Predpis bol zrušený predpisom 98/2003 Z. z.

315/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
výnos z 10. októbra 1994 č. 44/66/1994 o financovaní hospodárskej mobilizácie.
Výnos upravuje financovanie hospodárskej mobilizácie u fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v súlade s požiadavkami príslušných ústredných orgánov Slovenskej republiky zabezpečujú plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva hospodárstva z 29. apríla 1991 č. 060 086/90-obyč. o financovaní hospodárskej mobilizácie (oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva č. 264/1991 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.