357/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 18. októbra 1994
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 1994 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Miloša Seemanna a z členov senátu JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Tibora Šafárika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa článku 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbov z 19. septembra 1993 č. 2/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi uvedenými v návrhu takto
rozhodol:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov z 19. septembra 1993 č. 2/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, nie je v súlade s článkami 65 ods. 1, 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, s § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s § 25 až 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 35/1984 Zb. na vykonanie tohto zákona.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov z 19. septembra 1993 č. 2/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, účinnosť v celom svojom rozsahu. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo obce Vrbov neuvedie toto všeobecne záväzné nariadenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákonov, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.
Predseda senátu:

Miloš Seemann v.r.