32/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. septembra 1993 bola v Nikózii podpísaná Obchodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou.
Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 2 výmenou nót 13. decembra 1993 s tým, že sa predbežne vykonávala od 8. septembra 1993.
OBCHODNÁ DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou
Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky,
uznávajúc, že dlhodobé obchodné vzťahy sú v záujme oboch krajín,
želajúc si podporovať a rozvíjať obchodné a ekonomické vzťahy medzi obidvoma krajinami, ako aj podporovať a zvyšovať ich ďalší obchodný obrat na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,
rozhodli sa uzatvoriť túto dohodu:
Článok 1
Obidve zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia, aby podporili trvalý rozvoj obchodu s tovarom a službami medzi oboma krajinami. Obe zmluvné strany sú rozhodnuté zabezpečiť priaznivé podmienky na taký rozvoj.
Článok 2
Výmena tovaru a služieb medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa pravidiel Všeobecnej dohody o clách a obchode a ustanovení vyplývajúcich z tejto Obchodnej dohody, ako aj vnútorných zákonov a nariadení uplatňovaných v súlade s týmito dohodami.
Článok 3
Žiadna zo zmluvných strán nebude uplatňovať obmedzenia alebo zákazy dovozu akéhokoľvek výrobku z územia druhej zmluvnej strany alebo vývozu akéhokoľvek výrobku na územie druhej zmluvnej strany, alebo len vtedy, ak by sa takéto obmedzenia alebo zákazy uplatnili voči tretím krajinám, okrem tých krajín, s ktorými majú zmluvné strany colnú úniu alebo dohodu o voľnom obchode.
Článok 4
Dodávky tovaru a služieb podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dojednaných medzi slovenskými organizáciami ako nezávislými fyzickými alebo právnickými osobami na jednej strane a cyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhej strane.
Článok 5
(1)
S cieľom rozšíriť obchod medzi oboma krajinami budú obe zmluvné strany uľahčovať účasť svojich organizácií a podnikov na veľtrhoch a obchodných výstavách, ktoré sa uskutočnia na ich príslušnom území.
(2)
Predmety určené na tieto veľtrhy a výstavy a aj drobné náradia a nástroje používané pri montáži budú oslobodené od colných poplatkov podľa príslušných zákonov, nemožno ich však predať bez predchádzajúceho povolenia príslušných úradov dovážajúcej krajiny a bez uplatnenia zodpovedajúcich colných poplatkov.
(3)
V súlade s príslušnými právnymi predpismi existujúcimi v obidvoch krajinách vzorky, ktoré nemajú obchodnú hodnotu, katalógy, cenníky a materiály bez obchodnej hodnoty určené na obchodnú a turistickú propagáciu budú tiež oslobodené od cla.
Článok 6
Všetky platby medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v oboch krajinách v momente uskutočňovania platby.
Článok 7
Preprava tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa medzinárodných pravidiel o preprave a poistení, ako aj podľa vnútorných zákonov a nariadení. Ktorákoľvek zo zmluvných strán v súlade s touto dohodou včas oznámi zmeny vo vnútorných zákonoch a nariadeniach o preprave tovaru druhej zmluvnej strane.
Článok 8
(1)
Zástupcovia oboch zmluvných strán sa budú schádzať raz za rok, ak sa nedohodne inak, alternatívne v Slovenskej republike a v Cyperskej republike.
(2)
Na týchto schôdzkach obe zmluvné strany zhodnotia uplatňovanie tejto dohody, preskúmajú problémy, ktoré môžu vzniknúť pri výmene tovaru a služieb medzi nimi, a zvážia cesty a prostriedky na ďalší rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.
Článok 9
(1)
Vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou táto dohoda zrušuje Obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou podpísanú 30. júna 1978.
(2)
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a bude platiť päť rokov. Dočasne sa však bude uplatňovať odo dňa jej podpisu.
(3)
Platnosť dohody sa bude automaticky predlžovať o jeden rok, ak ju ktorákoľvek zo zmluvných strán nevypovie písomným oznámením najmenej šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti alebo nenavrhne uzatvorenie novej dohody.
Dané v Nikózii 8. septembra 1993 v dvoch origináloch v anglickom jazyku, pričom obidve znenia sa zhodujú.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

minister hospodárstva

Za vládu

Cyperskej republiky:

Sielius Kiliaris v. r.

minister obchodu a priemyslu