301/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
výnos z 24. októbra 1994 č. 2819/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu uzavretá 27. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 59/1994 Z. z.) a jej dodatok č. 1 zo dňa 31. mája 1994 (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 156/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľa Výskumný ústav papiera a celulózy, Lamačská 3, 815 20 Bratislava, IČO 153125.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1994. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a vo Zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky.