374/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1994
o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
NIEKTORÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V ROKU 1995
§ 1
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od fyzických osôb a právnických osôb je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 2
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu1) sa do prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“) na rok 1995 určuje v roku 1995 najviac sumou 6 000 Sk.
§ 3
(1)
Do prijatia zákona o štátnom rozpočte na rok 1995 štát platí v roku 1995 poistné na zdravotné poistenie2) vo výške 13,7 % z 54 % minimálnej mzdy3) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Štát platí v roku 1995 poistné z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie4) vo výške 4,8 % z 10 % minimálnej mzdy,
b)
dôchodkové zabezpečenie5) vo výške 27,5 % z 80 % minimálnej mzdy.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 5
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, a Slovenská informačná služba sú povinné v roku 1995 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu6) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev7) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
a)
za prvý štvrťrok 1995 do 20. apríla,
b)
za druhý štvrťrok 1995 do 20. júla,
c)
za tretí štvrťrok 1995 do 20. októbra,
d)
za štvrtý štvrťrok 1995 do 28. decembra.
§ 6
Nedoplatky daní podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 19938) sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7
Príjmom štátneho rozpočtu je poistné za rok 1993 na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie vrátane penále9) a príspevok za rok 1993 do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky vrátane penále,10) ak sa v roku 1993 neuhradili vôbec, alebo sa neuhradili v správnej výške alebo včas.
§ 8
Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1994 sa poskytne podľa doterajších predpisov.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 2 sa číslo „15“ nahrádza číslom „25“.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:
㤠29a
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedeným v § 1 nebude postupovať podľa § 27.“.
Čl. XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1)
Sudcom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 4 a 19.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov sudcov uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 19.“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa mení a dopĺňa takto:
1.
Názov tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.“.
2.
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.“.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 4 sa slovo „dotácia“ nahrádza slovami „návratná finančná výpomoc“.
2.
V § 11 sa vypúšťa písmeno h). Doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príjmom fondu môže byť aj dotácia zo štátneho rozpočtu v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok alebo návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„e)
výdavkov podľa osobitných predpisov.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.“.
Čl. XX
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Časť výnosu z predaja kupónov môže byť príjmom štátneho rozpočtu, ak tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
2.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V § 28 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Čl. XXV
1.
Ustanovenie čl. II bod 3 sa použije aj na konania začaté a neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
2.
Ustanovenia čl. III sa použijú aj na konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona, ak súd nerozhodol o povolení vyrovnania alebo o vyhlásení konkurzu do účinnosti tohto zákona.
3.
Majetkovú ujmu za rok 1994, na ktorú má banka právo podľa čl. VI, uplatní banka najneskôr do 31. januára 1995. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí banke majetkovú ujmu za rok 1994 v skutočne preukázanej výške, a to vo vzájomne dohodnutej lehote.
5.
Ustanovenia § 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa použijú aj na daňové konanie neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
6.
Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1995 nepoužijú.
7.
Správna rada Sociálnej poisťovne môže v roku 1995 rozhodnúť o použití základného fondu nemocenského poistenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu dôchodkového zabezpečenia a o použití základného fondu dôchodkového zabezpečenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu nemocenského poistenia.
Čl. XXVI
Zrušujú sa:
1.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.,
2.
§ 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov.
Čl. XXVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem čl. XV bod 14 a čl. XVI bod 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
2)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
3)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
4)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
5)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
7)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
8)
Napr. zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov,
zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov,
zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov,
zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov,
zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.,
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 207/1989 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu.
9)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
10)
§ 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.