45/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1996 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. februára 1994
o dovoznej prirážke
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
Uplatnenie dovoznej prirážky
(1)
Dovozná prirážka sa uplatňuje na
a)
dovezený tovar, ktorý je uvedený v kódoch Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru v prílohe tejto vyhlášky,
b)
ostatný dovezený tovar1) neobchodného charakteru,2) ktorého colná hodnota3) je vyššia ako 3 000 Sk.
(2)
Dovozná prirážka sa neuplatňuje na tovar podľa odseku 1 písm. a), ak ide o
a)
dovezený tovar, ktorý je uvedený v osobitnom predpise,4)
b)
preukázaný spätný dovoz,
c)
tovar, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar, dokumentáciu, propagačný materiál malej hodnoty, obchodné vzorky, ktoré zabezpečujú propagáciu tovaru alebo firmy,
d)
tovar dovezený na ďalšie prepracovanie, spracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe (ďalej len „výrobná spotreba“) s výnimkou tovaru
1.
dovážaného na poskytovanie služieb (reštauračných, opravárenských a pod.),
2.
dovážaného na výrobnú spotrebu, ktorý deklarant neodovzdal priamo výrobcovi na jeho výrobnú spotrebu,
3.
dovezeného priamo výrobcovi na jeho výrobnú spotrebu, ale výrobca tento tovar na svoju výrobnú spotrebu nepoužije.
Za výrobnú spotrebu sa nepovažuje jednoduché delenie, triedenie, váženie, balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezeného tovaru.
(3)
Pri dovoze na výrobnú spotrebu uvedie deklarant5) v colnom vyhlásení, že tovar v dovážanom množstve je určený výhradne na uvedený účel. Výrobca vedie o takom tovare evidenciu a preukazuje daňovému úradu spôsob jeho použitia.
(4)
Dovozná prirážka sa neuplatňuje na tovar podľa odseku 1 písm. b), ktorý je uvedený v osobitnom predpise.6)
(5)
Dovezeným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie
a)
tovar prepustený do režimu voľného obehu,6a)
b)
tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,6b)
c)
späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,6c)
d)
nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý colnému dohľadu.
§ 2
Základ a sadzba dovoznej prirážky
Základom dovoznej prirážky je colná hodnota tovaru. Sadzba dovoznej prirážky na tovar uvedený v § 1 ods. 1 je 7,5 % zo základu.
§ 3
Postup pri vymeriavaní dovoznej prirážky
Dovozná prirážka sa vymeriava písomným colným vyhlásením.7) Deklarant uhrádza dovoznú prirážku v lehote určenej na úhradu cla. V prípade tovaru uvedeného v § 1 ods. 5 písm. d) sa suma dovoznej prirážky oznámi dlžníkovi.7a)
§ 4
Sankcie
Ak sa zistí, že dovezený tovar sa prepustil na základe nesprávnych údajov alebo sa dovozná prirážka neuhradila v určenej lehote alebo vo vymeranej výške, uplatnia sa sankcie podľa osobitných predpisov.8)
§ 5
Zníženie a odpustenie dovoznej prirážky
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch pri dovoze tovaru uvedeného v § 1 ods. 1 písm. a) odpustiť alebo znížiť dovoznú prirážku.
(2)
Ak colnica odpustí alebo vráti clo pri dovoze tovaru uvedeného v § 1 ods. 1 písm. b), odpustí alebo vráti aj dovoznú prirážku.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 6
Tovar dovezený pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky nepodlieha dovoznej prirážke.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Ustanovenie čl. I bodu 1 sa vzťahuje na tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.
Július Tóth v. r.
Príloha
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z.
ZOZNAM položiek tovaru, na ktorý sa uplatňuje dovozná prirážka
HS KÓD Názov položky
02 Mäso a požívateľné droby
04 Mlieko a mliekárenské výrobky, vtáčie vajcia, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu
inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem
040229 11- Špeciálne mlieka „pre dojčatá" v hermeticky uzavretých nádobách s netto obsahom
nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 %
06 Živé rastliny a kvetinárske výrobky
07 Zelenina, požívateľné rastliny, korene a hľuzy
08 Jedlé ovocie a orechy, šupy citrusových plodov a melónov
okrem
0803 - Banány včítane plantajnov, čerstvé alebo sušené
0805 - Citrusové plody, čerstvé alebo sušené
09 Káva, čaj, maté a korenie
okrem
0902 - Čaj, aj aromatizovaný
11 Mlynské výrobky, slad, škroby, inulín, pšeničný lepok
15 Živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky vzniknuté ich štiepením, upravené pokrmové tuky,
živočíšne alebo rastlinné vosky
16 Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem
160411 - Lososy
160412 -Slede
160413 - Sardinky, malé sardinky a šproty
160414 - Tuniaky a iné makrelovité ryby - bonitos (Sarda spp.)
160415 - Makrely
160416- Sardely
160419 -Ostatné
160420 - Ostatné prípravky a konzervy z rýb
1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave
1704 Cukrovinky bez kakaa včítane bielej čokolády
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
19 Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka, jemné pečivo
okrem
19011000 - Prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj
20 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
21 Rôzne potravinové prípravky
22 Nápoje, liehové tekutiny a ocot
230910 Výživa pre psov a mačky v balení na drobný predaj
24 Tabak a vyrobené tabakové náhradky
25010091 Soľ vhodná na osobnú spotrebu
31 Hnojivá
3213 Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátovacie farby, tónovacie farby, farby na zábavné
účely a podobné farby v tabletách, tubách, téglikoch, fľaštičkách, miskách a v podobných
formách alebo baleniach
3303 Parfumy a toaletné vody
3304 Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na ošetrovanie pokožky (iné ako lieky) včítane
opaľovacích ochranných prípravkov, prípravky na manikúru a pedikúru
3305 Prípravky na vlasy
3306 Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu včítane fixatívnych pást a práškov na umelý chrup
3307 Holiace prípravky používané pred holením, pri holení a po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové
prípravky, depilátory a iné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky inde neuvedené
ani nezahrnuté, hotové izbové dezodoranty, parfumované i neparfumované, aj s dezinfekčnými
vlastnosťami
340111 Mydlo na osobnú hygienu (včítane medicinálnych výrobkov)
3402 Organické povrchovo aktívne prostriedky (iné ako mydlo) , povrchovo aktívne prípravky, pracie
prípravky (včítane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, aj obsahujúce mydlo,
iné ako položky čísla 3401
3405 Leštidla a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky
a podobné prípravky (aj vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, plastov alebo ľahčenej
gumy, impregnovaných, natretých alebo pokrytých takými prípravkami) s výnimkou voskov
položiek čísla 3404
3406 Sviečky, sviece, voskové stĺpiky a podobné výrobky
3506 Pripravené gleje a iné pripravené lepidla inde neuvedené ani nezahrnuté, výrobky vhodné na
použitie ako gleje alebo lepidla upravené na drobný predaj ako gleje alebo lepidla v balení
s čistou hmotnosťou najviac 1 kg
3605 Zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky položky čísla 3604
3606 Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo všetkých formách, výrobky z horľavých materiálov
uvedených v poznámke 2 ku kapitole 36 Colného sadzobníka
3918 Dlážkové krytiny z plastov, aj samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme obkladačiek alebo
dlaždíc, obklady na steny a stropy z plastov definované v poznámke 9 kapitoly 39 Colného
sadzobníka
3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary z plastov, aj vo zvitkoch
3922 Kúpacie vane, sprchy, umývadlá, bidety, záchodové misy, ich sedadielka a kryty, splachovacie
nádrže a podobné zdravotnícke a hygienické výrobky z plastov
392490 Hygienické a toaletné potreby z plastov
3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek čísiel 3901 až 3914
4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného kaučuku
4011 Nové pneumatiky z gumy
4012 Protektorované alebo použité gumové pneumatiky, plné obruče alebo nízkotlakové plášte,
vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do rafika pneumatiky gumové
4013 Gumové duše
4016 Ostatné výrobky z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku
42 Kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabelky a podobné
schránky, výrobky z čriev
4302 Výčinené alebo upravené kožušiny (včítane hláv, nožičiek a iných častí, odpadu a odrezkov),
aj zošité (bez prídavkov iných materiálov), iné ako položky čísla 4303
4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín
4304 Umelé kožušiny a výrobky z umelých kožušín
4401 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné), drevené štiepky alebo triesky,
drevené piliny, zvyšky a odpad, aj aglomerované v tvare klátov, brikiet, paliet a v podobných
tvaroch
4414 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety
4415 Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly, káblové bubny z dreva, jednoduché
palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva
4416 Sudy, kade, škopky a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva včítane dúh (častí steny suda)
4417 Drevené nástroje, obruby, násady a rukoväte k nástrojom, drevené obruby a držiaky na
zmetáky, kefy a štetce, drevené formy, kopytá a napínače obuvi
4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva včítane pórovitých (voštinových) dosiek, parketo-
vých dosiek a šindľov z dreva
4419 Stolové a kuchynské náčinie z dreva
4420 Intarzované a inkrustované drevo, skrinky, puzdra a kazety na šperky alebo príbory a podobné
výrobky z dreva, sošky a iné ozdobné predmety z dreva, nábytok z dreva, ktorý nepatrí do
kapitoly 94 Colného sadzobníka
4421 Ostatné výrobky z dreva
4601 Úplety a podobné výrobky z materiálu na úplety, aj spojené do stúh, materiál na úplety
a výrobky z materiálu na úplety utkané na plocho alebo zhotovené z rovnobežne položených
pletív, aj v konečnej úprave (napr. rohože, slamené rohožky, košatiny)
4602 Košikárske výrobky upletené priamo z materiálu na úplety alebo zhotovené z výrobkov položiek
čísla 4601, výrobky z lufy
4814 Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu, okenný transparentný papier
4815 Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky, aj prirezané do tvaru (do
formátu)
4817 Obaly, zálepky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky z papiera, kartónu alebo lepenky,
škatule, tašky, kapsy, kabely a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu
z papiera, kartónu alebo lepenky
481820 Vreckovky, čistiace a odličovacie obrúsky a uteráky
481830 Obrusy a obrúsky
481850 Odevy a odevné doplnky
4819 Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, kartónu, lepenky, buničitej vaty alebo
z pásov splstených buničinových vlákien, listové priehradky a podobné výrobky z papiera,
kartónu alebo lepenky používané v kanceláriách, obchodoch a pod.
4820 Registre, účtovné knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové zápisní-
ky, zložky listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchlo viazače
(s volnými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov preložené
karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske a papiernické výrobky z papiera alebo
kartónu, albumy na vzorky alebo zbierky a obaly na knihy z papiera, kartónu alebo lepenky
4821 Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, aj potlačené
482360 Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera
4908 Obtlačky všetkých druhov
4909 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice, tlačené karty s osobnými
pozdravmi, správami alebo oznámeniami, aj ilustrované, prípadne aj s obálkami alebo ozdo-
bami
4910 Tlačené kalendáre všetkých druhov včítane kalendárov vo forme trhacích blokov
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky včítane tlačených obrazov, rytín a fotografií
5006 Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na drobný predaj,
messinský vlas
5007 Tkaniny z hodvábu alebo z hodvábneho odpadu
5109 Priadza z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov upravená na drobný predaj
5110 Priadza z hrubých zvieracích chlpov alebo z vlásia (včítane opradenej priadze z vlásia), aj
upravená na drobný predaj
5111 Tkaniny z mykanej vlnenej priadze alebo z priadze z jemných zvieracích chlpov
5112 Tkaniny z česanej vlnenej priadze alebo z česanej priadze z jemných zvieracích chlpov
5113 Tkaniny z hrubých zvieracích chlpov alebo z vlásia
5204 Bavlnené šijacie nite, aj upravené na drobný predaj
5207 Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5208 Bavlnené tkaniny obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti bavlny a majúce plošnú hmotnosť
najviac 200 g.m-2
5210 Bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne
s chemickými vláknami a majúce hmotnosť najviac 200 g.m-2
5211 Bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne
s chemickými vláknami a majúce hmotnosť vyššiu ako 200 g.m-2
5212 Ostatné bavlnené tkaniny
5306 Ľanová priadza
5309 Ľanové tkaniny
5310 Tkaniny z jutových alebo iných textilných lykových vlákien položiek čísla 5303
5311 Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien, tkaniny z papierovej priadze
5401 Šijacie nite z chemického hodvábu, aj upravené na drobný predaj
5406 Priadza z chemického hodvábu (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5407 Tkaniny z priadze zo syntetického hodvábu včítane tkanín vyrobených z materiálov položiek
čísla 5404
5408 Tkaniny z priadze z umelého hodvábu včítane tkanín vyrobených z materiálov položiek čísla
5405
5511 Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižových vlákien upravená na drobný predaj
5512 Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti syntetických
strižových vlákien
5513 Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto
vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú hmotnosť najviac 170 g.m-2
5514 Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto
vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú vyššiu hmotnosť ako 170 g.m-2
5515 Ostatné tkaniny zo syntetických strižových vlákien
5516 Tkaniny z umelých strižových vlákien
5608 Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov, úplne dohotovené rybárske siete a iné úplne
dohotovené siete z textilných materiálov
5609 Výrobky z nití, pásikov alebo podobných tvarov položiek čísla 5404 alebo 5405, motúzy, šnúry,
povrazy alebo laná inde nemenované ani nezahrnuté
57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny
okrem
5704 - Koberce a iné textilné krytiny na dlážku z plsti nevšívané ani nepovločkované, aj celkom
dohotovené
5801 Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny, iné ako tkaniny položiek čísla 5802 alebo 5806
5802 Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, iné ako úzke tkaniny položiek čísla
5806, všívané textílie, iné ako výrobky položiek čísla 5703
5903 Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky
čísla 5902
5904 Linoleum, aj prirezané do tvaru, podlahové krytiny pozostávajúce z vrstvy alebo povlaku na
textilnom podklade, aj prirezané do tvaru
5905 Textilné tapety
5906 Pogumované textílie, iné ako textílie položiek čísla 5902
5907 Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené, maľované plátno na diva-
delnú scénu, textílie na pozadie v štúdiách alebo podobné textílie
5908 Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečky alebo
podobné výrobky, žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek,
aj impregnované
60 Pletené alebo háčkované textílie
61 Odevy a odevné doplnky pletené alebo háčkované
okrem
6111 - Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
62 Odevy a odevné doplnky iné ako pletené alebo háčkované
okrem
6209 - Dojčenské odevy a odevné doplnky
63 Iné celkom dohotovené textilné výrobky, súpravy, obnosené odevy a opotrebované textilné
výrobky, handry
okrem
63012091 - Celkom z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
6305 - Vrecia a vrecká na balenie tovaru
6309 - Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky
6310 - Použité alebo nové handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované
výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán z textilných materiálov
64 Obuv, gamaše a podobné výrobky, časti týchto výrobkov
okrem
64029991 - Obuv menšia ako 24 cm
64035111 - Obuv menšia ako 24 cm
64035931 - Obuv menšia ako 24 cm
64039 111 - Obuv menšia ako 24 cm
64039191 - Obuv menšia ako 24 cm
64039931 - Obuv menšia ako 24 cm
64039991 - Obuv menšia ako 24 cm
6406 - Časti obuvi (včítane zvrškov, aj spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími),
vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky, gamaše, chrániče holennej
kosti a podobné výrobky a ich súčasti
6503 Klobúky a iné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené zo šišakov alebo šišakových kotúčov položiek
čísla 6501, aj podšívané a ozdobené
6504 Klobúky a iné pokrývky hlavy splietané alebo zhotovené spojením pások z akýchkoľvek
materiálov, aj podšívané a ozdobené
6505 Klobúky a iné pokrývky hlavy pletené alebo háčkované alebo celé vyhotovené z čipiek, plsti
alebo z inej textilnej metráže (nie však v páskach), aj podšívané a obrúbené, sieťky na vlasy
z akýchkoľvek materiálov, aj podšívané a ozdobené
6506 Iné pokrývky hlavy, aj podšívané a ozdobené
66 Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
6801 Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky z prírodného kameňa (s výnimkou bridlice)
6802 Opracované kamene na výtvarné stavebné účely (s výnimkou bridlice) a výrobky z nich
s výnimkou tovaru položiek čísla 6801 , kamienky na mozaiky a podobné účely z prírodného
kameňa (včítane bridlice), aj na podložkách, umelo zafarbené granuly, odštiepky a prach
z prírodného kameňa (včítane bridlice)
6804 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky bez rámových
konštrukcií, používané na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie,
ručné brúsky alebo leštiace kamene alebo ich časti z prírodných kameňov, z lisovaných
prírodných alebo umelých brúsiv alebo z keramiky, aj s niektorými časťami z iných mate-
riálov
6809 Výrobky zo sadry alebo zo zmesi na podklade sadry
6810 Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, aj vystužené
6811 Tovar azbestocementový, buničitocementový a podobný
681310 Brzdové obloženia
6815 Výrobky z kameňa alebo z iných nerastných hmôt (včítane výrobkov z rašeliny) inde nemeno-
vané ani nezahrnuté
69 Keramické výrobky
7009 Sklené zrkadlá, aj zarámované, včítane spätných zrkadielok
7011 Sklené banky alebo sklené rúrky (včítane žiarovkových baniek a baniek na elektrónky),
otvorené, nedohotovené, bez vnútorného vybavenia, na žiarovky, obrazovky a pod.
7012 Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob
7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na
výzdobu bytov a na podobné účely (s výnimkou tovaru položiek čísla 7710 alebo 7018)
7020 Ostatný sklený tovar
7101 Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), aj opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nenamonto-
vané, nezasadené, netriedené pravé perly, dočasne navlečené na niť na uľahčenie ich dopravy
7103 Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, aj opracované alebo triedené, ale nenavle-
čené, nenamontované, nezasadené, netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodraho-
kamy dočasne navlečené na niť na uľahčenie ich dopravy
7104 Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, aj opracované, triedené, ale
nenavlečené, nenamontované, nezasadené, netriedené umelé alebo rekonštituované drahoka-
my alebo polodrahokamy dočasne navlečené na niť na uľahčenie ich dopravy
7106 Striebro (včítane pozláteného a platinovaného striebra) surové alebo vo forme polotovarov
alebo prachu
7113 Šperky a klenoty, ako aj ich časti z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
7114 Výrobky a ich časti zo zlata, striebra a iných drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými
kovmi
7115 Ostatné výrobky z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi
7116 Výrobky z pravých perál (prírodných alebo umelo pestovaných), drahokamov alebo polodra-
hokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)
7117 Umelá bižutéria
7118 Mince
7315 Reťaze, retiazky a ich časti zo železa alebo ocele
7317 Klince, cvočky, pripináčky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (s výnimkou položiek čísla
8305) a podobné výrobky zo železa alebo ocele, aj s hlavičkou z iného materiálu s výnimkou medi
7318 Skrutky a skrutky do dreva, maticové skrutky, skrutkové matice, vrtule (do podvalov),
skrutkové háky, nity, priečne kliny a závlačky, podložky (včítane pružných) a podobné výrobky
zo železa alebo ocele
7319 Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky zo
železa a ocele určené na ručné práce, zatváracie a ostatné špendlíky zo železa alebo ocele inde
neuvedené ani nezahrnuté
7320 Pružiny a listy pružín zo železa alebo ocele
7321 Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (aj s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie),
ražne, koksové, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky používané
v domácnostiach, ich časti a súčasti zo železa alebo ocele
7322 Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky a ich časti a súčasti zo železa alebo
ocele, ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (včítane rozvádzačov, ktoré môžu
distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), iné ako elektricky vykurované so vstavaným
motoricky poháňaným ventilátorom alebo dúchadlom a ich časti a súčasti zo železa alebo ocele
7323 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo
oceľové, železná alebo oceľová vlna, drôtiky na čistenie riadu a drôtikovacie alebo čistiace
vankúšiky, rukavice a podobné výrobky zo železa alebo ocele
7324 Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti zo železa alebo ocele
7403 Rafinovaná meď a zliatiny medi netvárnené
7415 Klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky (okrem položiek čísla 8305) a podobné výrobky
z medi alebo zo železa a ocele s medenými hlavičkami, skrutky, svorníky, matice, háky so
závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (včítane pružinových podložiek) a podobné
výrobky z medi
7417 Neelektrické prístroje na varenie alebo kúrenie používané v domácnostiach, ich časti a súčasti
z medi
7418 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z medi, drôtiky na
čistenie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z medi,
sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z medi
7615 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z hliníka, drôtiky
na čistenie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z hli-
níka, sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z hliníka
7616 Ostatné výrobky z hliníka
8007 Ostatné výrobky z cínu
8201 Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabky, motyky, vidly a hrable, sekery, záhradnícke
žabky a podobné nástroje na sekanie, záhradnícke nožnice a prerezávače stromov všetkých
druhov, kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov,
kliny a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
8202 Ručné píly a pílové listy všetkých druhov (včítane pílových kotúčov a neozubených pílových listov)
8203 Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (včítane cvikacích), pinzety, klieštiky, nožnice na plech,
rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
8204 Ručné maticové a napínacie kľúče (včítane dynamometrických) , výmenné kľúčové nadstavce
aj s rukoväťou
8205 Ručné nástroje (včítane vsadených sklenárskych diamantov) inde neuvedené ani nezahrnuté, spájko-
vacie lampy, zveráky, úpinky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo, časti a súčasti obrábacích
strojov, nákovy, prenosné vyhne, ručné alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče s konštrukciou
8206 Sady nástrojov obsahujúce dva alebo niekoľko nástrojov položiek čísiel 8202 až 8205 zostavené
do súprav na maloobchodný predaj
8207 Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, aj mechanicky poháňané, alebo na obrábacie stroje
(napr. na lisovanie, rezanie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie,
vyvrtávanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie, upevňovanie skrutiek) včítane nástrojov
na ťahanie alebo vytláčanie kovov a vŕtanie a sondáž pri zemných prácach
8211 Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou včítane záhradníckych žabiek (iné ako nože
položiek čísla 8208) a ich čepele
8212 Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (včítane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch)
8213 Nožnice (krajčírske a podobné) a čeľuste nožníc
8214 Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske a kuchynské sekáčiky,
štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier), súpravy a náčinie na manikúru
a pedikúru (včítane pilníčkov na nechty)
8215 Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla,
klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky
8301 Visacie zámky a zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické) z obyčajných kovov, uzávery
a uzáverové rámy so vstavanými zámkami z obyčajných kovov, kľúče na všetky druhy
uvedených zámok z obyčajných kovov
8302 Príchytky, kovanie a podobné výrobky z obyčajných kovov na nábytok, dvere, schodištia, okná,
rolety, na karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly, puzdra a pod., vešiaky a háčiky na šaty,
na klobúky, konzoly a podobné výrobky z obyčajných kovov, riadiace kolieska s príchytkami z
obyčajných kovov, zariadenia na automatické zatváranie dverí z obyčajných kovov
8306 Zvony, gongy a podobné neelektrické výrobky z obyčajných kovov, sošky a iné ozdobné
predmety z obyčajných kovov, rámiky na fotografie a obrazy z obyčajných kovov, zrkadlá
z obyčajných kovov
8308 Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné
výrobky z obyčajných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj
iných výrobkov, duté nity a nity s rozštiepeným driekom z obyčajných kovov, perly a filtre
(čačky) z obyčajných kovov
8310 Dosky (štíty) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, s adresami a podobné písmená, číslice
a iné značky z obyčajných kovov (s výnimkou výrobkov položiek čísla 9405)
8403 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky čísla 8402
840721 Závesné motory
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory položiek čísla 8407 alebo 8408
8418 Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia elektrické alebo iné,
tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položiek čísla 8415
8421 Odstredivky včítane odstredivých žmýkačiek, prístroje na filtrovanie alebo čistenie tekutín
alebo plynov
8422 Umývačky riadu, stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných obalov, stroje
a prístroje na plnenie, uzatváranie (zátkami alebo kapsľami) a označovanie fliaš, plechoviek,
krabíc, vriec alebo iných obalov, iné baliace stroje a prístroje
842310 Osobné váhy včítane detských váh, kuchynské váhy
843319 Ostatné sekačky na trávu
8450 Práčky pre domácnosť a práčovne, aj spojené so sušičkami
8458 Sústruhy na obrábanie kovov
848180 Ostatné armatúrne výrobky
8482 Guľkové, valčekové alebo ihlové ložiská
8484 Kovoplastické tesnenia, súbory a zostavy tesnení rôzneho zloženia uložené vo vrecúškach,
obálkach, vakoch, puzdrách alebo v podobných obaloch
8506 Galvanické články a batérie
8507 Elektrické akumulátory včítane separátorov, aj pravouhlého prierezu (včítane štvorcového)
8511 Prístroje a elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenie na zažíhacie a vznetové spaľovacie
motory s vnútorným zapaľovaním [napr. magnetické zapaľovače (magnetá), dynamá s magne-
tom (magdyná), zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače], generátory
(napr. dynamoalternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi
8512 Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (s výnimkou výrobkov položiek čísla 8539),
stierače, rozmrazovače a odhmlievače na motorové vozidlá a bicykle
8513 Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napr. na suché články,
akumulátory, magnetá) s výnimkou svietidiel položiek čísla 8512
8516 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače, elektrické
prístroje na vykurovanie miestností, pôdy a na podobné účely, elektrotepelné prístroje na
ošetrovanie vlasov (napr. vysušovače vlasov, vlasové kulmy, prístroje na trvalú onduláciu) a
vysušovače rúk, žehličky, ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach,
elektrické vykurovacie odpory iné ako položky čísla 8545
8518 Mikrofóny a ich stojany, reproduktory, aj vstavané, slúchadlá všetkých druhov a kombinované
rečnícke súpravy, elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače
8519 Gramofóny, aj prenosné, gramofónové chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové repro-
dukčné prístroje bez zariadenia na záznam zvuku
8521 Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu
8522 Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov položiek čísiel 8519 až 8521
8523 Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou výrobkov
kapitoly 37 Colného sadzobníka
8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné náhradné médiá na záznam zvuku alebo na
podobné záznamy včítane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, avšak s vý-
nimkou výrobkov kapitoly 37 Colného sadzobníka
8525 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, aj
s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam a reprodukciu zvuku, televízne
kamery
8527 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie, aj kombino-
vané v jednom uzavretí s prístrojom na záznamy alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami
8528 Televízne prijímače (včítane videomonitorov a videopremietačiek) , aj so vstavanými rozhlaso-
vými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu
8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo prevažne na prístroje položiek čísiel 8525 až 8528
8531 Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napr. zvončeky, sirény, návestné
panely, poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru) , iné ako položky čísla
8512 alebo 8530
8539 Elektrické žiarovky alebo výbojky včítane žiaroviek na svetlomety, tzv. zapečatené svetlomety
a ultrafialové alebo infračervené žiarovky, oblúkovky
8544 Drôty, káble (včítane koaxiálnych káblov) izolované (aj s lakovým povrchom alebo anodickým
okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, aj s prípojkami, káble z optických vlákien
vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, aj spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami
8703 Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované najmä na prepravu osôb (s výnimkou
položiek čísla 8702) vrátane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
okrem
8703 21 10 - S obsahom valcov najviac 1 000 cm3 - nové
8703 22 19 - S obsahom valcov väčším ako 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3 - ostatné
8703 31 10 - S obsahom valcov najviac 1 500 cm3 - nové
871110 Motocykle s piestovým motorom s obsahom valcov najviac 50 cm3
871120 Motocykle s piestovým motorom s obsahom valcov väčším ako 50 cm3, ale nepresahujúcim
250 cm3
8712 Cestovné bicykle a iné (včítane dodávkových trojkoliek) bez motora
8714 Časti, súčasti a príslušenstvá vozidiel položiek čísiel 8711 až 8713
okrem
871420 - Pojazdné kreslá alebo podobné vozíky pre invalidov
8716 Prívesy a návesy, ostatné vozidlá bez mechanického pohonu, ich časti a súčasti
8801 Balóny a vzducholode, klzáky, vetrone, rogalá a ostatné bezmotorové lietadlá
8903 Jachty a ostatné zábavné alebo športové plavidlá, člny s veslami a kanoe
9001 Optické vlákna a zväzky optických vlákien, káble z optických vlákien, iné ako zaradené do
položiek čísla 8544, polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek, šošovky, aj kontaktné,
hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky
neopracovaného skla
okrem
900130 - Kontaktné šošovky
900140 - Okuliarové šošovky zo skla
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9006 Fotografické prístroje okrem kinematografických, prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na
fotografické účely s výnimkou výbojok položiek čísla 8539
9007 Kinematografické kamery a premietacie prístroje, aj so vstavanými prístrojmi na záznam
a reprodukciu zvuku
9008 Premietacie prístroje na statické snímky (iné ako kinematografické), fotografické prístroje
zväčšovacie alebo zmenšovacie (iné ako kinematografické)
9029 Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a pod.,
rýchlomery a tachometre okrem položiek čísla 9014 alebo 9015, stroboskopy
9101 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek) s puzdrom z dra-
hých kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi (doublé)
9102 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek) s výnimkou
položiek čísla 9101
9103 Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom s výnimkou položiek čísla 9104
9104 Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny do vozidiel, lietadiel,
kozmických lodí alebo plavidiel
9105 Budíky, kyvadlové hodiny a podobné hodinárske prístroje s iným ako hodinkovým strojčekom
9113 Hodinkové remienky, pásiky, náramky a ich časti a súčasti
92 Hudobné nástroje, ich časti, súčasti a príslušenstvo
93 Zbrane, strelivo a ich časti, súčasti a príslušenstvo
okrem
9301 - Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní položiek čísla 9307
9302 - Revolvery a pištole iné ako položky čísla 9303 alebo 9304
9401 Sedadlá (s výnimkou sedadiel položiek čísla 9402), aj premeniteľné na lôžka, ich časti a súčasti
9403 Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9404 Drôtené vložky do postelí, posteľoviny a podobné výrobky (napr. matrace, prešívané prikrývky,
periny, vankúše, taburety a podhlavníky) s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené
akýmkoľvek materiálom včítane výrobkov z ľahčenej gumy alebo ľahčených plastov, aj potiahnuté
9405 Svietidlá (včítane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné
reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky s nesnímateľným pevným
osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
95 Hračky, hry a športové potreby, ich časti, súčasti a príslušenstvo
96 Rôzne výrobky (napr. slonovina, kosť, parohy, metly a kefy, ručné sitá a riečice, guľkové
a plniace perá, pečiatky, pásky do písacích strojov, zapaľovače cigariet, fajky, hrebene na
vlasy, toaletné rozprašovače, izolačné fľaše, krajčírske figuríny)
97 Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti