371/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.1995 do 23.11.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. decembra 1994,
ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:
§ 1
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia a uverejňuje sa samostatne.
§ 2
(1)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania a pochádza zo štátu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytovaní vzájomných colných výhod alebo zo štátu, ktorému sa tieto výhody poskytujú na základe osobitného predpisu,1) sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.
(2)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 7 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
(3)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 8 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 8, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
(4)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 9 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 9, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
§ 3
(1)
Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 tohto nariadenia do výšky 2 mil. USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.
(2)
Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia, je bez cla.
(3)
Tovarom pochádzajúcim z rozvojových alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom2) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo najmenej rozvinutých krajín.
§ 4
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník,
2.
§ 1 a 2 a prílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
COLNÝ SADZOBNÍK
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1995
Pór. 6. colnej kvóty Položky colného sadzobníka Ročná colná kvóta (t) Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Pristúp na trh
1 2 3 4 5
1 010290 30 (1)
0201 30 (1)
0202 2487 30 (1)
2 010392 25 (1)
0203 6517 30 (1)
3 ex0104 5 (1)
ex0204 107 20 (1)
4 ex0207 2413 24 (1)
5 021020 30 (2)
ex021090 550 24 (2)
6 040210 30 (1)
040221 30 (1)
040229 543 35 (1)
7 040310 2374 10 (2)
8 040500 676 32 (1)
9 ex070190 9200 50 (1)
10 ex080610 2677 28 (1)
11 110811 53,2 (2)
110812 55,6 (2)
110813 820 63,4 (2)
12 12050090 2683 20 (1)
13 1206 2020 10 (2)
14 151211 18 (2)
151219 1 140 19 (2)
15 1514 980 20 (1)
16 151710 20 (2)
151790 4260 10 (2)
17 ex!702 75 50 (2)
18 190211 12 (2)
190219 12 (2)
190220 12 (2)
190230 1 152 10 (2)
19 210500 307 11 (2)
20 220210 10 160 11 (2)
21 2204 1900 25 (1)
22 220710 547 70 (1)
23 220890 4590 56 (2)
24 350510 1 176 52 (2)
ex0104 = 01041030, 01041080
ex0204 = 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443
ex0207 = len pri položkách druhu Gallus domesticus
ex021090 = 02109011, 02109019, 02109020, 02109060
ex070190 = 07019010, 07019090
ex080610 = 08061091, 08061099
ex1702 = 170230, 170240
stĺpec 5: (1) Minimálny prístup na trh
(2)
Bežný prístup na trh
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM rozvojových krajín
Albánsko Libanon
Alžírsko Líbya
Angola Litva
Antigua a Barbuda Lotyšsko
Argentína Macedónsko
Arménsko Malajzia
Azerbajdžan Malta
Bahamy Maroko
Bahrajn Marshallove ostrovy
Barbados Maurícius
Belize Mexiko
Bielorusko Mikronézia
Bolívia Moldavsko
Bosna a Hercegovina Mongolsko
Brazília Namíbia
Brunej Darussalam Nauru
Cyprus Nigéria
Čína Nikaragua
Dominika Omán
Dominikánska republika Pakistan
Egypt Panama
Ekvádor Papua-Nová Guinea
Estónsko Paraguaj
Fidži Peru
Filipíny Pobrežie Slonoviny
Gabun Rusko
Ghana Salvádor
Grenada Saudská Arábia
Gruzínsko Senegal
Guatemala Severná Kórea
Guyana Seychely
Honduras Singapur
Chile Spojené arabské emiráty
Chorvátsko Srí Lanka
India Surinam
Indonézia Svätá Lucia
Irak Svätý Krištof a Nevis
Irán Svätý Vincent a Grenadiny
Jamajka Svazijsko
Jordánsko Sýria
Južná Afrika Tadžikistan
Južná Kórea Thajsko
Kamerun Tonga
Katar Trinidad a Tobago
Kazachstan Tunisko
Keňa Turkménsko
Kirgizsko Ukrajina
Kolumbia Uruguaj
Kongo Uzbekistan
Kostarika Venezuela
Kuba Vietnam
Kuvajt Zimbabwe
Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín
Afganistan
Bangladéš
Benin
Bhután
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Čad
Džibutsko
Eritrea
Etiópia
Gambia
Guinea
Gulnea-Blssau
Jemen
Kambodža
Kapverdy
Kiribati
Komory
Laos
Lesotho
Libéria
Madagaskar
Malawi
Maledivy
Mali
Mauretánia
Mozambik
Myanmar
Nepál
Niger
Rovníková Guinea
Rwanda
Sierra Leone
Somálsko
Stredoafrická republika
Sudán
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Šalamúnove ostrovy
Tanzánia
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zair
Zambia
Západná Samoa
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colných kvót a colných sadzieb pri vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch na rok 1995
Por. 6. colnej kvóty Položky colného sadzobníka Dočasná colná kvóta Dočasná colná sadzba % Platnosť do
1 0102 29 05 5 000 t nulová 31. 12.1995
0102 90 29
2 0701 10 00 35 000 t nulová 15. 5. 1995
3 0701 90 10 bez obmedzenia nulová 15. 5. 1995
4 1206 15 000 t nulová 31. 5. 1995
5 1701 30 000 t 25 30. 7. 1995
6 2204 29 140 000 hl 25 30. 6. 1995
Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenslej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz cukru na rok 1995
Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta Dočasná colná sadzba v % Platnosť do
1 701 15 000 t nulová 15. 9. 1995
Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz osobných automobilov nepresahujúcich objem valcov 1 500 cm3
Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba v % Platnosť do
8703 21 10 nulová 31. 12. 1996
8703 22 19 nulová 31. 12. 1996
8703 31 10 nulová 31. 12. 1996
Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz neskorých konzumných zemiakov v roku 1995
Položka colného Dočasná colná Dočasná colná Platnosť do
sadzobníka kvóta sadzba
0701 90 100 000 t 15% 31. 12. 1995
Príloha č. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz cukrovej repy v roku 1995
Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba Platnosť do
1212 91 10 17 % 31. 12. 1995
1)
§ 29 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 397/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 287/1992 Zb.
2)
§ 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.