353/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1997 do 31.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 5. decembra 1994
o predškolských zariadeniach
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 až 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii materskej školy a špeciálnej materskej školy1) (ďalej len „predškolské zariadenie“),
b)
prijímaní a zaraďovaní detí do predškolského zariadenia,
c)
dochádzke detí do predškolského zariadenia,
d)
starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí v predškolskom zariadení,
e)
prevádzke predškolského zariadenia,
f)
dokumentácii a označení predškolského zariadenia,
g)
príspevku na úhradu výdavkov predškolského zariadenia.
§ 2
(1)
Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
(2)
Predškolská výchova v predškolskom zariadení sa uskutočňuje podľa programov výchovnej práce schválených Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Predškolské zariadenie vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.
(4)
Na žiadosť rodičov alebo osôb, ktorým bolo dieťa zverené do výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu2) (ďalej len „rodič“), poskytuje predškolské zariadenie odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré do tohto zariadenia dochádza.
§ 3
(1)
Predškolské zariadenie môže zriadiť orgán štátnej správy v školstve, cirkev, náboženská spoločnosť, obec, iná právnická osoba a fyzická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ“) podľa siete4) týchto zariadení.
(2)
Predškolské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, možno zriadiť, ak doň rodičia prihlásia najmenej desať detí; ak to vyžadujú osobitné miestne podmienky a potreby rodičov, možno ho zriadiť aj pre menej detí.
(3)
Návrh zriaďovateľa na zriadenie predškolského zariadenia obsahuje
a)
názov a adresu predškolského zariadenia, druh a výchovný jazyk,
b)
názov zriaďovateľa predškolského zariadenia a jeho sídlo,
c)
dátum a školský rok, v ktorom sa predškolské zariadenie zriadi,
d)
počet tried, počet detí a ich vekové zloženie v zriaďovanom predškolskom zariadení.
K návrhu zriaďovateľ prikladá doklad o prerokovaní s obcou, v ktorej územnom obvode sa predškolské zariadenie zriadi, a doklad o vyjadrení územnej školskej rady5) k zriadeniu predškolského zariadenia.
(4)
Ak zriaďovateľom predškolského zariadenia nie je orgán štátnej správy v školstve, návrh obsahuje údaje uvedené v odseku 3 a tieto prílohy:
a)
výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
b)
overený doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti riaditeľa a ostatných pedagogických pracovníkov predškolského zariadenia6),
c)
doklad o zabezpečení priestorov a o materiálno-technickom vybavení pre výchovno-vzdelávaciu činnosť predškolského zariadenia,
d)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory predškolského zariadenia vyhovujú hygienickým a bezpečnostným normám,
e)
rozpočet predškolského zariadenia podľa jednotlivých položiek na zabezpečenie jeho činnosti s vyznačením nákladovej a výnosovej časti.
§ 4
(1)
Predškolské zariadenie zriadené orgánom štátnej správy v školstve možno zrušiť po vyradení ministerstvom zo siete školských zariadení. Deti sa umiestnia v okolitých predškolských zariadeniach s prihliadnutím na požiadavky rodičov. Pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie predškolského zariadenia zriaďovateľ zohľadňuje jeho efektívne využitie, umiestnenie, potrebu z hľadiska vývoja detskej populácie a v lokalitách, v ktorých je jediné predškolské zariadenie, aj nízku dochádzku detí.
(2)
Návrh zriaďovateľa na zrušenie predškolského zariadenia obsahuje
a)
názov a adresu predškolského zariadenia s uvedením počtu tried, počtu detí, ich vekového zloženia a výchovného jazyka,
b)
meno a priezvisko alebo názov zriadovateľa predškolského zariadenia a jeho sídlo,
c)
dátum, školský rok, ku ktorému sa predškolské zariadenie zruší,
d)
spôsob budúceho umiestnenia detí s uvedením vzdialenosti najbližšieho predškolského zariadenia,
e)
odôvodnenie návrhu na vyradenie predškolského zariadenia zo siete školských zariadení,
f)
účel využitia priestorov po zrušení predškolského zariadenia,
g)
doklad o prerokovaní s obcou, v ktorej územnom obvode sa predškolské zariadenie zruší,
h)
doklad o vyjadrení územnej školskej rady k zrušeniu predškolského zariadenia.
(3)
Ak zriaďovateľom predškolského zariadenia nie je orgán štátnej správy v školstve, návrh na zrušenie obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až e).
(4)
Návrh na zriadenie alebo zrušenie predškolského zariadenia predloží zriaďovateľ ministerstvu do 15. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)
Ministerstvo vyradí predškolské zariadenie zo siete školských zariadení aj bez návrhu podľa odsekov 2 a 3, ak sa opakovane zistia nedostatky v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí, v personálnom a materiálnom vybavení. Po vyradení predškolského zariadenia zo siete školských zariadení zriaďovateľ predškolské zariadenie zruší.
§ 5
(1)
Predškolské zariadenie s poldennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách.
(2)
Predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí počas celého dňa, pričom môže zabezpečovať aj poldennú výchovnú starostlivosť.
(3)
Predškolské zariadenie s týždennou výchovnou starostlivosťou je určené pre deti, o ktoré sa ich rodičia nemôžu starať počas týždňa.
(4)
Predškolské zariadenie s nepretržitou výchovnou starostlivosťou je určené pre deti, o ktoré sa ich rodičia nemôžu starať v dlhšom čase ako týždeň.
(5)
Predškolské zariadenie s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou môže zabezpečovať aj celodennú alebo poldennú výchovnú starostlivosť.
(6)
Predškolské zariadenie môže zabezpečovať výchovnú starostlivosť podľa miestnych podmienok počas celého roka alebo ako sezónne zariadenie.
§ 6
(1)
Predškolské zariadenie sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku.
(2)
Počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako
a)
20 detí od 3 do 4 rokov,
b)
23 detí od 4 do 5 rokov,
c)
25 detí od 5 do 6 rokov,
d)
20 detí od 3 do 6 rokov.
(3)
Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Ak do materskej školy prihlásia rodičia osem detí mladších ako tri roky, tieto deti sa zaraďujú do samostatnej triedy; do takejto triedy nemožno zaradiť viac ako 20 detí.
(4)
Počet detí zaradených do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako
a)
15 detí od 3 do 4 rokov,
b)
18 detí od 4 do 5 rokov,
c)
20 detí od 5 do 6 rokov,
d)
15 detí od 3 do 6 rokov.
(5)
V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania (ďalej len „postihnuté deti“). Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac päť postihnutých detí, pričom sa po zaradení najvyšší počet detí uvedený v odsekoch 2 až 4 zníži podľa závažnosti postihnutia o dve až štyri deti. Zníženie počtu detí určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom.
(6)
Špeciálnu triedu v materskej škole alebo triedu v špeciálnej materskej škole7) možno vytvoriť pri počte najmenej šesť detí, pričom v týchto triedach môže byť najviac osem detí.
(7)
V triede predškolského zariadenia pri zdravotníckom zariadení s ležiacimi a ťažko telesne postihnutými deťmi je najviac osem detí, s chodiacimi deťmi môže byť najviac 15 detí.
(8)
Ak je zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v predškolskom zariadení a ak to dovoľuje kapacita triedy určená orgánom štátnej správy na úseku zdravotníctva, riaditeľ môže do triedy zaradiť o dve deti viac, ako je uvedené v odsekoch 2 až 4, 6 a 7.
(9)
Pre deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku, sa zriaďujú prípravné triedy. Cieľom prípravných tried je zabezpečiť zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, vyrovnávať rozdiely v rozvojovej úrovni medzi deťmi, poskytnúť im predškolské vzdelávanie a rovnaké možnosti prípravy na vstup do základnej školy.
§ 7
(1)
Riaditeľ predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve (ďalej len „riaditeľ“), prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky. K prihláške sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa podávajú v marci kalendárneho roka. Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 15. februára.
(2)
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa8) predloží rodič riaditeľovi spravidla do 30. apríla kalendárneho roka.
(3)
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku.
(4)
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia počas školského roka oznámi riaditeľ rodičovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie spravidla do 30. apríla kalendárneho roka. O počte prijatých a neprijatých detí s uvedením požadovaného výchovného jazyka riaditeľ písomne informuje zriaďovateľa.
§ 8
Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa do predškolského zariadenia môže predchádzať jeho adaptačný alebo diagnostický pobyt v predškolskom zariadení, v ktorom má byť umiestnené.
§ 9
(1)
Do špeciálnej triedy materskej školy alebo do špeciálnej materskej školy sa zaraďujú a preraďujú deti, ktoré vzhľadom na ich zdravotné postihnutie nemožno vychovávať spolu so zdravými deťmi.
(2)
O zaradení alebo preradení dieťaťa do špeciálnej triedy materskej školy alebo do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ predškolského zariadenia, do ktorého má byť dieťa zaradené alebo preradené, po prerokovaní s rodičom dieťaťa na základe vyjadrenia špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast.
(3)
Na zaradenie dieťaťa do špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení je potrebný súhlas rodiča a ošetrujúceho lekára. Rozsah výchovnej činnosti určí riaditeľ po dohode s ošetrujúcim lekárom.
§ 10
(1)
Riaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v predškolskom zariadení.
(2)
V čase adaptačného pobytu dieťaťa v predškolskom zariadení pedagogickí pracovníci predškolského zariadenia spolupracujú s rodičom. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne riaditeľ s rodičom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.
(3)
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.
(4)
Ak počas dochádzky postihnutého dieťaťa do predškolského zariadenia nastane zmena v charaktere postihnutia, riaditeľ po prerokovaní s rodičom podá návrh na preradenie dieťaťa do iného predškolského zariadenia s prihliadnutím na charakter postihnutia.
(5)
Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako sedem rokov alebo inú pedagogickým pracovníkom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá9).
(6)
Rodič najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v predškolskom zariadení. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
(7)
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane porušuje vnútorný poriadok predškolského zariadenia, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.
§ 11
(1)
Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na výchovu a zdravý vývoj detí a za počet detí prijatých do predškolského zariadenia zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí pracovníci predškolského zariadenia v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodiča až do odovzdania rodičovi dieťaťa alebo ním splnomocnenej osobe.
(2)
Pedagogický pracovník môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do predškolského zariadenia.
(3)
Ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, pedagogický pracovník zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa.
(4)
Na vychádzke nemôže mať pedagogický pracovník viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 25 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napríklad sánkovanie, plávanie), riaditeľ zabezpečí ďalšieho pracovníka predškolského zariadenia alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. V predškolskom zariadení pri zdravotníckom zariadení zodpovedá za bezpečnosť detí pri pobyte vonku pedagogický a zdravotnícky pracovník. S triedou detí mladších ako tri roky, detí vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou postihnutých detí sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch pracovníkov.
§ 12
(1)
Predškolské zariadenie riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca. Špeciálnu materskú školu spolu so špeciálnou školou iného stupňa a typu pre žiakov rovnako postihnutých môže riadiť jeden riaditeľ.
(2)
Predškolskú výchovu v predškolskom zariadení zabezpečujú učitelia; v predškolskom zariadení s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou aj pomocní vychovávatelia6). Práce súvisiace s prevádzkou predškolského zariadenia zabezpečujú prevádzkoví pracovníci.
(3)
V triede predškolského zariadenia s poldennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí jeden učiteľ. V triede predškolského zariadenia s celodennou výchovnou starostlivosťou zabezpečujú výchovu striedavo dvaja učitelia, pričom sa ich základný týždenný úväzok výchovnej práce prekrýva spravidla v čase pobytu detí vonku a obeda. V triede predškolského zariadenia s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou sú dvaja učitelia a dvaja pomocní vychovávatelia.
(4)
V triede predškolského zariadenia s celodennou výchovnou starostlivosťou s deťmi mladšími ako tri roky, v ktorej je viac ako 14 zaradených detí, zabezpečujú výchovu striedavo traja učitelia. V triede s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou sú traja učitelia a dvaja pomocní vychovávatelia.
(5)
Na vykonávanie hospodársko-administratívnych prác v predškolskom zariadení možno zamestnať samostatného pracovníka. Rozsah pracovného úväzku určí na návrh riaditeľa zriaďovateľ.
(6)
V špeciálnych triedach materských škôl, v špeciálnych materských školách a podľa potreby aj v materských školách vykonáva individuálnu logopedickú starostlivosť špeciálny pedagóg logopéd v rozsahu troch hodín denne.
§ 13
(1)
Čas celodennej prevádzky predškolského zariadenia určuje riaditeľ po prerokovaní s rodičmi a so súhlasom zriaďovateľa spravidla od 6. hod. do 18. hod. Prevádzku predškolského zariadenia môže riaditeľ počas školských prázdnin po súhlase zriaďovateľa a po prerokovaní s rodičmi prerušiť alebo obmedziť. Cez letné prázdniny sa preruší najmenej na tri týždne. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky predškolského zariadenia cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, v ktorých je viac predškolských zariadení, sústreďujú sa deti do niektorého z nich.
(2)
Organizáciu práce v predškolskom zariadení určuje vnútorný poriadok predškolského zariadenia, ktorý po prerokovaní s rodičmi a zriaďovateľom schvaľuje riaditeľ.
§ 14
(1)
Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, s výnimkou mzdových výdavkov prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť; výšku príspevku určí zriaďovateľ v rozpätí od 50 Sk do 100 Sk mesačne na jedno dieťa.
(2)
Na úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nie je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, môže zriaďovateľ vyberať príspevok od rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
(3)
Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku uvedeného v odsekoch 1 a 2 aj výdavky na stravovanie dieťaťa10).
(4)
Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
dieťa dovŕšilo piaty rok veku,
b)
dieťa má odloženú povinnú školskú dochádzku,
c)
dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení,
d)
dieťa má nariadenú ústavnú výchovu,
e)
dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,
f)
dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,
g)
dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,
h)
iná osoba uhrádza úplne neinvestičné výdavky predškolského zariadenia alebo časť neinvestičných výdavkov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1 zriaďovateľom,
i)
rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o sociálnej odkázanosti.11)
Príspevok podľa odsekov 1 a 2 môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť, ak dieťa dovŕšilo piaty rok veku alebo má odloženú povinnú školskú dochádzku.
(5)
Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza pomerne, ak iná osoba uhrádza neinvestičné výdavky predškolského zariadenia vo výške nižšej, ako je príspevok určený zriaďovateľom podľa odseku 1.
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 4, zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 1.
§ 15
Dokumentáciu predškolského zariadenia tvorí
a)
plán práce predškolského zariadenia,
b)
plány výchovno-vzdelávacej činnosti,
c)
triedna kniha,
d)
záznamy z kontrolnej činnosti,
e)
záznamy z pedagogických a iných porád,
f)
základná dokumentácia o deťoch vrátane evidencie dochádzky detí v triede,
g)
evidencia o úrazoch detí a pracovníkov predškolského zariadenia,
h)
rozvrhnutie pracovného času pracovníkov,
i)
evidencia pošty.
§ 16
(1)
Názov predškolského zariadenia sa skladá z jeho úradného názvu a názvu jeho sídla v prvom páde. V obci, v ktorej je niekoľko predškolských zariadení rovnakého typu, sa uvádza aj názov ulice alebo námestia, podľa potreby aj popisné číslo budovy, v ktorej sa nachádza riaditeľstvo. Ak predškolské zariadenie získalo čestný názov, uvádza sa za úradným názvom predškolského zariadenia.
(2)
Na vonkajšie označenie budovy predškolského zariadenia sa používa tabuľa s názvom predškolského zariadenia a s uvedením náležitostí podľa odseku 1. Tabuľa s rozmermi 70 x 50 cm je bielej farby, písmo je tlačené modrou farbou. Umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo vedľa hlavného vchodu. V označení predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nie je orgán štátnej správy v školstve, uvedie sa aj druh predškolského zariadenia (súkromná materská škola, cirkevná materská škola).
(3)
Označenie predškolského zariadenia sa používa na úradnej pečiatke a listinách, ktoré toto zariadenie vydáva.
§ 17
Zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľom môže poskytnúť priestory predškolského zariadenia v čase mimo prevádzky aj na iné výchovno-vzdelávacie a záujmové činnosti.
§ 18
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1980 Zb. o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch.
§ 19
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Ľubomír Harach v. r.
1)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
Napríklad § 45 a 78 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
5)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
6)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
8)
§ 3 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
10)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.
11)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.