322/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry.
Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 1993 na základe článku 11.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.