365/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1994“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1995“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“.
3.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“, slová „do 31. decembra 1994“ slovami „do 31. decembra 1995“ a slová „k 31. decembru 1994“ slovami „k 31. decembru 1995“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1994“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1995“.
5.
V § 37 ods. 1 znie:
„(1)
Občan má nárok na čiastočný invalidný dôchodok, ak sa stal
a)
čiastočne invalidným a bol zamestnaný po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok alebo
b)
čiastočne invalidným následkom pracovného úrazu.“.
6.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu7a) znejú:
„(5)
Občan má po splnení podmienok uvedených v odseku 1 nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tejto doby občan má nárok na čiastočný invalidný dôchodok, ak spĺňa podmienku podstatného poklesu zárobku; podmienka podstatného poklesu zárobku sa neskúma u občana, ktorý je čiastočne invalidný podľa odseku 2 písm. c).
(6)
Podmienka podstatného poklesu zárobku sa považuje za splnenú, ak mesačný priemer hrubých zárobkov občana zistený za dobu trvania nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku je nižší ako porovnateľný zárobok spravidla aspoň o tretinu. Podľa takto zisteného podstatného poklesu zárobku sa rozhoduje o trvaní nároku na čiastočný invalidný dôchodok na dobu nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
(7)
Porovnateľný zárobok je priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vypočítava čiastočný invalidný dôchodok, neobmedzený podľa § 12 ods. 6 po úprave o prepočítavací koeficient. Úprava zárobkov o prepočítavací koeficient spočíva v ich zvýšení o 2 % za každý rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok; za predposledný rok výplaty týchto dôchodkov sa zárobky zvyšujú o 10 % a za posledný rok o 20 %. Výšku prepočítavacieho koeficientu za posledný rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku, prípadne invalidného dôchodku ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením k 1. júlu bežného roka v závislosti od rastu priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.
(8)
Podmienka podstatného poklesu zárobku na ďalšie trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok sa skúma vždy po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov.
(9)
Podmienka podstatného poklesu zárobku sa považuje za splnenú, ak
a)
občan nebol zárobkovo činný v období, za ktoré sa sleduje splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, alebo
b)
mesačný priemer hrubých zárobkov občana v období, za ktoré sa sleduje splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, nie je vyšší ako suma minimálnej mzdy7a) platná pre zamestnancov, ktorí sú poberateľmi čiastočného invalidného dôchodku v čase rozhodovania o trvaní nároku na čiastočný invalidný dôchodok.
(10)
Pri určení mesačného priemeru hrubých zárobkov na účely zistenia podstatného poklesu zárobku sa do doby, z ktorej sa mesačný priemer vypočítava, nezahŕňajú náhradné doby, doby, v ktorých sa zamestnanie nevykonávalo, a doby, v ktorých občan nemal zárobok z iných dôvodov.
(11)
Odmena za dohody o pracovnej činnosti sa zahŕňa do hrubých zárobkov bez ohľadu na to, či táto činnosť zakladá účasť na dôchodkovom zabezpečení.
(12)
Občanovi, ktorému bol odňatý čiastočný invalidný dôchodok pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, vznikne nárok na tento dôchodok najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov; nový vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok a na jeho výplatu je podmienený podstatným poklesom zárobku podľa odseku 6.
7a)
§ 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.“.
7.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“.
8.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“.
9.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“.
10.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“ a slová „po 31. decembri 1994“ slovami „po 31. decembri 1995“.
11.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1994“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1995“.
12.
Za § 162b sa vkladá nový § 162c, ktorý znie:
㤠162c
(1)
V konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. decembra 1994, sa posudzuje podmienka podstatného poklesu zárobku podľa tohto zákona.
(2)
Porovnateľným zárobkom pri posudzovaní podstatného poklesu zárobku v čase od 1. januára 1995 do 31. decembra 1995 je priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vypočítava čiastočný invalidný dôchodok, neobmedzený podľa § 12 ods. 6 po úprave o prepočítavací koeficient. Úprava zárobkov o prepočítavací koeficient spočíva v ich zvýšení o 2 % za každý rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok; za predposledný rok výplaty týchto dôchodkov sa zárobky zvyšujú o 10 % a za posledný rok o 20 %.
(3)
Ak bol čiastočný invalidný dôchodok odňatý v čase od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1994 pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, na žiadosť občana sa znovu rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok, pričom podmienka podstatného poklesu zárobku sa skúma podľa odseku 2; čiastočný invalidný dôchodok sa prizná odo dňa zastavenia jeho výplaty.“.
13.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1994“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1995“.
14.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1995“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1996“ a slová „po 31. decembri 1994“ slovami „po 31. decembri 1995“.
15.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1994“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1995“.
16.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2019“.
Čl. II
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 19 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.,
2.
vyhláška Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 78/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 147/1988 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.