5/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 29. novembra 1993 č. 65/331/1993, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992 (oznámenie o jeho vydaní uverejnené v čiastke 119/1992 Zb.), ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.
Týmto opatrením sa mení vymedzenie pojmu malá obec na účely účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.
Podľa tohto opatrenia postupujú obce.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.