347/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.
Týmto opatrením sa ustanovuje pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre banky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.
Opatrením sa zrušujú:
1.
opatrenie Federálneho ministerstva financií z 8. apríla 1990 č. V/2-29 480/1990, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a smernice k ich zostavovaniu pre peňažné ústavy v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.),
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 287/1993 Z. z.),
3.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/102/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 ustanovujúce záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 57/1994 Z. z.),
4.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/97/1994, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1994 Z. z.).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.