368/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1994 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za písmeno v) vkladá písmeno w), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4h) znie:
„w)
výnosy z cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu4h).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4h) znie:
„4h)
§ 29 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.
2.
§ 19 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
výnosy z cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu4h).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.