362/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 1993 bola v Židlochoviciach podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu.
Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.
Do textu zmluvy možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.