43/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1994 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. februára 1994,
ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z. sa mení takto:
§ 18 ods. 1 znie:
„(1)
Strana a hnutie sú povinné každoročne predložiť Národnej rade Slovenskej republiky do konca februára výročnú finančnú správu za predchádzajúci rok.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slovo „februára" nahrádza slovom „marca".
2.
§ 3 znie:
㤠3
Súčasťou výročnej finančnej správy5) je vždy zúčtovanie štátneho príspevku, inak nárok na ročnú splátku štátneho príspevku za príslušný rok zaniká.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.