346/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky.
Týmto opatrením sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, pobočky zahraničných bánk a Národnú banku Slovenska.
Opatrením sa zrušujú:
1.
opatrenie Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29 490/1990, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a smernice k nej pre peňažné ústavy v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.),
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. augusta 1994 č. 65/411/1994, ktorým sa pre banky ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 262/1994 Z. z.),
3.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1994 č. 65/235/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre banky a dopĺňa sa obsahové vymedzenie účtovnej závierky pre banky na účtovné obdobie roka 1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 337/1994 Z. z.).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.