46/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb. (úplné znenie č. 501/1992 Zb.) a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I
1.
V § 5 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Túto povinnosť nemajú, ak účastník je zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a i). Doterajšie písmená b) až j) sa označujú v abecednom poradí ako písmená a) až h).
3.
V § 9 ods. 3 písm. a) sa suma „200 000 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.
4.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „,ak je úpadcom (dlžníkom) fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,“.
5.
V § 11 ods. 1 prvá veta znie:
„Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný.“.
6.
V § 24 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Ak nejde o zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu.“.
7.
V § 24 sa v tretej vete za slová „môže mať“ vkladá slovo „účastník“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33) sa vypúšťa text:
„Zákon ČNR č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.“.
9.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo družstevná“.
10.
§ 35 znie:
㤠35
(1)
Prokurátor môže podať návrh na začatie konania,
a)
ak to ustanovuje osobitný zákon,33a)
b)
ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo protestu prokurátora, ak to vyžaduje verejný záujem a za podmienok uvedených v tomto zákone.
(2)
Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vo veciach
a)
spôsobilosti na právne úkony,
b)
vyhlásenia za mŕtveho,
c)
zápisu do obchodného registra,
d)
výchovy maloletých a opatrovníckych.
(3)
Prokurátor je v konaní podľa odsekov 1 a 2 oprávnený na všetky úkony, ktoré môže vykonať účastník konania, ak nejde o úkony, ktoré môže vykonať len účastník právneho vzťahu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a) znie:
„33a)
§ 62 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 36b ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
12.
V § 42 ods. 1 znie:
„(1)
Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené telegraficky, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.“.
13.
V § 51 sa za slovo „telegraficky“ vkladá čiarka a slovo „telefaxom“.
14.
V § 53 ods. 1 sa suma „2 000 Kčs“ nahrádza sumou „5 000 Sk“ a suma „5 000 Kčs“ sa nahrádza sumou „10 000 Sk“.
15.
V § 79 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 89a sa suma „200 000 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.
17.
V § 104 ods. 2 znie:
„(2)
Ak je súd, na ktorý sa účastník obrátil, toho názoru, že nie je vecne príslušný, vysloví svoju nepríslušnosť a rozhodne, ktorému vecne príslušnému súdu vec postúpi; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované. Ak o vecnej príslušnosti medzi súdom nižšieho stupňa a súdom vyššieho stupňa nerozhodol odvolací súd, a súd vyššieho stupňa, ktorému bola vec postúpená, s jej postúpením nesúhlasí, vráti vec súdu, ktorý mu ju postúpil, alebo vec postúpi inému vecne príslušnému súdu; uznesením súdu vyššieho stupňa je súd nižšieho stupňa viazaný. Najvyšší súd môže vrátiť alebo postúpiť vec aj vtedy, keď mu bola postúpená na základe rozhodnutia odvolacieho súdu nižšieho stupňa; jeho rozhodnutím sú nižšie súdy viazané.“.
18.
V § 114 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 151 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú vety, ktoré znejú:
„Ak ide o prisúdenie trov konania podľa § 149 ods. 1 a 3, advokát alebo komerčný právnik je povinný trovy právneho zastúpenia vyčísliť pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Predseda senátu môže v odôvodnených prípadoch umožniť vyčíslenie trov po vyhlásení rozsudku.“.
20.
§ 158 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak, rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa odošle do tridsiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia; vo veciach výživy maloletých detí sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia.“.
21.
V § 172 ods. 1 sa suma „20 000 Kčs“ nahrádza sumou „50 000 Sk“ a slová „v obchodných veciach neprevyšujúcej 500 000 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „v obchodných veciach neprevyšujúcej 1 000 000 Sk“. Na konci odseku sa pripájajú vety, ktoré znejú: „Podanie odporu sa musí odôvodniť. Ustanovenie § 43 ods. 1 sa nepoužije.“.
22.
§ 174 znie:
㤠174
(1)
Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozsudku.
(2)
Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a predseda senátu nariadi pojednávanie. Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal platobný rozkaz.
(3)
Neskoro podaný odpor a odpor podaný bez odôvodnenia predseda senátu uznesením zamietne.
(4)
Ak navrhovateľ vzal návrh späť po vydaní platobného rozkazu a v lehote podľa § 172 ods. 1, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal.“.
23.
V § 175zd ods. 1 sa za slová „návrhy na uznesenie súdu“ vkladajú slová „vrátane návrhu rozhodnutia o vyrubení notárskych poplatkov podľa osobitných predpisov34b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 34b) znie:
34b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb.“.
24.
V § 191b ods. 4 sa slová „Do siedmich dní“ nahrádzajú slovami „Do piatich dní“.
25.
V § 191c ods. 1 sa pripája druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Umiestnenému a ústavu sa uznesenie doručí do 24 hodín od rozhodnutia, najneskôr však v lehote piatich dní odo dňa, keď došlo k obmedzeniu podľa § 191a. Ak sa rozhodnutie umiestnenému nedoručuje, musí byť v ustanovenej lehote doručené jeho zástupcovi (opatrovníkovi).“.
26.
Za § 200h sa vkladá šiesta hlava, ktorá včítane nadpisu znie:
„ŠIESTA HLAVA
KONANIE V OBCHODNÝCH VECIACH
§ 200i
(1)
Žaloba v obchodných veciach má okrem všeobecných a ďalších náležitostí (§ 42 ods. 3, § 79 ods. 1) obsahovať aj údaje potrebné na identifikáciu účastníkov, najmä obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania, prípadne identifikačné čísla a údaje o ich zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri.
(2)
Žalobca je povinný k žalobe pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, a zaslať ich súdu. Zároveň preukáže splnenie povinnosti uloženej podľa odseku 3.
(3)
Žalobca zašle rovnopisy žaloby, prípadne aj listinných dôkazov, okrem súdu zároveň aj žalovanému.
(4)
Žalovaný sa vyjadrí k žalobe a prílohám písomne do pätnástich dní odo dňa, keď mu boli doručené. Vyjadrenie, doložené listinnými dôkazmi, zašle v prvopise súdu a v rovnopise žalobcovi.
(5)
Za nesplnenie povinností podľa odsekov 3 a 4 možno opakovane uložiť poriadkovú pokutu do výšky 20 000 Sk.
(6)
Konanie sa začína dňom, keď žaloba došla na súd.
§ 200j
(1)
Ak počas konania žalovaný uzná pred súdom žalobou uplatnený nárok, alebo jeho základ, alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.
(2)
Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu, na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného.
(3)
Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku nemožno rozhodnúť spor, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.
§ 200k
(1)
Ak sú splnené v rovnakom čase súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, môže súd rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.
(2)
Rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak
a)
sa žalovaný nedostavil na prvé pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas (§ 79 ods. 3 prvá veta, § 115 ods. 2) predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa včítane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1,
b)
žalovaný sa k žalobe nevyjadril (§ 200i ods. 4),
c)
žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami,
d)
žalobca, prítomný na pojednávaní, navrhol rozhodnúť spor podľa odseku 1.
(3)
Skutkovým základom rozsudku podľa odseku 1 je žalobcom tvrdený skutkový stav, ktorý sa považuje za nesporný.
(4)
Ak je v jednej veci niekoľko žalovaných, rozsudkom podľa odseku 1 možno rozhodnúť, len ak sú splnené podmienky určené v odseku 2 u každého z nich. Ak to navrhne žalobca a prítomní žalovaní s tým súhlasia, môže súd rozhodnúť rozsudkom podľa odseku 1 proti neprítomným žalovaným.
(5)
Rozsudkom pre zmeškanie nemožno rozhodnúť,
a)
ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi,
b)
v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku,
c)
v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.
§ 200l
(1)
Ak nebol žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu prítomný na prvom pojednávaní, na ktorom súd rozhodol rozsudkom podľa § 200k ods. 1, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať.
(2)
Ak žalovaný zároveň s návrhom podľa odseku 1 podal proti rozsudku pre zmeškanie aj odvolanie a súd vyhovel návrhu podľa odseku 1, platí, že žalovaný vzal odvolanie späť.
§ 200m
V odôvodnení rozsudkov podľa § 200j ods. 1 a 200k ods. 1 uvedie súd iba predmet konania a dôvody, pre ktoré takto rozhodol.
§ 200n
Platobný rozkaz možno v obchodných veciach vydať, ak uplatnená peňažná suma požadovaná navrhovateľom neprevyšuje 1 000 000 Sk. Inak platia ustanovenia § 172 až 174.“.
27.
V § 202 ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
j) sa vyhovie návrhu podľa § 200l ods. 1.
28.
§ 205 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie § 43 ods. 1 sa nepoužije, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu podľa § 174 ods. 3.“.
29.
§ 207 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.“.
30.
V § 218 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nebolo v odvolacej lehote riadne odôvodnené a smeruje proti rozhodnutiu podľa § 174 ods. 3.“.
31.
V § 243d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dovolacieho konania“.
32.
V § 246 ods. 2 znie:
„(2)
Najvyšší súd Slovenskej republiky je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí
a)
ústredných orgánov štátnej správy,
b)
orgánov štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
c)
iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,
d)
orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ktorým zákon zveruje rozhodovanie v oblasti verejnej správy, ak príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanoví osobitný zákon.“.
33.
§ 246a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Namiesto súdu príslušného podľa odseku 2 je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť, ak sa konanie týka práva k nej.“.
34.
V § 246b ods. 2 sa za slovo „rozhoduje“ vkladajú slová „o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vo veciach dôchodkového zabezpečenia,“.
35.
V § 248 ods. 2 písm. h) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „právnickým osobám alebo“.
36.
§ 249 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prokurátor pri podaní návrhu podľa § 35 ods. 1 písm. b) (ďalej len „žaloba") dbá o to, aby práva nadobudnuté v dobrej viere boli čo najmenej dotknuté.“.
37.
V § 250a sa na konci pripájajú slová „a vo veciach žiadateľov o priznanie postavenia utečencov“.
38.
§ 250b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prokurátor môže žalobu podať do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené protestu, najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu.“.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35) sa vypúšťa text:
„§ 9 ods. 4 a 7 zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
§ 28 ods. 3 zákona ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii,
§ 25 zákona ČNR č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej,“.
40.
V § 250m ods. 2 sa za slovom „prostriedku“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak obsahuje nesprávne poučenie,“.
41.
V § 250s ods. 2 sa pripája veta, ktorá znie:
„Na odvolacie konanie sa použijú primerane ustanovenia prvej hlavy štvrtej časti tohto zákona a na konanie o dovolaní sa použijú primerane ustanovenia tretej hlavy štvrtej časti tohto zákona; pojednávanie netreba nariaďovať.“.
42.
V § 252 ods. 1 znie:
„(1)
Na výkon rozhodnutia je vecne príslušný okresný súd, ak zákon neustanoví inak.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
43.
V § 273 ods. 1 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
44.
V § 322 ods. 2 písm. d) sa slová „1 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk“.
45.
V § 336i sa za slovo „právoplatnosť“ vkladajú slová „a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie“.
46.
V § 351 ods. 1 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
47.
V § 374 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „jednoduché“ a slová „administratívni pracovníci“ sa nahrádzajú slovami „súdni tajomníci“.
48.
V § 374 ods. 2 sa slová „administratívnym pracovníkom“ nahrádzajú slovami „súdnym tajomníkom“.
49.
V § 374 ods. 3 sa slová „alebo poverený administratívny pracovník“ nahrádzajú slovami „alebo súdny tajomník“.
Čl. II
Zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. III bode 1 písm. i) sa slová „do 31.12.1994“ nahrádzajú slovami „do 31.12.1995“.
2.
V čl. III sa vypúšťa bod 5.
3.
V prílohe A:
3.1
Text v odbore Colníctvo znie:
Colníctvo Zákon č. 618/1992 Zb.,
§ 39 rozhodovanie o zaradení tovaru"
3.2
Text v odbore Dane znie:
„Dane   Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe    rozhodnutie o povolení platenia dane
    daní a poplatkov a o zmenách v sústave    alebo o jej zaplatení v splátkach,
    územných finančných orgánov v znení    rozhodnutie o žiadosti o odpustenie
    zákona NR SR č. 165/ 1993 Z. z. a zákona    predpísanej dane a penále, rozhodnutie
    NR SR a zákona NR SR č. 253/ 1993 Z. z.    o pozastavení činnosti".
     
3.3
Za odbor Energetika sa vkladá nový odbor Geológia, ktorý znie:
„Geológia   Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití  
    nerastného bohatstva (banský zákon)  
    v znení zákona SNR č. 498/ 1991 Zb.  
    § 3 ods. 3 rozhodnutie Ministerstva životného
    prostredia SR pri pochybnostiach, či
    niektorý nerast je vyhradeným alebo
    nevyhradeným nerastom".
3.4
V odbore Lesy - lesné hospodárstvo sa vypúšťajú slová: „Zákon ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 20 ods. 2 a § 24“ a vypúšťa sa text príslušných charakteristík rozhodnutia.
3.5
Za odbor Obrana štátu sa vkladá nový odbor Odpadové hospodárstvo, ktorý znie:
„Odpadové Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch
hospodárstvo v znení zákona NR SR
č. 255/1993 Z. z.
§ 3 ods. 4 súhlas na dovoz,
§ 4 ods. 1 vývoz a tranzitnú prepravu
písm. e), f), g) odpadov
§ 15 ustanovenie osobitných podmienok".
3.6
Za odbor Ochrana odrôd rastlín a plemien zvierat sa vkladá nový odbor Ochrana ovzdušia, ktorý znie:
Ochrana ovzdušia   Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia  
    pred znečisťujúcimi látkami v znení  
    zákona č. 218/1992 Zb.  
    § 12 ods. 2 písm. a) rozhodnutie o obmedzení alebo
    zastavení prevádzky veľkého alebo
    stredného zdroja znečisťovania, ak
    tento zdroj pri vážnom
    a bezprostrednom ohrození alebo
    poškodení kvality ovzdušia nesplní
    povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. h)".
3.7
V odbore Ochrana poľnohospodárskej výroby sa vypúšťajú slová „ČNR č. 86/1972 Zb. a“.
3.8
Za odbor Plynárenstvo sa vkladá nový odbor Požiarna ochrana, ktorý znie:
Požiarna ochrana   Zákon SNR č. 126/ 1985 Zb.  
     o požiarnej ochrane  
    § 36 ods. 1 písm. a) rozhodnutie o vylúčení veci z používania
    v prípade, že vyvoláva bezprostredné
    nebezpečenstvo vzniku požiaru
    § 36 ods. 1 písm. b) rozhodnutie o zastavení prevádzky".
3.9
V odbore Stavebný poriadok sa doterajší § 32 písm. c) a d) nahrádza 32 písm. a), c), d), ktorý včítane charakteristiky rozhodnutia znie:
„§ 32 písm. a), c), d)   územné rozhodnutie o chránenom
    území alebo o ochrannom pásme,
    o stavebnej uzávere a umiestnení
    stavby s výnimkou jednoduchých
    stavieb podľa § 2 vyhlášky Federálneho
    ministerstva pre technický a investičný
    rozvoj č. 85/1976 Zb. v znení
    neskorších predpisov".
3.10
V odbore Školstvo sa vypúšťajú slová „Zákon ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve, § 3 ods. 2 písm. a) až c), e), h), m)“ a nahrádzajú sa slovami „Zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 3 ods. 3 a 4“ a slová „§ 7 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3“. V charakteristike rozhodnutia sa slová „rozhodnutie školského úradu o odvolaniach proti rozhodnutiu riaditeľa podľa § 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie školskej správy o odvolaniach proti rozhodnutiu riaditeľa podľa § 3 ods. 3 a 4“.
3.11
Odbor Ťažba nerastov sa vypúšťa.
3.12
Odbor Vodné hospodárstvo znie:
„Vodné Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách  
hospodárstvo    
  §8 rozhodnutia o povoleniach na
    nakladanie s vodami
  §9 rozhodnutia o povoleniach na zriadenie
    vodohospodárskeho diela
  § 19 rozhodnutia o určení ochranných
    pásiem".
Čl. III
1.
Návrhy, ktoré došli na súd do dňa účinnosti tohto zákona, vybaví vecne príslušný súd podľa doterajších predpisov.
2.
O zrušení a likvidácii obchodných spoločností, družstiev a družstevných podnikov, ktoré nesplnili povinnosti ustanovené v § 764, 765 a 766 Obchodného zákonníka, ako aj o vymenovaní, odvolaní a odmene likvidátora v týchto konaniach rozhoduje bez návrhu registrový súd, v obvode ktorého je taká právnická osoba zapísaná.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb. (úplné znenie č. 501/1992 Zb.), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z.z. a ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.