44/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1994 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. februára 1994,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 304/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 24/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 sa za slová „Armády Slovenskej republiky" vkladajú slová „a v zásobách ,Programu 222`".
Čl. II
Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1994 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej úpravy, poisťovňa mu vráti rozdiel poistného na základe písomnej žiadosti podľa § 25.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Autner v. r.