344/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Bratislave a Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o rozdelení pohľadávky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za plynárenské integračné akcie a postupe financovania dostavby od roku 1993.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 15. júlom 1993.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.