31/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1993 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách.
Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 13 výmenou nót 3. decembra 1993 a predbežne sa vykonávala od 25. júna 1993.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany"),
vedené cieľom rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma štátmi v súlade s medzinárodnou praxou,
prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym procesom,
presvedčené, že dohoda o obchode a platbách medzi zmluvnými stranami vytvorí rámec, ktorý posilní rozvoj obchodných vzťahov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Štáty zmluvných strán vo vzájomných obchodných vzťahoch budú postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ako aj tejto dohody.
Článok 2
Rozvoj obchodnej spolupráce podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých sú zmluvné strany účastníkmi.
Článok 3
Vzájomné dodávky tovarov a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi právnickými a fyzickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „subjekty") na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami Rumunska oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Rumunska (ďalej len „subjekty") na druhej strane na základe zmlúv medzi nimi uzatvorenými.
Článok 4
Tovar dovezený subjektom štátu jednej zmluvnej strany sa nemôže reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho písomného súhlasu vývozcu.
Článok 5
Platby medzi subjektmi sa uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán. Podmienky dodávok tovarov a poskytovania služieb, platobné podmienky, ako aj ceny tovarov a služieb sa dojednajú v zmluvách medzi subjektmi štátov zmluvných strán.
Článok 6
Subjekty môžu okrem obchodu realizovaného vo voľne zameniteľnej mene uskutočňovať aj iné formy obchodu v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi normami štátov zmluvných strán.
Článok 7
O platobno-technickom zabezpečení platieb podľa tejto dohody uzatvoria príslušné splnomocnené banky štátov zmluvných strán medzibankovú dohodu.
Článok 8
Spôsob zúčtovania neobchodných platieb a zúčtovania v iných oblastiach, ktoré nie sú špecifikované touto dohodou, sa upraví v samostatných dohodách, ktoré uzatvoria príslušné orgány štátov zmluvných strán.
Článok 9
Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať podporu pri organizovaní obchodných veľtrhov, špecializovaných výstav a propagačných akcií.
Článok 10
Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa najmä obchodnej činnosti, investícií, zdaňovania, bankovej činnosti, poistenia, financovania, dopravy a pracovného práva.
Článok 11
Za účelom splnenia cieľov tejto dohody zraiďujú zmluvné strany zmiešanú komisiu zloženú s predstaviteľov zmluvných strán. Komisia sa bude schádzať podľa potreby na základe vzájomnej dohody.
Článok 12
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnky tejto dohody sa musia uskutočňovať písomnou formou.
Článok 13
Táto dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpísania a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany. Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude ďalej automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne formou nóty nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.
Dané v Bukurešti 25. júna 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu

Rumunska:

Constantin Teculescu v. r.