352/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 5. decembra 1994
o školských výpočtových strediskách
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke školského výpočtového strediska1) (ďalej len „stredisko“).
§ 2
Zriaďovanie a zrušovanie strediska
Stredisko zriaďuje a zrušuje orgán štátnej správy v školstve2) (ďalej len „zriaďovateľ“) so súhlasom Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky.
§ 3
Riadenie strediska
(1)
Stredisko riadi riaditeľ, ktorý zodpovedá za odbornú úroveň práce strediska, plnenie určených úloh, efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti strediska a za hospodárenie s majetkom strediska.
(2)
Riaditeľ strediska so súhlasom zriaďovateľa vydáva organizačný poriadok a pracovný poriadok strediska.
§ 4
Činnosť strediska
(1)
Stredisko poskytuje orgánom štátnej správy v školstve3), školám, školským zariadeniam, ako aj zriaďovateľom stredných odborných učilíšť a ostatným inštitúciám v školstve informačné, odborno-technické, metodické a vzdelávacie služby. Tieto služby môže poskytovať odplatne aj iným orgánom a organizáciám4).
(2)
Stredisko zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou, rozvojom a využitím informačného systému v školstve, najmä
a)
vzdeláva pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení a ďalších školských pracovníkov formou kurzov, školení a poradenských služieb v informačnej a výpočtovej technike,
b)
organizuje tvorbu a využitie informácií pre informačný systém v školstve tak, aby databázy informačného systému obsahovali informácie pre používateľov uvedených v odseku 1,
c)
uplatňuje metodiku tvorby, obsahu, zberu a spracovania údajov,
d)
zabezpečuje tvorbu aplikačného programového vybavenia pre automatizované spracovanie informácií,
e)
zodpovedá za aktuálnosť obsahu databázy informačného systému v školstve, sústreďuje, spracúva a distribuuje informácie podľa požiadaviek používateľov,
f)
v nadväznosti na tvorbu celoštátnych klasifikácií číselníka a registrov využíva rezortné integračné nástroje,
g)
školí organizácie v školstve pre prácu
1.
s výpočtovou technikou,
2.
s programovými aplikáciami,
3.
s vecným obsahom informácií,
h)
organizuje a koordinuje prácu informačných pracovísk,
i)
podieľa sa na vývoji, tvorbe, koordinácii a distribúcii pedagogických programov, študijných materiálov a metodických pomôcok využívaných školami na vyučovanie výpočtovej techniky a nových informačných technológií.
§ 5
Spolupráca strediska
(1)
Stredisko pri riešení úloh informačného systému v rezorte školstva spolupracuje s organizáciou Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky zriadenou na rozvoj a použitie informačného systému v školstve.
(2)
Stredisko ďalej spolupracuje
a)
s inštitúciami vytvárajúcimi informácie, najmä so školami, školskými zariadeniami a školskými správami,
b)
s inštitúciami používajúcimi informácie, najmä so školami, školskými zariadeniami, školskými správami, ústrednými orgánmi štátnej správy a štatistickými orgánmi.
(3)
Inštitúcie uvedené v odseku 2 môžu od strediska požadovať informačné a ostatné služby podľa § 4 ods. 2.
§ 6
Hospodárenie strediska
(1)
Stredisko je rozpočtovou organizáciou5).
(2)
Finančné prostriedky na rozvoj informačného systému v školstve a na činnosť strediska zabezpečuje zriaďovateľ.
(3)
Riaditeľ strediska predkladá zriaďovateľovi návrh rozpočtu a správy o činnosti a finančnom hospodárení strediska podľa termínov stanovených zriaďovateľom.
(4)
Stredisko okrem hospodárskej činnosti môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom činnosti strediska6).
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Ľubomír Harach v. r.
1)
§ 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
§ 5 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
4)
§ 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
§ 29 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
6)
§ 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.