338/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

338
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 11. novembra 1994 č. 65/518/1994, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní.
Týmto opatrením sa pre poisťovne predlžuje platnosť postupov účtovania v prechodnom období aj na účtovné obdobie roku 1994, dopĺňajú postupy účtovania o účtovanie zrážkovej dane a prostriedkov technických rezerv a dopĺňa usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky. Tým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 12. decembra 1992 č. V/2-25 430/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (registrované v čiastke 130/1992 Zb.) a opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2-31 380/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní (uverejnené ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.