345/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. novembra 1994,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 090296 009
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23 011 595 000 Sk
Rozsah emitovaných dlhopisov: 3 520 000 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 10 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 1 000 ks
Dátum emisie: 9. novembra 1994
Dátum splatnosti: 9. februára 1996
Výnos: 10,9 % ročne
Vyplácanie výnosu: za štvrťrok vždy 9. februára, 9. mája, 9. augusta a 9. novembra kalendárneho roka
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový objem emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Rudolf Filkus v. r.