329/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 1994 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a školstva Maďarskej republiky na roky 1994-1996.
Program spolupráce nadobudol platnosť 7. septembra 1994 na základe článku 20.
Do textu Programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.