337/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 11. novembra 1994 č. 65/235/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre banky a dopĺňa sa obsahové vymedzenie účtovnej závierky pre banky na účtovné obdobie roka 1994.
Týmto opatrením sa menia a dopĺňajú najmä úlohy Národnej banky Slovenska v oblasti tvorby zásad pre klasifikáciu rizikových aktív a tvorby rezerv a opravných položiek k týmto aktívam. Tým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29 490/1990, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a smernice k nej pre peňažné ústavy (uverejnené ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992 (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.).
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti prílohy účtovnej závierky bánk. Tým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 9. apríla 1990 č. V/2-29 480/1990, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a smernice k ich zostavovaniu pre peňažné ústavy (uverejnené ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992 (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 287/1993 Z. z.), opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/102/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 57/1994 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. augusta 1994 č. 65/411/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 262/1994 Z. z.).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.