366/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. b) sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4.
príspevky na zriadenie a prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska,“.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
2.
§ 12 sa dopĺňa o nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
nákladov, ktoré vzniknú so zabezpečením vyberania príspevku do fondu úradmi práce.“.
3.
V § 18 ods. 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9a), 10a), 10b) a 10c) znie:
„(1)
Vymeriavacím základom u zamestnanca je príjem za vykonanú prácu9a) dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov10). Vymeriavacím základom podľa prvej vety je aj príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojakého zdanenia alebo nedosahuje zdaniteľnú výšku. Príjmom podľa tohto zákona je aj náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov10a), náhrada mzdy za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu10b) a náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania10c).
9a)
Napr. § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
10a)
§ 110b), § 117 ods. 3, § 124, § 128 až 130 Zákonníka práce.
§ 6 zákona č. 1/1992 Zb.
§ 14 zákona č. 143/1992 Zb.
10b)
§ 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
10c)
§ 194 a nasledujúce Zákonníka práce.“.
4.
V § 18 ods. 3 sa posledná veta vypúšťa.
5.
V § 18 ods. 6 znie:
„(6)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1, 3, 4 a 5 nesmie byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. Vymeriavací základ je najviac vo výške zodpovedajúcej osemnásobku minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí.“.
6.
V § 21 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Platiteľ uvedený v § 20 ods. 1 platí príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce príslušný podľa sídla útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd; platiteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky takýto útvar, platí príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce príslušný podľa jeho sídla. Príspevok sa platí za jednotlivý kalendárny mesiac pozadu.
(2)
Platitelia uvedení v § 20 ods. 2 a 3 platia príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce, v mieste svojho trvalého pobytu.“.
7.
V § 21 ods. 4 a 5 znejú:
„(4)
Príspevok sa platí
a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa príspevku na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce, v peňažnom ústave alebo
b)
v hotovosti poštovou poukážkou na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce.
(5)
Zamestnávateľ je povinný predložiť okresnému úradu práce spolu s odvedenými príspevkami prehľad o zúčtovaných vymeriavacích základoch za svojich zamestnancov každý mesiac na predpísanom výkaze.“.
8.
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Orgán vykonávajúci správu daní je povinný na požiadanie príslušného územného orgánu práce a orgánu fondu oznámiť výšku základu dane občana a iné údaje potrebné na kontrolu platenia príspevkov do fondu.
(2)
Členovia orgánov fondu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.“.
Čl. II
Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. januára 1995 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., ak samostatná zárobková činnosť bola v rozhodujúcom období prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.