323/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 1994 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a tlače Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry.
Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 1994 na základe článku 14.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.