319/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 22. septembra 1994, na základe článku 10 odseku A.
Táto dohoda nahradí Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR), podpísanou 14. januára 1991 v Prahe.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si ďalej pokračovať a rozširovať programy na podporu vzájomného porozumenia medzi občanmi Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických prostredníctvom stykov v oblasti vzdelávania a kultúry,
vzhľadom na to, že takéto programy sa uskutočňujú v súlade s Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede a technike a ďalších oblastiach, podpísanou 15. apríla 1986 v Prahe, a následne s Dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR), podpísanou 14. januára 1991 v Prahe,
vzhľadom na vzájomný prospech vyplývajúci z týchto programov a na želania zmluvných strán spolupracovať a ďalej podporovať financovanie a organizáciu týchto programov v záujme ďalšieho upevňovania medzinárodnej spolupráce
sa dohodli takto:
Článok 1
A. Zriadi sa komisia pod názvom Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“), ktorú obidve zmluvné strany uznajú ako dvojstrannú organizáciu vytvorenú a zriadenú na podporu organizovania vzdelávacích a kultúrnych programov financovaných z prostriedkov poskytnutých k dispozícii komisii obidvoma zmluvnými stranami v súlade s podmienkami tejto dohody.
B. Nezávislosť komisie v riadiacej a správnej oblasti podlieha ustanoveniam dohody.
C. V rámci podmienok a vymedzení uvedených nižšie bude komisia čerpať finančné prostriedky, ktorými bude disponovať v rámci tejto dohody, na tieto účely:
1.
financovanie štúdia, výskumu, školení a ďalšej vzdelávacej činnosti
(a)
občanov a osôb s trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických alebo pre občanov a osoby s trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a
(b)
občanov alebo pre osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky v školách a vo vzdelávacích inštitúciách Spojených štátov, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických alebo mimo nich,
2.
financovanie návštev a vzájomných výmen študentov, stážistov, výskumných pracovníkov, učiteľov, inštruktorov, profesorov, umelcov a odborníkov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými,
3.
financovanie ďalších príbuzných vzdelávacích a kultúrnych programov a činností, ktoré sú zahrnuté v rozpočtoch schválených v súlade s článkom 3 dohody, a
4.
financovanie činnosti komisie.
Článok 2
V závislosti od ustanovení dohody komisia môže uplatňovať všetky právomoci potrebné na uskutočnenie cieľov dohody vrátane nasledujúceho:
A. plánovať, prijímať a realizovať programy v súlade s cieľmi dohody a na základe záujmov a potrieb obidvoch zmluvných strán;
B. vypracúvať komplexný návrh spresňujúci rozsah programov komisie na nasledujúci fiskálny rok, zameranie vzdelávacej činnosti, typy grantov a podobné všeobecné smernice na schválenie príslušnými stranami;
C. každoročne zverejňovať spôsob podávania žiadostí o zaradenie do celoštátneho verejného výberového konania v Slovenskej republike s uvedením podrobných údajov o programoch na príslušný rok vrátane informácií o postupoch pri distribúcii a podávaní žiadostí komisii na posúdenie jej radou;
D. odporúčať Rade pre zahraničné štipendiá J. Williama Fulbrighta Spojených štátov amerických (ďalej len „Fulbrightova rada pre štipendiá“) účasť študentov, stážistov, výskumných pracovníkov, učiteľov, inštruktorov, profesorov, umelcov a odborníkov trvale žijúcich v Slovenskej republike, ako aj inštitúcií v Slovenskej republike na týchto programoch;
E. odporúčať kompetentným organizáciám v Slovenskej republike kandidátov, ktorí sú občanmi alebo obyvateľmi Spojených štátov amerických, na štúdium, výskum, školenie a ďalšie vzdelávacie činnosti v Slovenskej republike;
F. odporúčať Fulbrightovej rade pre štipendiá a kompetentným organizáciám v Slovenskej republike také kritériá výberu účastníkov v týchto programoch, aké komisia považuje za potrebné na dosiahnutie cieľov dohody;
G. v závislosti od podmienok a vymedzení uvedených v dohode schvaľovať vyplácanie finančných prostriedkov a poskytovanie grantov na schválené ciele tejto dohody vrátane platieb na úhradu dopravy, výučby, spravovania a ďalších výdavkov spojených s nimi;
H. každoročnú revíziu účtov komisie vykonávať auditormi schválenými obidvoma zmluvnými stranami, pričom Slovenskú republiku bude zastupovať Ministerstvo školstva a vedy, Spojené štáty americké Informačná agentúra Spojených štátov amerických; na požiadanie strán komisia umožní zástupcom jednej alebo obidvoch strán ďalšiu revíziu účtov;
I. získavať, vlastniť a disponovať majetkom v mene komisie podľa toho, ako komisia uzná za potrebné alebo žiaduce, ale s podmienkou, že Slovenská republika zabezpečí zodpovedajúce kancelárske priestory a vybavenie pre činnosť komisie;
J. so súhlasom zástupcov obidvoch zmluvných strán organizovať, alebo pomáhať pri organizovaní či inak podporovať ďalšie programy za účelom presadzovania cieľov dohody.
Článok 3
A. Zmluvné strany súhlasia s tým, že každoročne poskytnú komisii finančné alebo materiálne prostriedky na účely tejto dohody. Výška týchto ročných príspevkov bude závisieť od výšky finančných prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii obidve zmluvné strany v súlade s ich príslušnými štátnymi zákonmi a predpismi. Všetky záväzky, povinnosti a výdavky schválené komisiou sa budú realizovať v súlade s ročným rozpočtom schváleným zmluvnými stranami. Pri príprave rozpočtu a vedení účtovnej evidencie o finančných prostriedkoch, ako aj pri vypracúvaní finančných a programových správ pre zmluvnú stranu Slovenskej republiky bude komisia postupovať podľa platných predpisov a zákonov v Slovenskej republike a pre zmluvnú stranu Spojených štátov amerických bude komisia postupovať podľa Príručky pre dvojstranné komisie a nadácie Informačnej agentúry Spojených štátov.
B. Zmluvné strany sa zaväzujú, že povolenie na pobyt pre držiteľa štipendia v prijímajúcom štáte nebude podmienené vydaním pracovného povolenia.
Článok 4
A. Komisiu bude riadiť rada zložená z ôsmich členov, z ktorých štyria budú občanmi Slovenskej republiky a štyria občanmi Spojených štátov amerických. Zároveň vedúci diplomatickej misie Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a minister školstva a vedy Slovenskej republiky sa stanú čestnými spolupredsedami komisie.
B. Slovenská republika zastúpená ministrom školstva a vedy má právomoc vymenovať do rady a odvolávať z nej občanov Slovenskej republiky, z ktorých dvaja budú vládnymi činiteľmi v Slovenskej republike. Vedúci diplomatickej misie Spojených štátov amerických v Slovenskej republike má právomoc vymenovať do rady a odvolávať z nej občanov Spojených štátov amerických, z ktorých dvaja budú pracovníkmi zahraničnej služby Spojených štátov v Slovenskej republike. Zostávajúci členovia rady sa získajú zo vzdelávacích, podnikateľských a odborných kruhov v obidvoch krajinách.
C. Mimovládni členovia budú vymenovaní na obdobie dvoch rokov a môžu byť znovu vymenovaní. Žiadny člen však nebude môcť pôsobiť v rade dlhšie ako šesť rokov nasledujúcich po sebe. Funkčné obdobia sa začnú 1. januára a skončia sa 31. decembra. Voľné miesta z dôvodu odstúpenia, ukončenia služobného pôsobenia alebo z iného dôvodu sa obsadia v súlade s predchádzajúcim odsekom na zvyšok príslušného funkčného obdobia.
D. S cieľom zabezpečiť kontinuitu v činnosti rady budú na začiatku jej pôsobenia mimovládni členovia vymenovaní na funkčné obdobia odstupňovanej dĺžky, pričom rozdelenie funkčných období sa určí žrebom. Jeden člen z každej zmluvnej strany bude pôsobiť jeden rok a jeden bude pôsobiť dva roky.
E. Rada si zvolí predsedu spomedzi svojich členov na obdobie jedného roka s tým, že predsedom bude striedavo občan Slovenskej republiky a občan Spojených štátov amerických.
F. Každý člen rady má jeden hlas. Rozhodnutia rady sa prijmú väčšinou odovzdaných hlasov. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania v rade odovzdá predseda druhý a rozhodujúci hlas.
G. Pokladník komisie bude volený spomedzi členov rady, ktorí sú občanmi Spojených štátov amerických. Zástupca pokladníka bude volený z radov členov rady, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Pokladník a v prípade jeho neprítomnosti zástupca pokladníka budú oprávnení prijímať finančné prostriedky a ukladať ich do depozitov určených komisiou a v mene rady dohliadať na finančné operácie komisie.
H. Členovia rady budú pôsobiť v komisii bez nároku na odmenu, komisia je však oprávnená uhradiť potrebné výdavky, ktoré vzniknú rade a jej členom účasťou na zasadnutiach komisie a vykonávaním iných úradných povinností určených komisiou.
Článok 5
A. Rada prijme do pracovného pomeru výkonného riaditeľa alebo pracovníka, ktorý bude zodpovedný za administratívnu prácu komisie, a potrebné personálne obsadenie komisie; bude stanovovať a vyplácať platy a mzdy týchto pracovníkov a ďalšie nevyhnutné správne výdavky, ktoré sa budú hradiť z prostriedkov poskytnutých v rámci dohody.
B. Rada prijme také interné predpisy a vymenuje také výbory, ktoré považuje za nevyhnutné na spravovanie svojich záležitostí.
C. Sídlo komisie bude v Slovenskej republike v Bratislave. Zasadnutia komisie a ktoréhokoľvek z jej výborov sa však môžu konať aj na iných ďalších miestach, pre ktoré sa komisia prípadne rozhodne. Členovia alebo zamestnanci komisie môžu vykonávať svoju činnosť na miestach schválených komisiou.
Článok 6
O činnostiach komisie sa pripravia ročné správy formou aj obsahom prijateľné pre obidve zmluvné strany a predložia sa zmluvnej strane Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom školstva a vedy, a zmluvnej strane Spojených štátov amerických, zastúpenej Informačnou agentúrou Spojených štátov.
Článok 7
Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie pri uskutočňovaní programov vzájomnej výmeny osôb schválených na základe dohody a vyriešenia problémov, ktoré môžu nastať pri ich uskutočňovaní.
Článok 8
Dohoda a činnosti z nej vyplývajúce podliehajú zákonom a predpisom obidvoch zmluvných strán.
Článok 9
Dohoda sa môže upravovať výmenou diplomatických nót medzi obidvoma zmluvnými stranami alebo vzájomnou dohodou medzi nimi. Každá navrhnutá zmena sa urobí písomnou formou.
Článok 10
A. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania a nahradí Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR), podpísanú 14. januára 1991 v Prahe.
B. Dohoda zostane v platnosti po dobu desiatich rokov, ak nebude po vzájomnej dohode predĺžená. Každá zmluvná strana môže však písomne oznámiť druhej strane svoj úmysel ukončiť platnosť dohody, a v tom prípade sa platnosť dohody skončí tridsať dní po uplynutí prvého kalendárneho roka, ktorý sa začne po dátume tohto oznámenia; takéto oznámenie však nebude mať za následok predĺženie desaťročného obdobia.
C. Pri ukončení platnosti dohody sa zostávajúce finančné prostriedky a majetok komisie rozdelia medzi obidve strany v pomere, ktorý zodpovedá ich príspevkom poskytnutým komisii, a stanú sa majetkom strán za tých podmienok, vymedzení a záväzkov, ktoré na seba vzali pred ukončením jej platnosti.
Na dôkaz svojej vôle podpísaní splnomocnení zástupcovia svojich vlád podpísali túto dohodu.
Dané v Bratislave 22. septembra 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Theodore E. Russell v. r.