52/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1994 do 28.02.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. februára 1994
o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúške, vydávaní a odobratí osvedčenia, o evidovaní a odplate za činnosť odborného lesného hospodára.
Skúška odborného lesného hospodára
§ 2
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 1 do 31. marca bežného roka Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré do 30 dní od doručenia žiadosti upovedomí uchádzačov o ich zapísaní do evidencie uchádzačov o vykonanie skúšky. Termín a miesto skúšky oznámi ministerstvo uchádzačom o skúšku, ktorí spĺňajú podmienky1), 90 dní pred jej konaním.
(2)
Uchádzač o vykonanie skúšky k žiadosti pripojí
a)
doklad o vzdelaní,
b)
doklady o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov,
d)
prehľad o odbornej činnosti, v ktorom uvedie svoje pôsobenie v praxi.
(3)
Lesníckymi činnosťami sa rozumejú činnosti súvisiace s povinnosťami odborného lesného hospodára.2)
§ 3
(1)
Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí a schopností uchádzača na plnenie povinností ustanovených zákonom.2)
(2)
Obsahové zameranie skúšky sa člení na tieto skupiny predmetov:
a)
pestovanie lesov, ochrana lesov, lesotechnické meliorácie,
b)
ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva, ekologické technológie,
c)
hospodárska úprava lesov a realizácia lesných hospodárskych plánov, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
d)
právne predpisy na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody, poľovníctva, ako aj súvisiace právne predpisy.
§ 4
(1)
Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorú vymenúva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky; tvorí ju predseda a štyria členovia.
(2)
Minister vymenúva členov komisie z odborníkov vysokých a stredných škôl a vedeckovýskumných pracovísk, z pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zo zástupcov subjektov užívajúcich lesy a pracovníkov vyhotovujúcich lesné hospodárske plány.
(3)
Predsedom a členom komisie môže byť len absolvent vysokoškolského štúdia na lesníckej fakulte, ktorý je držiteľom osvedčenia odborného lesného hospodára, osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov alebo osvedčenia odbornej spôsobilosti pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Predmet skúšania sa jednotlivým členom komisie určí v menovacom dekréte. Predseda komisie má právo skúšať zo všetkých skupín predmetov uvedených v § 3 ods. 2.
§ 5
(1)
Príprava na skúšku je individuálna.
(2)
Pred začatím skúšky predseda komisie overí totožnosť uchádzača.
(3)
Skúška sa vykoná v teréne; jej priebeh riadi predseda komisie.
§ 6
(1)
Znalosti uchádzača z príslušnej skupiny predmetov hodnotí člen komisie s menovacím dekrétom pre túto skupinu predmetov.
(2)
Pred záverečným hodnotením posúdi komisia celkové znalosti uchádzača s prihliadnutím na prehľad o odbornej činnosti predložený podľa § 2. O hodnotení uchádzača rozhoduje komisia hlasovaním väčšinou hlasov.
(3)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami
a)
prospel,
b)
neprospel.
(4)
O absolvovaní skúšky uchádzač dostane vysvedčenie, ktoré sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vo dvoch rovnocenných vyhotoveniach. Uchádzačovi, ktorý na skúške neprospel, sa vysvedčenie nevydáva. Skúšku môže opakovať v nasledujúcom kalendárnom roku.
(5)
Za preukázanú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného lesného hospodára sa považuje aj úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3) osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov4) a vykonanie skúšky podľa skoršieho predpisu.5)
§ 7
Evidovanie odborných lesných hospodárov
(1)
Zápis do evidencie odborných lesných hospodárov (ďalej len „evidencia“) sa vykoná na základe žiadosti doloženej kópiou vysvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky. O zápise do evidencie sa vydá6) žiadateľovi osvedčenie na tlačive uvedenom v prílohe č. 3.
(2)
Do evidencie sa zapisujú aj nedostatky v činnosti odborného lesného hospodára.
§ 8
Odňatie osvedčenia
(1)
Ak orgán štátnej správy zistí, že odborný lesný hospodár neplní povinnosti uvedené v osobitnom predpise2) pod písmenami a), c), e), g), h), upozorní ho na túto skutočnosť a vyznačí to v evidencii.
(2)
Osvedčenie odborného lesného hospodára sa odníme za porušenie zákonných povinností pri obhospodarovaní lesov, za neplnenie povinností odborného lesného hospodára uvedených v osobitnom predpise2) pod písmenami b), d), f), i) a za opakované neplnenie povinností uvedených v odseku 1.
(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia vykoná orgán Štátnej správy vyčiarknutie z evidencie a oznámi túto skutočnosť dotknutým vlastníkom a užívateľom lesov.
§ 9
Určenie odborného lesného hospodára a odplata za jeho činnosť
(1)
Výška odplaty za činnosť odborného lesného hospodára vykonávaná rozhodnutím7) sa určí v sume 5 až 10 Sk/ha za každý začatý mesiac podľa stavu lesných porastov a úloh vyplývajúcich z lesného hospodárskeho plánu.
(2)
V rozhodnutí o určení odborného lesného hospodára sa uvedú aj
a)
identifikačné údaje užívateľa lesov,
b)
identifikačné údaje o odbornom lesnom hospodárovi,
c)
výška odplaty s povinnosťou jej úhrady užívateľom vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
d)
číslo účtu, na ktorý sa má odplata poukázať,
e)
údaje o spôsobe úhrady odplaty.
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Do 31. decembra 1995 sa pri overovaní spôsobilosti, vedení evidencie a vydávaní a odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára postupuje primerane podľa § 7 a 8.
(2)
Žiadosť o vykonanie skúšky v roku 1994 sa podáva do 30. júna 1994. Pre organizáciu skúšky, termín a miesto jej vykonania platia ustanovenia § 2, 3, 4 a 5.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Baco v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.
1)
§ 14 zákona.
2)
§ 14a ods. 1 zákona.
3)
§ 25 ods. 3 zákona.
4)
§ 3 ods. 4 zákona.
5)
§ 34a ods. 3 zákona.
7)
§ 13 ods. 4 zákona.