328/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 1994 bol v Pekingu podpísaný Plán spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky v oblasti kultúry na roky 1994-1995.
Plán spolupráce nadobudol platnosť 21. februára 1994 na základe článku 15.
Do textu Plánu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.