326/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 1993 bolo v Bukurešti podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 1994-1995.
Memorandum o spolupráci nadobudlo platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 26. augusta 1993.
Do textu Memoranda o spolupráci možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.