305/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
výnos z 28. októbra 1994 č. 2/1994, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/1994 Z. z.).
Výnos rozširuje poskytovanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu aj na krytie výdavkov spojených s uvedením jadrovej elektrárne A 1 Jaslovské Bohunice do radiačne bezpečného stavu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 14/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.