odseku 1 aj dátum a hodinu nahlásenia poruchy servisnej organizácii. Poruchu pokladnice nahlási servisnej organizácii bez zbytočného odkladu.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 zaznamená subjekt v knihe pokladnice v časti Servisný záznam v dolnej časti stĺpca Záznam daňových orgánov.
§ 3b
(1)
Subjekt, ktorý dočasne nemôže použiť pokladnicu z dôvodov uvedených v § 3a, môže použiť
a)
vlastnú náhradnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát3) a daňový kód pridelený správcom dane a ktorá nemá určené stále miesto prevádzky,
b)
náhradnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát,3) ktorá má daňový kód a ktorú poskytne servisná organizácia.
(2)
Subjekt zaznačí v knihe pokladnice tej pokladnice, ktorá je mimo prevádzky, obdobie dočasného použitia náhradnej pokladnice (vlastnej alebo poskytnutej od servisnej organizácie) podľa § 3a ods. 3.
(3)
Servisná organizácia zaznačí v knihe pokladnice podľa § 3a ods. 3 obdobie, na ktoré bola náhradná pokladnica poskytnutá, a subjekt, ktorému sa dočasne poskytla, samostatne za každé zapožičanie.
(4)
Páska dennej uzávierky vyhotovená náhradnou pokladnicou sa nalepí do denného výkazu obratov pokladnice, ktorú dočasne nemožno použiť. Pri vypĺňaní denného výkazu obratov sa pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno N.
(5)
Od okamihu, keď nemožno z dôvodov podľa § 3a použiť pokladnicu do doby použitia náhradnej pokladnice alebo do doby odstránenia poruchy, subjekt eviduje tržby ručným vystavovaním dokladov o predaji (ďalej len „paragón“). Paragón sa vystavuje dvojmo, pričom kópiu si ponechá subjekt. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú aspoň tieto údaje:
a)
identifikáciu subjektu,
b)
daňový kód pokladnice pridelený pokladnici, ktorá má poruchu,
c)
daňové identifikačné číslo,
d)
poradové číslo dokladu,
e)
dátum vystavenia dokladu,
f)
názov a množstvo tovaru alebo rozsahu služby,
g)
cenu tovaru alebo cenu služby,
h)
celkovú cenu.
(6)
Kópie paragónov vyhotovené podľa odseku 5 sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky podľa § 3 ods. 2 a 3. Na ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uvedie aj počet paragónov vydaných za deň. Vo výkaze obratov v časti určenej na nalepenie pásky dennej uzávierky subjekt uvedie, že páska dennej uzávierky je vyhotovená ručne. Na základe údajov z dennej uzávierky subjekt vyplní denný výkaz, pričom pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno R. Ručne vystavené paragóny a ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uchováva po dobu uvedenú v § 3 ods. 8.
(7)
Chybne vystavené paragóny subjekt stornuje a dôvod stornovania vyznačí na stornovaný paragón; stornované paragóny pripojí k ručne vyhotovenej páske dennej uzávierky spolu so všetkými paragónmi, z ktorých sa denná uzávierka vyhotovila.
(8)
Ak subjekt po dobu, v ktorej nepoužíva pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu, nevedie evidenciu tržieb ani podľa odsekov 5 až 7, správca dane určí výšku dennej tržby za toto obdobie priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace. Ak subjekt nevykonával činnosť počas týchto troch predchádzajúcich mesiacov, správca dane určí výšku dennej tržby priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace u porovnateľných daňovníkov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
KNIHA POKLADNICE
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo zmeny - uvedie sa číslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.
3. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
5. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
7. Denný obrat v sadzbe 6 % DPH - uvedie sa denný obrat uskutočnený v sadzbe dane z pridanej hodnoty 6 %.
8. Denný obrat v sadzbe 25 % DPH - uvedie sa denný obrat uskutočnený v sadzbe dane z pridanej hodnoty 25 %.
9. Denný obrat oslobodený – uvedie sa denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade predaja liekov oslobodených podľa zákona o dani z pridanej hodnoty).
10. Denná DPH v sadzbe 6 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 6 % spolu.
11. Denná DPH v sadzbe 25 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 25 % spolu.
12. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
13. Mesačný obrat - uvedie sa súčet obratov v jednotlivých sadzbách dane z pridanej hodnoty za deň.
14. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Mesačný výkaz obratov platiteľa z pridanej hodnoty
Vysvetlivky k mesačnému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
3. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
4. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
5. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
6. Mesačný obrat v sadzbe 6 % DPH - uvedie sa mesačný obrat uskutočnený s daňou z pridanej hodnoty v sadzbe 6 %.
7. Mesačný obrat v sadzbe 25 % DPH - uvedie sa mesačný obrat uskutočnený s daňou z pridanej hodnoty v sadzbe 25 %.
8. Mesačný obrat oslobodený – uvedie sa mesačný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade predaja liekov oslobodených podľa zákona o dani z pridanej hodnoty).
9. Mesačná DPH v sadzbe 6 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 6 % spolu.
10. Mesačná DPH v sadzbe 25 % - uvedie sa daň z pridanej hodnoty v sadzbe 25 % spolu.
11. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
12. Mesačný obrat - uvedie sa súčet obratov v jednotlivých sadzbách dane z pridanej hodnoty za deň.
13. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Vysvetlivky k dennému a mesačnému výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty
1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.
2. Číslo zmeny - uvedie sa číslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.
3. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.
4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.
5. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.
6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.
7. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.
Záporné položky - uvedie sa výber z pokladnice v hotovosti.
8. Denný čistý obrat spolu - uvedie sa celkový čistý obrat za deň na základe dennej uzávierky.
9. Podpis pokladníka - podpis pokladníka, ktorý vykonal uzávierku.
1)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov.
5)