373/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách
opatrenie z 9. decembra 1994 č. 7, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.
Týmto opatrením sa ustanovujú obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januárom 1995.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 17/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.