324/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Poľskej republiky o spolupráci na roky 1994-1995.
Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1994 na základe článku 12.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.