325/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1994 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky o spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1994 na základe článku 11.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.