41/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1994 do 28.10.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994,
ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách sa mení takto:
1.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Vojenské vysoké školy
(1)
Na vojenské vysoké školy a fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito výnimkami:
a)
fakulty vojenských vysokých škôl sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo;
b)
návrhy na vymenovanie alebo odvolanie rektorov vojenských vysokých škôl predkladá prezidentovi Slovenskej republiky minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany");
c)
prorektorov vojenských vysokých škôl, dekanov a prodekanov ich fakúlt vymenúva a odvoláva minister obrany na návrh rektora;
d)
finančné prostriedky vojenským vysokým školám a ich fakultám, vedeckým, pedagogickým, vývojovým, hospodárskym a informačným pracoviskám a účelovým zariadeniam prideľuje a ich využitie kontroluje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany");
e)
počet a štruktúru pracovníkov vojenských vysokých škôl a ich fakúlt, ako aj ich študijné programy schvaľuje ministerstvo obrany;
f)
vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia vojenských vysokých škôl a fakúlt zriaďuje ministerstvo obrany;
g)
uverejňovanie výsledkov vedeckého bádania podľa § 2 a právo študentov podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje v súlade s predpismi na ochranu štátneho tajomstva;
h)
ustanovenie § 27 ods. 6 sa na učiteľov a vedeckých pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú vojakmi v činnej službe, vzťahuje primerane v súlade s osobitnými predpismi.1)
(2)
Pôsobnosť ministerstva a ministra podľa § 15 vykonáva ministerstvo obrany a minister obrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.).
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).“.
2.
V prílohe zákona č. 172/1990 Zb. bod 6 znie:
„6.
VOJENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ICH FAKULTY
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
Fakulta pozemného vojska
Fakulta protivzdušnej obrany
Fakulta logistiky
Fakulta zabezpečenia velenia
Vysoká vojenská škola letectva generála M. R. Štefánika v Košiciach.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.