374/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1994
o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
NIEKTORÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V ROKU 1995
§ 1
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od fyzických osôb a právnických osôb je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 2
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu1) sa do prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“) na rok 1995 určuje v roku 1995 najviac sumou 6 000 Sk.
§ 3
(1)
Do prijatia zákona o štátnom rozpočte na rok 1995 štát platí v roku 1995 poistné na zdravotné poistenie2) vo výške 13,7 % z 54 % minimálnej mzdy3) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Štát platí v roku 1995 poistné z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie4) vo výške 4,8 % z 10 % minimálnej mzdy,
b)
dôchodkové zabezpečenie5) vo výške 27,5 % z 80 % minimálnej mzdy.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 5
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, a Slovenská informačná služba sú povinné v roku 1995 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu6) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev7) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
a)
za prvý štvrťrok 1995 do 20. apríla,
b)
za druhý štvrťrok 1995 do 20. júla,
c)
za tretí štvrťrok 1995 do 20. októbra,
d)
za štvrtý štvrťrok 1995 do 28. decembra.
§ 6
Nedoplatky daní podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 19938) sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7
Príjmom štátneho rozpočtu je poistné za rok 1993 na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie vrátane penále9) a príspevok za rok 1993 do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky vrátane penále,10) ak sa v roku 1993 neuhradili vôbec, alebo sa neuhradili v správnej výške alebo včas.
§ 8
Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1994 sa poskytne podľa doterajších predpisov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4a) znejú:
„(7)
Návratné finančné výpomoci sa poskytujú len na vopred určené účely na základe zmluvy medzi ústredným orgánom, ktorý má na to rozpočtované prostriedky, a prijímateľom návratnej finančnej výpomoci. V zmluve musí byť dohodnutá aj náhrada ušlého zisku, čas, na ktorý sa návratná finančná výpomoc poskytuje, spôsob splácania, záruky, prípadne záložné právo; dohodnutá náhrada ušlého zisku nemôže byť nižšia ako diskontná sadzba Národnej banky Slovenska platná v čase uzatvárania zmluvy a je súčasťou návratnej finančnej výpomoci.
(8)
Ústredné orgány sú povinné viesť podľa osobitného predpisu4a) evidenciu pohľadávok vznikajúcich z poskytnutia návratnej finančnej výpomoci a rozpočtovať ich splácanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4a) znie:
„4a)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.
2.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo môže z rozpočtu ústredného orgánu so súhlasom ministerstva financií
a)
založiť alebo zriadiť iný subjekt než rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
b)
vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku iného subjektu než rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
§ 12 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu4b) znie:
㤠12
Porušenie rozpočtovej disciplíny
(1)
Porušenie rozpočtovej disciplíny je neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce a neoprávnené použitie finančných prostriedkov, s ktorými hospodária rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Neoprávnené po-užitie rozpočtových prostriedkov je aj porušenie podmienok, za ktorých sa poskytli.
(2)
Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia rozpočtové prostriedky podľa odseku 1, okrem štátnych rozpočtových organizácií sú povinné odviesť neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu prostriedkov do rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo zadržané; zároveň sú povinné zaplatiť do príslušného rozpočtu penále vo výške 0,5 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy za každý deň omeškania s úhradou odvodu alebo za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac do výšky dvojnásobku tejto sumy.
(3)
Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj penále uloží v správnom konaní4b) príslušný územný finančný orgán, ktorý ich aj vymáha.
(4)
Ak štátna rozpočtová organizácia poruší rozpočtovú disciplínu, ministerstvo financií viaže v rozpočte príslušného ústredného orgánu prostriedky vo výške, v akej sa porušila rozpočtová disciplína. Na zamedzenie tvrdosti zákona môže ministerstvo financií čiastočne alebo úplne uvoľniť viazanie.
(5)
Odvod a penále za neoprávnené použitie a zadržanie prostriedkov
a)
štátnych fondov ukladá a vymáha ústredný orgán vykonávajúci správu fondu,
b)
rozpočtov obcí ukladá a vymáha príslušný orgán obce.
(6)
Odvod alebo penále, ktoré v jednotlivých prípadoch neprekročí sumu 1 000 Sk, sa neukladá. Za jednotlivý prípad sa považuje každý účtovný prípad, kde bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny.
(7)
Penále nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny.
(8)
Na zamedzenie tvrdosti môže povoliť úľavy, odklady platenia alebo splátky odvodu a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny
a)
ministerstvo financií, ak ide o prostriedky štátneho rozpočtu alebo rozpočtu štátneho fondu,
b)
obec, ak ide o prostriedky jej rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4b) znie:
„4b)
§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
4.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Vláda môže v súlade so schválenými rozvojovými programami v závažných prípadoch prevziať štátne záruky za bankové úvery poskytnuté podnikateľom so sídlom v Slovenskej republike, ak
a)
súhrn splátok úverov v rozpočtovom roku a novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery v rozpočtovom roku nepresiahne 15 % výšky celkových rozpočtovaných príjmov štátneho rozpočtu v tomto roku a
b)
súhrn splátok úverov so štátnou zárukou splatných v každom jednotlivom rozpočtovom roku neprekročí 5 % výšky celkových rozpočtovaných príjmov štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, v ktorom sa prevezme štátna záruka.
(6)
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok môže ustanoviť prevzatie štátnych záruk inak, ako je ustanovené v odseku 5.“.
5.
V § 14 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti národnej poisťovne,“.
6.
V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Z rezervy na štátne záruky za bankové úvery podnikateľom sa poskytujú plnenia veriteľom vyplývajúce z ručiteľských zmlúv uzatvorených na základe rozhodnutia vlády alebo ministra financií o prevzatí štátnej záruky na bankový úver podnikateľovi. Ak záväzok voči veriteľovi za podnikateľa plní štát v rámci štátnej záruky, toto plnenie sa považuje za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci podľa § 5 ods. 7 a 8.
(4)
Postup a podmienky prevzatia štátnych záruk za bankové úvery podnikateľom, ako aj postup a podmienky ich vrátenia do štátneho rozpočtu upraví vláda nariadením.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
7.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obec vytvára cestný fond zo zostatku prostriedkov nevyčerpaných v príslušnom roku, získaných z podielu na výnose cestnej dane podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Obec použije tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace. Ďalším zdrojom fondu sú aj zdroje podľa odseku 1.“.
8.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8).
9.
V § 36 ods. 2 písm. c) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu12) znie:
„c)
na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu
1.
vydávať štátne pokladničné poukážky,12)
2.
regulovať čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu12) znie:
„12)
§ 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
10.
§ 36 ods. 2 sa dopĺňa písmenami d), e) a f), ktoré znejú:
„d)
rozhodnúť o vydaní štátnych pokladničných poukážok12) na krytie pokladničného schodku štátneho rozpočtu vykázaného k 31. decembru rozpočtového roka až do vyriešenia úhrady tohto schodku,
e)
vykonávať úverové operácie na finančnom trhu potrebné na výmenu alebo zaplatenie vnútorných alebo zahraničných dlhov splatných v bežnom roku a uhradzovať výdavky spojené s týmito operáciami,
f)
vykonávať operácie na finančných trhoch na prospech finančného hospodárenia Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 67 ods. 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom6a),6b) a 6c) znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie,6a) obce6b) a právnické osoby zriadené zákonom.6c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a), 6b) a 6c) znejú:“.
„6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6c)
Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 271/1993 Z. z.),
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
poskytujú obciam odbornú pomoc v oblasti metodiky účtovníctva a jednotného triedenia príjmov a výdavkov rozpočtov obcí,
g)
zabezpečujú spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.“.
2.
V § 4 ods. 3 znie:
„(3)
Správy finančnej kontroly
a)
vykonávajú kontrolu hospodárenia v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách,
b)
vykonávajú kontrolu dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu obciam, občianskym a iným združeniam,
c)
rozhodujú v konaní o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu,8)
d)
vykonávajú ďalšie kontroly podľa poverenia ministerstvom.13)“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 2 sa číslo „15“ nahrádza číslom „25“.
Čl. VI
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 45 sa vkladá nový § 45a, ktorý znie:
㤠45a
(1)
Ak banke vznikla majetková ujma po 1. februári 1992 povinným poskytnutím úverov podľa právnych predpisov vydaných pred 1. februárom 1992, má banka právo na úhradu tejto majetkovej ujmy zo štátneho rozpočtu, a to v preukázanej výške podľa úverových zmlúv za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3.
(2)
Banka je povinná oznámiť v termínoch určených na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok predpokladanú výšku majetkovej ujmy Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí zo štátneho rozpočtu majetkovú ujmu banke, ktorá splnila povinnosť podľa odseku 2 v skutočne preukázanej výške, najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Skutočnú výšku majetkovej ujmy je banka povinná preukázať Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 5 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca a Ministerstvo financií Slovenskej republiky poukáže banke úhradu majetkovej ujmy do 15 dní po jej preukázaní, ak sa nedohodnú na iných lehotách.“.
Čl. VII
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 9 znie:
㤠9
Dôchodky uvedené v § 1 sa zvýšia, ak sa podľa údajov vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky zvýšili životné náklady aspoň o 10 % alebo priemerná mzda aspoň o 5 %, a to najskôr po uplynutí 3 mesiacov od predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov.“.
2.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Čl. VIII
Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
V prvom štvrťroku roku 1995 sa ustanovenie § 7 nepoužije.“.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:
㤠29a
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedeným v § 1 nebude postupovať podľa § 27.“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Prokurátorom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 3 a 21.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov prokurátorov uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 21.“.
Čl. XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1)
Sudcom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 4 a 19.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov sudcov uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 19.“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa mení a dopĺňa takto:
1.
Názov tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.“.
2.
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.“.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 4 sa slovo „dotácia“ nahrádza slovami „návratná finančná výpomoc“.
2.
V § 11 sa vypúšťa písmeno h). Doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príjmom fondu môže byť aj dotácia zo štátneho rozpočtu v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok alebo návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„e)
výdavkov podľa osobitných predpisov.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.“.
Čl. XIV
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 znie:
„(1)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie podľa veku, ktorý dovŕši do konca príslušného kalendárneho roka, a to po dobu
a)
šiestich mesiacov od 15 rokov veku,
b)
ôsmich mesiacov od 30 rokov veku,
c)
deviatich mesiacov od 45 rokov veku,
(ďalej len „podporná doba“).“.
2.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a bol platiteľom príspevku do Fondu zamestnanosti23a)“ a poznámka k odkazu pod čiarou 23a) a za slovo „zabezpečenia“ sa vkladajú slová „podľa odseku 1“.
3.
Za § 30 sa vkladá nový § 30a, ktorý znie:
㤠30a
Nároky, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. XV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a na zabezpečenie záväzkov z medzinárodnej zmluvy“.
2.
V § 10 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
3.
V § 10 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú slová „nepoberajúcich hmotné zabezpečenie“.
4.
V § 10 ods. 6 písm. m) sa slovo „pracovnej“ nahrádza slovami „tejto alebo inej“.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich hmotné zabezpečenie.
(8)
Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz.“.
6.
V § 12 ods. 8 znie:
„(8)
Štát platí poistné za osoby uvedené v § 10 ods. 6 vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
7.
V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné za osoby uvedené v § 10 ods. 7 vo výške určenej pre štát podľa odseku 8.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
8.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„(2)
Vymeriavacím základom pre zamestnancov zahraničnej služby a zahraničných spravodajcov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je časť platu určená v slovenských korunách.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
9.
V § 16 ods. 3 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“.
10.
V § 18 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“.
11.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom.“.
12.
V § 28 ods. 4 znie:
„(4)
Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti všeobecnej poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.“.
13.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
14.
V § 54 sa vypúšťa odsek 3.
15.
V § 56 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky“.
16.
V § 56 ods. 1 písm. b) sa za slovo „štát“ vkladajú slová „a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky“.
17.
V § 67 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
kontrola hospodárenia poisťovní,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
18.
V § 67 ods. 3 znie:
„(3)
Orgány štátneho dozoru pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1 majú právo
a)
vstupovať do priestorov poisťovní,
b)
požadovať od poisťovní predloženie dokladov a podanie vysvetlení potrebných na vykonávanie štátneho dozoru,
c)
zúčastňovať sa na schôdzach samosprávnych orgánov s poradným hlasom,
d)
žiadať od orgánov poisťovní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“.
Čl. XVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 znie:
„(4)
Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
3.
V § 14 ods. 7 písm. e) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „až c)“.
4.
V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a c), ktoré sú zúčastnené na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení už z iného dôvodu, nie sú povinné platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti a z činnosti spolupracujúcej osoby, ak ich príjem z tejto činnosti nie je vyšší, ako je výška minimálnej mzdy17) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
5.
V § 14 v novooznačenom odseku 9 písm. b) sa na konci pripájajú slová „nepoberajúcich hmotné zabezpečenie“.
6.
V § 14 v novooznačenom odseku 10 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich hmotné zabezpečenie.14)“.
8.
V § 15 ods. 3 sa číslo „5,8“ nahrádza číslom „4,8“ a číslo „26,5“ sa nahrádza číslom „27,5“.
9.
V § 15 ods. 4 sa číslo „4,4“ nahrádza číslom „3,4“ a číslo „20,6“ sa nahrádza číslom „21,6“.
10.
V § 15 ods. 6 sa číslo „26,5“ nahrádza číslom „27,5“.
11.
V § 15 ods. 7 a 8 znejú:
„(7)
Štát platí poistné za osoby uvedené v § 14 ods. 9 a 10 vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok; v roku 1995 vo výške určenej zákonom o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(8)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné za osoby uvedené v § 14 ods. 12 vo výške určenej pre štát podľa odseku 7.“.
12.
§ 16 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 19a), 19b), 19c) a 19d) znie:
㤠16
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov je
a)
príjem18) za vykonanú prácu dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení a podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb po-dľa osobitných predpisov,19)
b)
príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že
1.
tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo
2.
nedosahuje zdaniteľnú výšku,
c)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok a náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov,19a)
d)
náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania19b) a náhrada za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu.19c)
(2)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov zahraničnej služby a zahraničných spravodajcov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je časť platu určená v slovenských korunách.19d)
(3)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie u spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným a u členov družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,19) je tento príjem.
(4)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb20) dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba prevádzkovali činnosť zakladajúcu účasť na nemocenskom poistení samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby po dobu kratšiu ako šesť mesiacov v rozhodujúcom období, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(6)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, ktoré začali prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť a činnosť spolupracujúcich osôb v kalendárnom roku, je nimi určená suma. Takto určený vymeriavací základ sa použije do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(7)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na dôchodkové zabezpečenie osôb uvedených v § 14 ods. 3 je nimi určená suma.
(8)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 7 nemôže byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy17) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Vymeriavací základ je najviac vo výške zodpovedajúcej osemnásobku minimálnej mzdy17) zamestnancov v pracovnom pomere odme-ňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
(9)
Vymeriavací základ u dobrovoľných pracovníkov opatrovateľskej služby je odmena za výkon opatrovateľskej služby dosiahnutá v rozhodujúcom období.
(10)
Vymeriavací základ na určenie poistného plateného štátom za osoby uvedené v § 14 ods. 9 a 10 je minimálna mzda17) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a), 19b), 19c) a 19d) znejú:
„19a)
§ 110b, § 117 ods. 3, § 124, § 128 až 130 Zákonníka práce.
§ 11 ods. 3 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
19b)
§ 195 Zákonníka práce.
19c)
§ 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
19d)
Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby.“.
13.
V § 19 ods. 4 sa slová „§ 14 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 9 a 10“ a slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
14.
V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok“.
15.
V § 40 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
16.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „poisťovne“ vkladajú slová „a na osobitné účty uvedené v § 51“.
17.
V § 49 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Sociálnej poisťovni“.
18.
Za § 51 sa vkladajú nové § 51a a 51b, ktoré znejú:
㤠51a
(1)
Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, ktoré v roku 1993, ako aj v roku 1994 prevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť a činnosť spolupracujúcich osôb po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, je po dni účinnosti tohto zákona polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb20) dosiahnutých v roku 1993. Ustanovenie § 16 ods. 4 druhá veta platí obdobne. Takto určený vymeriavací základ sa použije do 30. júna 1995.
(2)
Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, ktoré v roku 1994 začali prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť a činnosť spolupracujúcich osôb, a tieto činnosti trvali po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, je po dni účinnosti tohto zákona nimi určená suma. Takto určený vymeriavací základ sa použije do 30. júna 1995.
(3)
Na vymeriavací základ určený podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 16 ods. 8.
§ 51b
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá do 31. decembra 1994 nemala oznamovaciu povinnosť preto, lebo bola zúčastnená na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení z iného dôvodu, je povinná splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 4 do ôsmich dní od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia sa mení takto:
V § 1 ods. 4 znie:
„(4)
Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.“.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni sa mení takto:
V § 1 ods. 4 znie:
„(4)
Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.“.
Čl. XIX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2b) znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. f) sa v dobe rozpočtového provizória2b) nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b) znie:“.
„2b)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.
Čl. XX
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Časť výnosu z predaja kupónov môže byť príjmom štátneho rozpočtu, ak tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
2.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V § 28 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Čl. XXI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 97 ods. 1 v prvej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťa sa druhá veta.
Čl. XXII
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 v tretej vete sa slovo „možno“ nahrádza slovom „nemožno“.
2.
V § 5a ods.1 v prvej vete sa slovo „najneskôr“ nahrádza slovom „najskôr“.
3.
§ 5a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1b) a 1c) znie:
„(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na štátne podniky,1b) ktoré zanikajú podľa osobitného predpisu.1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b) a 1c) znejú:
„1b)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1990 Zb.“.
4.
V § 17a ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„(1)
Spôsob výpočtu dane uvedený v odsekoch 2 až 4 môže použiť iba platiteľ, ktorý nakupuje tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave a nevzťahuje sa na neho povinnosť vedenia evidencie tržieb podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
§ 97 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 22 ods. 2 znie:
„(2)
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpoč-tu, vráti daňový úrad nadmerný odpočet v lehote desať dní od ukončenia kontroly.“.
6.
V Prílohe č. 1 sa v položke 04 v stĺpci Názov tovaru vypúšťajú slová „0404 - Srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté“.
7.
V Prílohe č. 1 sa za položku „19011000“ vkladá položka „19019090 - Ostatné“ a za položku „2201“ sa vkladá položka „220290 - Ostatné“.
Čl. XXIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a 4“.
2.
V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9a) znejú:
„(5)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu sa nevzťahuje na lieh, ktorý je vyrobený a vyskladnený pre pestovateľa v liehovare na pestovateľské pálenie, a lieh denaturovaný.16)
(6)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie liehu, ktoré je do tuzemska dovážané zo zahraničia, ak sú splnené podmienky oslobodenia od dovozného cla podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a)
§ 34 až 36, § 49 a 50 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 7, 8 a 9.
3.
V § 8 ods. 7 druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9b) znie:
„Za neoznačené sa považuje spotrebiteľské balenie liehu, ktoré nie je označené podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b) znie:
„9b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 303/1994 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou.“.
4.
V § 8 ods. 9 znie:
„(9)
V prípade dovozu liehu v spotrebiteľskom balení odberateľ pásky pri zúčtovaní pások predloží potvrdenie o prechode pások do zahraničia podľa odseku 8.“.
5.
V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo „uskladnený“ nahrádza slovom „vyskladnený“.
6.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely tohto zákona je vývoz liehu uskutočnený, ak je lieh prepustený v režime vývozu potvrdenom colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
7.
V § 9 ods. 5 sa slová „Nezdanený lieh“ nahrádzajú slovami „Lieh vyskladnený v tuzemsku a oslobodený od dane podľa odseku 1“ a slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4“.
8.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 6, 7 a 8, ktoré znejú:
„(6)
Lieh, ktorý je do tuzemska dovážaný a je oslobodený od dane podľa odseku 1, možno prepravovať po prepustení do režimu voľného obehu len s písomným povolením, ktoré vydal správca dane miestne príslušný pre odberateľa.
(7)
Ak výrobca vyváža lieh oslobodený od dane podľa odseku 2, písomne oznámi miestne príslušnému správcovi dane začatie colného konania. Toto oznámenie musí byť potvrdené príslušným colným orgánom a nahrádza povolenie na prepravu nezdaneného liehu podľa odseku 5.
(8)
Výrobcovi, ktorý v daňovom priznaní uviedol, že vyviezol lieh oslobodený od dane podľa odseku 2 a nevie to preukázať spôsobom uvedeným v odseku 3, vzniká daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a).“.
9.
V § 10 ods. 1 sa slovo „ods. 2“ nahrádza slovom „ods. 4“ a vypúšťajú sa slová „na pohraničnom colnom úrade“.
10.
V § 16 ods. 8 v prvej vete sa vypúšťa prvá čiarka, slová „ktoré nie je označené páskou alebo je označené vývoznou páskou“ sa nahrádzajú slovami „neoznačeného podľa osobitného predpisu9b)“ a vypúšťa sa posledná veta.
Čl. XXIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa za slovo „mazív“ vkladá čiarka a slová „od výrobcu“ sa nahrádzajú slovami „z ktorých nebola usporiadaná daň“.
2.
V § 4 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo ktorá si podľa § 11 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane“.
3.
V § 4 písm. b) sa za slovo „nakúpi“ vkladá slovo „zdanené“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:
„7b)
§ 63 ods. 2 písm. f) zákona č. 618/1992 Zb.“.
5.
V § 11 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „na výrobky, ktoré sú predmetom tejto dane“.
6.
V § 11 ods. 1 písm. h) sa slovo „až“ za číselným znakom 2710 00 74 nahrádza slovom „a“.
7.
V § 11 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Platiteľ má nárok na vrátenie dane iba v prípade, ak nakúpil palivá a mazivá od platiteľa, s výnimkou od platiteľa uvedeného v § 4 písm. d) a e).“.
Čl. XXV
1.
Ustanovenie čl. II bod 3 sa použije aj na konania začaté a neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
2.
Ustanovenia čl. III sa použijú aj na konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona, ak súd nerozhodol o povolení vyrovnania alebo o vyhlásení konkurzu do účinnosti tohto zákona.
3.
Majetkovú ujmu za rok 1994, na ktorú má banka právo podľa čl. VI, uplatní banka najneskôr do 31. januára 1995. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí banke majetkovú ujmu za rok 1994 v skutočne preukázanej výške, a to vo vzájomne dohodnutej lehote.
4.
Na daňové subjekty, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie od dane z príjmov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov, sa naďalej vzťahuje oslobodenie od dane z príjmov za podmienok uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z.
5.
Ustanovenia § 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa použijú aj na daňové konanie neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
6.
Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1995 nepoužijú.
7.
Správna rada Sociálnej poisťovne môže v roku 1995 rozhodnúť o použití základného fondu nemocenského poistenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu dôchodkového zabezpečenia a o použití základného fondu dôchodkového zabezpečenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu nemocenského poistenia.
Čl. XXVI
Zrušujú sa:
1.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.,
2.
§ 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov.
Čl. XXVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem čl. XV bod 14 a čl. XVI bod 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
2)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
3)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
4)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
5)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
7)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
8)
Napr. zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov,
zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov,
zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov,
zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov,
zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.,
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 207/1989 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu.
9)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
10)
§ 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.