343/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1994 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 26. septembra 1994, na základe článku 4.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
vychádzajúc z dlhodobých blízkych vzťahov medzi slovenskou a českou kultúrou,
uvedomujúc si význam kultúrneho dedičstva pre národy oboch štátov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť vzájomnú výmenu týchto predmetov kultúrneho dedičstva:
a)
česká strana odovzdá slovenskej strane súbor doskových malieb, ktorý tvorí polyptych „Panna Mária so svätcami“, tzv. Bojnický oltár, uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody;
b)
slovenská strana odovzdá českej strane súbor doskových gotických obrazov uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody.
Prílohy č. 1 a 2 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 2
Prechod vlastníckych práv k predmetom uvedeným v článku 1 nastáva okamihom ich vzájomného fyzického odovzdania a prevzatia zástupcami príslušných orgánov zmluvných strán.
Článok 3
Podrobnosti týkajúce sa fyzického odovzdania a prevzatia týchto predmetov budú upravené osobitnou dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky.
Článok 4
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.
Dané v Brne 26. septembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľubomír Roman v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Pavel Tigrid v. r.
Príloha č. 1
SÚBOR DOSKOVÝCH MALIEB – POLYPTYCH „PANNA MÁRIA SO SVÄTCAMI“
(TZV. BOJNICKÝ OLTÁR)
1. 02376 Madona s Ježiškom, drevo, tempera, 117 x 59 cm
2. 02377 Sv. Ranleri, drevo, tempera, 103 x 44 cm
3. 02378 Sv. Hieronym, drevo, tempera, 103 x 44 cm
4. 02379 Sv. Ján Krstiteľ, drevo, tempera, 103 x 44 cm
5. 02380 Sv. Jakub Pustovník, drevo, tempera, 103 x 44 cm
6. 02381 Bolestný Kristus medzi Pannou Máriou a sv. Jánom Evanjelistom, drevo, tempera, 38 x 61 cm
7. 02382 Sv. Dorota a sv. Peter, drevo, tempera, 38 x 44 cm
8. 02383 Sv. Margita a sv. Anton Pustovník, drevo, tempera, 38 x 44 cm
9. 02384 Sv. Mikuláš (pravdepodobne ) a sv. Katarína, drevo, tempera, 38 x 44 cm
10. 02385 Sv. Pavol a sv. Katarína, drevo, tempera, 38 x 44 cm.

Príloha č. 2
SÚBOR GOTICKÝCH DOSKOVÝCH OBRAZOV
1. Slovenský majster okolo 1420-30, Sv. Mária Egyptská, tempera, borové drevo, 156,3 x 46,4 cm, NG, 0 1363 - SNG, 0 330
2. Slovenský majster okolo 1430-40, Klaňanie sv. Troch kráľov, tempera, drevo, 146,5 x 82 cm, NG, 0 1590 - SNG, 0 333
3. Slovenský majster okolo 1455-65, Zvestovanie Panny Márie, tempera, lipové drevo, 83,0 x 55,7 cm, NG, 0 1424 -SNG, 0317
4. Slovenský majster okolo 1455-65, oltárne krídlo: Navštívenie Panny Márie - Klaňanie sv. Troch kráľov. Korunovanie Krista - sv. biskup, tempera, lipové drevo, 194,0 x 57 cm, NG, 0 1425 - SNG, 0 318
5. Slovenský majster okolo 1455-65, oltárne krídlo: Umučenie sv. Apolónle - sv. Žofia s tromi dcérkami. Bičovanie - sv. Mária Magdaléna, tempera, lipové drevo, 193,5 x 57,5 cm, NG, 0 1426 - SNG, 0 319
6. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Jánom Krstiteľom, tempera, smrekové drevo, 160,5 x 48,0 cm, NG, 0 1458 - SNG, 0 329
7. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo s Madonou a Ježiškom, tempera, smrekové drevo, 160,5 x 48,0 cm, NG, 0 1459 - SNG, 0 328
8. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Sebastiánom, tempera, smrekové drevo, 159,5 x 46,5 cm, NG, 0 1460 - SNG, 0 326
9. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Jakubom, tempera, smrekové drevo, 159,5 x 46,5 cm, NG, 0 1461 - SNG, 0 327
10. Slovenský majster zo 17. storočia (kópia podľa originálu z roku 1465), Bolestný Kristus, olej, plátno na dreve, 158,5 x 100,5 cm, NG, 0 1462 - SNG, 0 325.