371/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 14.02.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. decembra 1994,
ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:
§ 1
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia a uverejňuje sa samostatne.
§ 2
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania a pochádza zo štátu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytovaní vzájomných colných výhod alebo zo štátu, ktorému sa tieto výhody poskytujú na základe osobitného predpisu,1) sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 tohto nariadenia do výšky 2 mil. USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.
(2)
Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia, je bez cla.
(3)
Tovarom pochádzajúcim z rozvojových alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom2) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo najmenej rozvinutých krajín.
§ 4
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník,
2.
§ 1 a 2 a prílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
COLNÝ SADZOBNÍK
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1995
Por. č. colnej kvóty Položky colného sadzobníka Ročná colná kvóta (t) Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Prístup na trh
1 2 3 4 5
1 010290 2 238 30 (1)
0201 30 (1)
0202 30 (1)
2 010392 5 865 25 (1)
0203 30 (1)
3 ex0104 100 5 (1)
ex0204 20 (1)
4 ex0207 2 172 24 (1)
5 021020 550 30 (2)
ex021090 24 (2)
6 040210 489 30 (1)
040221 30 (1)
040229 35 (1)
7 040310 2 374 10 (2)
8 040500 608 32 (1)
9 ex070190 8 280 50 (1)
10 ex080610 2 409 28 (1)
11 110811 820 53,2 (2)
110812 55,6 (2)
110813 63,4 (2)
12 12050090 2 500 20 (1)
13 1206 2 020 10 (2)
14 151211 1 140 18 (2)
151219 19 (2)
15 1514 882 20 (1)
16 151710 4 260 20 (2)
151790 10 (2)
17 ex1702 75 50 (2)
18 190211 1 152 12 (2)
190219 12 (2)
190220 12 (2)
190230 10 (2)
19 210500 307 11 (2)
20 220210 10 160 11 (2)
21 2204 1 710 25 (1)
22 220710 492 70 (1)
23 220890 4 590 56 (2)
24 350510 1 176 52 (2)
ex0104 = 01041030, 01041080
ex0204 = 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443
ex0207 = len pri položkách druhu Gallus domesticus
ex0210 = 021020, 02109011, 02109019, 02109020, 02109060
ex0701 = 07019010, 07019090
ex080610 = 08061091, 08061099
ex1702 = 170230, 170240
stĺpec 5: (1) Minimálny prístup na trh
(2) Bežný prístup na trh
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM rozvojových krajín
Albánsko Libanon
Alžírsko Líbya
Angola Litva
Antigua a Barbuda Lotyšsko
Argentína Macedónsko
Arménsko Malajzia
Azerbajdžan Malta
Bahamy Maroko
Bahrajn Marshallove ostrovy
Barbados Maurícius
Belize Mexiko
Bielorusko Mikronézia
Bolívia Moldavsko
Bosna a Hercegovina Mongolsko
Brazília Namíbia
Brunej Darussalam Nauru
Cyprus Nigéria
Čína Nikaragua
Dominika Omán
Dominikánska republika Pakistan
Egypt Panama
Ekvádor Papua-Nová Guinea
Estónsko Paraguaj
Fidži Peru
Filipíny Pobrežie Slonoviny
Gabun Rusko
Ghana Salvádor
Grenada Saudská Arábia
Gruzínsko Senegal
Guatemala Severná Kórea
Guyana Seychely
Honduras Singapur
Chile Spojené arabské emiráty
Chorvátsko Srí Lanka
India Surinam
Indonézia Svätá Lucia
Irak Svätý Krištof a Nevis
Irán Svätý Vincent a Grenadiny
Jamajka Svazijsko
Jordánsko Sýria
Južná Afrika Tadžikistan
Južná Kórea Tchaj-wan
Kamerun Tonga
Katar Trinidad a Tobago
Kazachstan Tunisko
Keňa Turkménsko
Kirgizsko Ukrajina
Kolumbia Uruguaj
Kongo Uzbekistan
Kostarika Venezuela
Kuba Vietnam
Kuvajt Zimbabwe

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín
Afganistan
Bangladéš
Benin
Bhután
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Čad
Džibutsko
Eritrea
Etiópia
Gambia
Guinea
Gulnea-Blssau
Jemen
Kambodža
Kapverdy
Kiribati
Komory
Laos
Lesotho
Libéria
Madagaskar
Malawi
Maledivy
Mali
Mauretánia
Mozambik
Myanmar
Nepál
Niger
Rovníková Guinea
Rwanda
Sierra Leone
Somálsko
Stredoafrická republika
Sudán
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Šalamúnove ostrovy
Tanzánia
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zair
Zambia
Západná Sahara

1)
§ 29 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 397/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 287/1992 Zb.
2)
§ 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.